Πληθώρα κινήτρων δίνουν οι ασφαλιστικές στους ασφαλισμένους σε προγράμματα υγείας, που θα επιλέξουν να συνδυάσουν τις παροχές του προγράμματος τους με τις παροχές του ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο οποίο ανήκουν. Και αυτό διότι η ταυτόχρονη χρήση ιδιωτικής-δημόσιας ασφάλισης σε περίπτωση νοσηλείας, επέμβασης ή θεραπευτικής αγωγής έχει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για τον ασφαλισμένο όσο και για την ασφαλιστική εταιρεία.

Μάλιστα, κάποια ασφαλιστικά προγράμματα υγείας που κυκλοφορούν στην αγορά προϋποθέτουν τη συμμετοχή του δημόσιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης για την ενεργοποίηση των καλύψεων του ασφαλιστηρίου. Επιπλέον, πολλές εταιρείες διευκολύνουν τον ασφαλισμένο να ξεπεράσει γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες, ώστε να κάνει χρήση του ταμείου του, αναλαμβάνοντας οι ίδιες την ενημέρωση του κοινωνικού φορέα.

Στο πλαίσιο αυτό και προς το δικό τους συμφέρον, οι ασφαλισμένοι πρέπει να προσπαθούν πάντα συνδυάζουν τις παροχές του ασφαλιστηρίου τους με τις παροχές του ταμείου κοινωνικής ασφάλισης. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται βέβαια και από το είδος του ασφαλιστηρίου του κάθε πελάτη.

Για παράδειγμα, οι περισσότερες ασφαλιστικές μειώνουν ή σε πολλές περιπτώσεις μηδενίζουν το πόσο απαλλαγής που προβλέπουν στις ιατρικές πράξεις του συμβολαίου αν γίνει ταυτόχρονη χρήση του ασφαλιστικού φορέα. Συνήθως, τα ασφαλιστήρια νοσοκομειακής περίθαλψης προβλέπουν ένα ποσό απαλλαγής, από πλευράς ασφαλιστικής εταιρείας, δηλαδή ένα ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας του. Η απαλλαγή αυτή μπορεί να εμφανίζεται είτε ως απόλυτο μέγεθος (π.χ. 1.500 ευρώ)είτε ως ποσοστό (π.χ. 10%) είτε συνδυαστικά (π.χ. 10% με ελάχιστο ποσό τα 1.500 ευρώ). Ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού, το ποσό αυτό, το οποίο δεν καταβάλει η ασφαλιστική εταιρεία, αποτελεί χρηματικό έξοδο για τον ασφαλισμένο και κέρδος για την εταιρεία. Αν όμως εμπλακεί και το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης, τότε αυτό υποχρεούται να καταβάλει ένα ποσό, το οποίο συνήθως υπερβαίνει το ποσό της συμμετοχής του ασφαλισμένου. Συνεπώς, ωφελείται και η ασφαλιστική εταιρεία η οποία καλείται να πληρώσει τελικά μικρότερο ποσό από αυτό που θα πλήρωνε, αν δεν είχε χρησιμοποιηθεί και το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης. 

Επιπλέον bonus

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, τα περισσότερα σύγχρονα ασφαλιστήρια προβλέπουν σημαντικά επιδόματα, που υπολογίζονται με βάση τις διανυκτερεύσεις, σε περίπτωση που ένας ασφαλισμένος νοσηλευθεί, αλλά δεν χρησιμοποιήσει το ασφαλιστήριό του, ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο δεν το χρησιμοποίησε. Συνηθέστερος βέβαια λόγος είναι η περίπτωση της νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο, όπου ενεργοποιείται αυτόματα η κοινωνική ασφάλιση, αλλά η μη χρησιμοποίηση του ασφαλιστηρίου μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάλυψης της νοσηλείας από κάποιο άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο (π.χ. ομαδικό από την εργασία).

Πολλά ασφαλιστήρια, επίσης, προβλέπουν αμοιβές γιατρών (χειρουργών και αναισθησιολόγων), ανάλογα με το είδος της εγχείρησης, αν δεν χρησιμοποιηθεί συνολικά το ασφαλιστήριο. Πολλά ακόμη ασφαλιστήρια προβλέπουν επιδόματα (νοσοκομειακά, ανάρρωσης κ.λπ.), ανεξάρτητα από το αν η νοσηλεία πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο.