Στα 619.819 ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη της Φίλιππος Νάκας στη χρήση που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου έφθασε τα 19,62 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 11,99% σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά που ήταν 17,52 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν από το 1,3 στο 1,76 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια στις 30/6/2015 ανέβηκαν στα 17,38 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα +840 χιλ. ευρώ, ενώ οι πραγματικές επενδυτικές ταμειακές ροές στα -289 χιλ., καθώς άλλα 800 χιλ. ευρώ διατέθηκαν για την απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ διαχείρισης διαθεσίμων στο εξωτερικό.