Καθαρά κέρδη 215 χιλ. ευρώ ανακοίνωσε για το α’ εξάμηνο του 2015 η Μοτοδυναμική έναντι ζημιών 416 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 35,5%, από τα 17,9 στα 24,2 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου του 2015 αυξήθηκαν στα 7,94 εκατ. ευρώ.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του εξαμήνου ήταν θετικές και υπερέβησαν τα δύο εκατ. ευρώ (+2,54 εκατ. οι λειτουργικές, -458 χιλ. οι επενδυτικές).

Σύμφωνα με διοίκηση της Μοτοδυναμικής, «οι τρέχουσες εξελίξεις που εκφράστηκαν με την επιβολή περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων είναι παράγων αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, έχοντας αρνητική ενδεχομένως επίπτωση στο ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Τα ανωτέρω ενδέχεται να έχουν επίδραση στην ρευστότητα της εταιρείας, λόγω της αύξησης του πιστωτικού κινδύνου από τους πελάτες της εταιρείας, χωρίς αυτό να μπορεί να εκτιμηθεί στο παρόν στάδιο.

Ωστόσο, παρά τις γενικότερες αρνητικές οικονομικές συνθήκες, η εταιρεία κατά την ημερομηνία αναφοράς των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία, ρευστότητα και ικανοποιεί όλους τους όρους που έχουν τεθεί σε συμβάσεις δανείων και μάλιστα εν μέσω κρίσης έγιναν ανανεώσεις δανειακών συμβάσεων με τους ίδιους ακριβώς όρους».