Καθαρές ζημιές ύψους 1,3 εκατ ευρώ κατέγραψε στο α΄εξάμηνο του 2015 η Μάρακ Ηλεκτρονική
Επίσης ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 158 χιλ. ευρώ έναντι των 488 χιλ. ευρώ κατά το α' εξάμηνο του 2014.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν αρνητικά στο ποσό 1.153 χιλ. ευρώ έναντι επίσης αρνητικού ποσού 407 χιλ. ευρώ κατά το α' εξάμηνο του 2014.
Τα δεδομένα που επηρέασαν τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου και της εταιρείας κατά την διάρκεια του α' εξάμηνο του 2014, ήταν κυρίως τα εξής:
α) τα οικονομικά αποτελέσματα του β' τριμήνου 2015 τόσο για τον όμιλο όσο και για την εταιρεία έχουν επιβαρυνθεί με ποσό 873 χιλ. ευρώ το οποίο αφορά επισφάλειες απαιτήσεων 
β) η μείωση των πωλήσεων της μητρικής, ιδίως προς τις αγορές του εσωτερικού καθώς και η μειωμένη ζήτηση εκ μέρους βασικών πελατών της, με φυσική συνέπεια τις μειωμένες παραγγελίες τους προς αυτήν 
γ) η μείωση των υπηρεσιών της μητρικής, ιδίως προς τις αγορές του εσωτερικού καθώς και η μειωμένη ζήτηση εκ μέρους βασικών πελατών της 
δ) η εν μέρει αναπλήρωση αυτών από πωλήσεις στο εξωτερικό, κυρίως από χώρες του Περσικού Κόλπου.
Σε σχέση με τις προοπτικές της εταιρείας για το 2015 η διοίκηση λαμβάνοντας υπ' όψιν την παρούσα πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας, συνεχίζει να προσπαθεί να διευρύνει τις δραστηριότητές της κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και τη διατήρηση τους όσο είναι δυνατόν στο εσωτερικό. Γίνονται σοβαρές προσπάθειες και αναπτύσσονται συστηματικές πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή της εταιρείας σε ανάληψη έργων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με μεγάλες τοπικές εταιρείες κυρίως στις χώρες Κατάρ, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτο, Κουρδιστάν, Κύπρος κ.α. 
Άμεση συνέπεια της εισροής εσόδων από αυτή τη δραστηριότητα θα είναι η ουσιαστική βελτίωση των ταμειακών ροών της εταιρείας. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η εφαρμογή του Capital Control δυσχεραίνει την προσπάθεια αυτή.
Η ίδια προσπάθεια γίνεται και για συμμετοχή της εταιρείας σε κοινοπραξίες που αναλαμβάνουν έργα στον Ελλαδικό χώρο. Αναμένουμε την υλοποίηση του έργου Νaftilos (Ένωση ΜΑΡΑΚ-Profile) τελικού ύψους 7 εκατ. ευρώ με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί με ευθύνη του Eλληνικού Δημοσίου, ενώ μας έχει ανατεθεί ήδη από το 2009 με πλήρη νομική δέσμευση του Δημοσίου. 
Αναμένεται επίσης η ολοκλήρωση ένταξης της σύμβασης του έργου e-Ναυτιλία ύψους 1,5 εκατ ευρώ με τον ίδιο τρόπο ένταξης.
Τέλος, η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να μειώσει σημαντικά λειτουργικά κόστη σε σχέση με τη χρήση 2014, καθώς και να εξοικονομήσει πόρους μέσω της μη αντικατάστασης του προσωπικού που θα αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2015.