Αύξηση 29,23% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Κυριακούλης Μεσογειακές Κρουαζιέρες το α’ εξάμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Οπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου της εταιρείας η µεταβολή αυτή οφείλεται στην αύξηση των διαθέσιµων προς ναύλωση ιδιόκτητων σκαφών αναψυχής (διατέθηκαν 134 σε σχέση µε τα 120 της συγκρίσιµης περιόδου), καθώς και στην αύξηση του εσόδου ανά ναυλοσύµφωνο από  2.762 ευρώ/ναυλοσύµφωνο σε 3.277 ευρώ/ναυλοσύµφωνο, ενώ ο αριθµός των ναυλοσυµφώνων ανά ναυλωµένο σκάφος αναψυχής µειώθηκε από 5,23 σε 5,10.

Το κόστος πωληθέντων – που περιλαµβάνει τα έξοδα σκαφών αναψυχής - αυξήθηκε κατά ποσοστό 7,58% διότι, όπως αναφέρεται, η µείωση των παγίων εξόδων ανά σκάφος αναψυχής σε συνδυασµό µε τη µείωση των µεταβλητών εξόδων ανά ναύλο αντιστάθµισε την αύξηση του αριθµού των ναυλωθέντων σκαφών αναψυχής.

Τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης αυξήθηκαν κατά ποσοστό 3,52% και 21,44% αντίστοιχα (ή κατά ποσό 2.089 και 45.877 αντίστοιχα).

Ως συνέπεια των παραπάνω µεταβολών, οι ζηµιές προ φόρων της συγκρίσιµης περιόδου του A΄ εξαµήνου του 2014 ποσού 641.028, εμφάνισαν αντιστροφή σε κέρδη ποσού 1.250.664, κατά το Α΄ εξάµηνο του 2015.