Κέρδη μετά φόρων 4,6 εκατ. ανακοίνωσε για το α΄ εξάμηνο του 2015 η Ελληνική Τεχνική Άνεμος έναντι κερδών 3,3 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 19,2 εκατ. ευρώ έναντι 16,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημειώνοντας αύξηση 13,3% λόγω καλύτερων ανεμολογικών συνθηκών.

Κατ' αναλογία, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 14,5 εκατ. ευρώ, έναντι 12,0 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2014, και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 10,6 εκατ. ευρώ έναντι 7,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Τα περιθώρια EBITDA και EBIT αυξήθηκαν από 70,7% σε 75,4% και από 46,2% σε 55,4% αντιστοίχως.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, εκ των οποίων τα αποδιδόμενα στη μητρική ανέρχονται σε 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 3,1 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2014.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,0515 ευρώ έναντι 0,0500 ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που αφορούν αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων) σε ενοποιημένο επίπεδο μειώθηκε σε 96,0 εκατ. ευρώ έναντι 104,3 εκατ. στις 31.12.2014.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθε σε 17,5 εκατ. ευρώ έναντι 15,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,0 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2014 και τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0474 ευρώ έναντι 0,0484 ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Σημειώνεται ότι μετά την έναρξη λειτουργίας του αιολικού πάρκου στο Ορθολίθι κατά το α' εξάμηνο του 2015, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στις 30.06.2015 ανερχόταν σε 191,45 MW τα οποία αφορούν δεκατρία αιολικά πάρκα 184,50 MW, ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο 4,95 MW και ένα φωτοβολταϊκό σταθμό 2,00 MW. Στα μέσα του Αυγούστου 2015 τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία η επέκταση (16,10 MW) του ήδη υπάρχοντος αιολικού πάρκου στη Μαγούλα – Καζάκου (Δ. Αλεξανδρούπολης), αυξάνοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου σε σχεδόν 208 MW.

Σήμερα, βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης δύο αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 58 MW. Επιπλέον, έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 775 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης, εκ των οποίων 240 MW με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.