Χωρίς επιφυλάξεις δόθηκε το φορολογικό πιστοποιητικό για την χρήση του 2014 στην Ideal
Eιδικότερα όπως αναφέρει η εταιρία, σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2014, που διενεργήθηκε από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994, τόσο στην εταιρεία όσο και στις ελληνικές θυγατρικές της, εξεδόθησαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.