Αύξηση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ιασώ στο α΄εξάμηνο του 2015. 
Οι ημέρες νοσηλείας εσωτερικών ασθενών αυξήθηκαν κατά 3,41% και οι εσωτερικοί ασθενείς αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το ίδιο διάστημα στα ευρώ 4,3 εκατ, έναντι 14,3 εκατ. ευρώ του α' εξαμήνου 2014 γεγονός που οφείλεται στο ότι τα αποτελέσματα του 2014 ήταν αυξημένα κατά 9,6 εκατ ευρώ λόγω αντιστροφής της διαφοράς του οριστικού rebate & clawback του 2013 σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη (31/12/2013). 
Επιπλέον τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1 -30/6/2015 για τον όμιλο και για την εταιρεία, εμφανίζονται μειωμένα κατά το ποσό των ευρώ 3,4 εκατ ευρώ λόγω της επιβάρυνσης τους από την ισόποση διαγραφή απαιτήσεων προηγούμενων ετών.

Για τον όμιλο ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα ευρώ 83,12 εκατ. ευρώ έναντι 82,2 εκατ ευρώ στο α' εξαμήνου του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το ίδιο διάστημα σε 4,7 εκατ. ευρώ, έναντι 14,3 εκατ ευρώ το α' εξαμήνο 2014.
Χωρίς την επίδραση των ανωτέρω για λόγους συγκρισιμότητας, στον όμιλο τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του α΄ εξαμήνου 2015 θα ανέρχονταν σε ευρώ 8,16 εκατ ευρώ έναντι 4,6 εκατ ευρώ στο α΄ εξαμήνου 2014 σημειώνοντας αύξηση 75,39%. Αντίστοιχα στην εταιρεία τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του α΄ εξαμήνου 2015 θα ανέρχονταν σε ευρώ 7,7 εκατ ευρώ 4,5 εκατ ευρώ του α΄ εξαμήνου 2014 σημειώνοντας αύξηση 70,7%.
Προ rebate & clawback, ο συνολικός κύκλος εργασιών σε επίπεδο ομίλου θα ανερχόταν στα 92,7 εκατ ευρώ σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το 2014.
Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών προ rebate & clawback θα ανερχόταν σε 90,4 εκατ ευρώ σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με το 2014.