Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19ης Ιουνίου 2015. Όπως αναφέρεται στην από 20 Ιουνίου 2015 ανακοίνωση της εταιρείας η θητεία του λήγει στις 30 Ιουνίου 2018.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου :

  • Γεώργιος Γαλανάκις, Εκτελεστικό μέλος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
  • Απόστολος Δοξιάδης, Μη Εκτελεστικό μέλος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • Αναστάσιος Χωμενίδης, Εκτελεστικό μέλος, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  • Νικόλαος Δάνδολος, Εκτελεστικό μέλος, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  • Φίλιππος Σπυρόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  • Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  • Τόμας Μίλλερ, Μη εκτελεστικό και ανεξάρτητο μέλος, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  • Μωρίς Μοντιάνο, Μη εκτελεστικό μέλος, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
  • Χλόη Λασκαρίδη, Εκτελεστικό μέλος, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.