Ζημιές, μετά από φόρους, ύψους 0,388 εκατ. ευρώ σημείωσε η Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι κερδών, μετά από φόρους, ύψους 0,590 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν συνολικά σε -0,122 εκατ. ευρώ περίπου και προέρχονται κυρίως από ζημιές από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες, με βάση τα ΔΠΧΠ και ζημιές από αγοραπωλησίες.

Όπως αναφέρει η Ανδρομέδα σε σχετική ανακοίνωση, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κινήθηκε σε αυξημένους ρυθμούς μεταβλητότητας ακολουθώντας την παρατεταμένη πορεία των διαπραγματεύσεων της Κυβέρνησης με τους Θεσμούς καθώς και τις εκάστοτε προσδοκίες για επίτευξη ή μη της συμφωνίας.

Η αδυναμία τελικά της επίτευξης συμφωνίας με τους εταίρους μας έως τη λήξη του προγράμματος στήριξης στο τέλος Ιουνίου σε συνδυασμό με την ανακοίνωση διενέργειας δημοψηφίσματος και την έλλειψη ρευστότητας, οδήγησαν στην εφαρμογή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, σε τραπεζική αργία και στην αναστολή λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών.

H αβεβαιότητα και η στενότητα ρευστότητας μετά και την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων επιδρούν αρνητικά στα δημοσιονομικά, τα μακροοικονομικά και τα μακροοικονομικά μεγέθη. Η επίτευξη της συμφωνίας με τους εταίρους τις επόμενες εβδομάδες, η ψήφιση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων καθώς και η εξάλειψη της αβεβαιότητας σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, κρίνονται ως αναγκαίες προϋποθέσεις για να επανέλθει η ελληνική οικονομία σε κανονικούς ρυθμούς.

Η απόδοση της εταιρείας ήταν -4,16% από την αρχή του έτους, έναντι αποδόσεων -3,47% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α, -8,93% ο FTSE/Χ.Α. Large Cap, 19,51% ο FTSE/Χ.Α. MID CAP και -2,21% o Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γ.Δ. του Χ.Α.

Το ενεργητικό της Ανδρομέδα στο τέλος του εξαμήνου ανήλθε σε 8,93 εκατ. ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σε τρέχουσες τιμές, ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, κατά περίπου 87,94% σε μετοχές, κατά 4,07% σε ομόλογα και κατά 7,99% σε διαθέσιμα.

Η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας στο τέλος του εξαμήνου ανήλθε σε 21,39 ευρώ και η χρηματιστηριακή τιμή της σε 14,80 ευρώ. Διαπραγματευόταν δηλαδή σε discount 30,81%.

Οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρείας, κατά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου ήταν στις εταιρίες, ΤΙΤΑΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, ΟΤΕ, Jumbo, ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΟΠΑΠ και ΕΛΒΕ.