Συρρίκνωση ζημιών εμφάνισε στο α΄εξάμηνο του 2015 η Alpha Grissin.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 6,5 εκατ ευρώ εμφανίζοντας αύξηση 12,43% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014 (5,8 εκατ ευρώ).
Παρά την επικρατούσα αβεβαιότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ουκρανία, ο Όμιλος επιτυγχάνει θετικό EBITDA κυρίως λόγω της αύξησης πωλήσεων και της αναδιοργάνωσης των επιχειρηματικών και λειτουργικών δομών. Πιο συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε κέρδη 116 χιλ ευρώ έναντι ζημιών 393 χιλ. ευρώ την συγκρίσιμη περίοδο.
Σε ενοποιημένο επίπεδο, oι ζημίες προ φόρων ήταν 1,4 εκατ ευρώ περιορισμένες κατά 25,74% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2014 (ζημιές 1,9 εκατ ευρώ).
Οι ζημίες μετά από φόρους για τον όμιλο ανήλθαν σε ζημιές 1,4 εκατ ευρώ περιορισμένες κατά 28,62% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2014 (ζημιές 1,9 εκατ ευρώ) και για την εταιρία ζημιές 1,1 εκατ ευρώ έναντι ζημιών 971 χιλ. ευρώ το 2014. Σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα μετά φόρων είχε η έκτακτη ζημία αξίας 344 χιλ ευρώ που προέκυψε από πώληση χρεογράφων της μητρικής.
Οι πωλήσεις της μητρικής ήταν μειωμένες κατά 2,24% στα 4,6 εκατ ευρώ (από 4,7 εκατ ευρώ το 2014). Αντιστοίχως οι πωλήσεις της Βουλγαρικής θυγατρικής Alpha Grissin Infotech ήταν αυξημένες κατά 103,94 % στα 1,3 1,3 εκατ ευρώ (έναντι 683 χιλ ευρώ το 2014), ενώ της ουκρανικής Alpha Grissin Ιnfotech αυξημένες κατά 25,87 % στις 254 χιλ ευρώ (έναντι 417 χιλ ευρώ το 2014).
Τα EBITDA της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 299 χιλ ευρώ (έναντι 42 χιλ ευρώ), ενώ οι ζημιές προ φόρων σε 1,1 εκατ ευρώ (έναντι 981 χιλ ευρώ το 2014). Τέλος, οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της μητρικής ήταν ζημιές 1,1 εκατ ευρώ (έναντι 971 χιλ ευρώ το 2014).