Τον Γεώργιο Τσινάβο εξέλεξε ως εκτελεστικό του μέλος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΡΙ-ΚΡΙ, κατά τη συνεδρίασή του στις 12 Οκτωβρίου 2015, κατόπιν της παραιτήσεως, για προσωπικούς λόγους, του Κωνσταντίνου Σαρμαδάκη.

Ο Κωνσταντίνος Σαρμαδάκης θα εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντα του ως Οικονομικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει πλέον ως ακολούθως:

- Παναγιώτης Τσινάβος του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

- Γεώργιος Κοτσαμπάσης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος,

- Σταμάτιος Σκιάνης του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος

- Γεώργιος Τσινάβος του Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος,

- Τσιότρας Γεώργιος του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Θεόδωρος Ξεντές του Κύριλλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Δημήτριος Τακάς του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος