Ζημιές 1.082 χιλ. ευρώ σημείωσε η «Quest Συμμετοχών A.E.» το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι κερδών 4.240 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 161,8 εκατ. ευρώ έναντι 149 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα  10.297 χιλ. ευρώ έναντι  9.421 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Σημειώνεται ότι: α) τα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με απομειώσεις ενσώματων και αύλων περιουσιακών στοιχείων ύψους 3.731 χιλ. ευρώ β) τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 5.585 χιλ. ευρώ στις πωλήσεις και κατά  1.363 χιλ.  ευρώ στο EBITDA λόγω της εξαγοράς της Cardlink τον Ιανουάριο του 2015.