Ζημιές προ φόρων ύψους 2,5 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Trastor το α’ εξάμηνο του 2015 αντί κερδών 0,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου, μεταβολή που σύμφωνα με την εταιρεία οφείλεται κυρίως στην αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων. Αντίστοιχα, οι ζημιές μετά φορών ανέρχονται σε 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,5 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Τα έσοδα του Ομίλου από μισθώματα διατηρήθηκαν σε 2,1 εκατ., όπως και στο α’ εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν σε 0,8 εκατ. από 1,0 εκατ. του αντίστοιχου εξάμηνου του 2014.

Η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου αποτιμήθηκε σε 71,1 εκατ. ευρώ, έναντι 74,8 εκατ. την 31.12.2014, με αποτέλεσμα να προκύψει αρνητική αναπροσαρμογή ύψους 3,7 εκατ. ευρώ, έναντι της επίσης αρνητικής αναπροσαρμογής κατά 1,4 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2014.

Ο Όμιλος για το α’ εξάμηνο του 2015 παρουσίασε ζημιές προ φόρων ύψους 2,5 εκατ. ευρώ αντί κερδών 0,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου, μεταβολή που οφείλεται κυρίως στην αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων. Αντίστοιχα, οι ζημιές μετά φορών ανέρχονται σε 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,5 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 30.06.2015 ανήλθαν 3,9 εκατ. ευρώ ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις σε 7,2 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή της Trastor στις 30.06.2015 διαπραγματευόταν προς 1,40 ευρώ, δηλαδή με υπερτίμημα (premium) της τάξης του 8,414% σε σχέση με την εσωτερική της αξία.

Η εταιρεία έχει σαν στρατηγική την εξυγίανση και μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου της βελτιστοποιώντας, παράλληλα, την λειτουργική κερδοφορία της. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζει δυνατότητες νέων επενδύσεων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και στοχεύει στην πώληση μη στρατηγικών ακινήτων με στόχο την επανεπένδυση των κεφαλαίων που θα προκύψουν σε νέα ακίνητα, βελτιώνοντας περαιτέρω την διασπορά του χαρτοφυλακίου της και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.