Εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕΜΗ) η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «MIG Real Estate Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» και «Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη και τροποποίηση του καταστατικού της απορροφώσας.

H σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε την 1η Οκτωβρίου στο Διαύγεια και, αναφέρει συγκεκριμένα ότι εγκρίθηκε η συγκεκριμένη συγχώνευση, καθώς και η διαμόρφωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MIG Real Estate Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 44270/06/Β/99/6), σύμφωνα με την από 25-09-2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της.