Αυξημένες πωλήσεις εμφάνισε το α’ εξάμηνο του 2015 η AS Company αν και τα capital controls ανέκοψαν την ανοδική πορεία του α' τριμήνου με αποτέλεσμα να υποστούν πιέσεις τόσο ο τζίρος όσο και τα κέρδη της εταιρείας.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η AS Company η δραστηριότητα της εταιρείας στο α΄ εξάμηνο του 2015 παρά την βαθιά κρίση στην ελληνική αγορά εμφανίστηκε αυξητική σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2014 τόσο σε χονδρικές όσο και λιανικές πωλήσεις με τον επιμέρους Κύκλο Εργασιών να παρουσιάζει αυξήσεις 1,30% (8,46 εκατ. ευρώ έναντι 8,38 εκατ. ευρώ) και 21,67% (0,44 εκατ. ευρώ έναντι 0,36 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα.

Επίσης αύξηση παρουσίασε και ο Κύκλος Εργασιών εξωτερικού κατά 12,93% (1,33 εκατ. ευρώ έναντι 1,18 εκατ. ευρώ) , με τις συνολικές πωλήσεις να είναι αυξημένες + 3,1%.

Παρά ταύτα η ανοδική πορεία των αποτελεσμάτων που παρουσίασε η Εταιρία στο α’ τρίμηνο της χρήσης ανεκόπη συνεπεία μείωσης στο β’ τρίμηνο 2015 του κύκλου εργασιών κατά 4,53%, του μικτού κέρδους κατά 20,17%, του EBITDA κατά 49,22% και των κερδών μετά από φόρους κατά 57,95% σε σχέση με αυτά του αντίστοιχου τριμήνου της προηγούμενης χρήσης.

Η μείωση στον κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο του 2015 οφείλεται στις χαμηλότερες εξαγωγές ενώ η μείωση στη κερδοφορία επηρεάσθηκε από την ανοδική πορεία του δολαρίου σε σχέση με το , νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται κυρίως οι αγορές εμπορευμάτων, και στις ζημίες από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων της εταιρείας.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός στις 30.06.2015, αφού ληφθούν υπόψη και οι επενδύσεις της εταιρείας σε χρηματοοικονομικά μέσα συνεχίζει να είναι αρνητικός και ανήλθε σε 2,82 εκατ. ευρώ σε σχέση με 5,01 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, με την μείωση να οφείλεται κύρια στην επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους (1,05 εκατ. ευρώ) και δευτερευόντως στην αύξηση των απαιτήσεων που οφείλεται στη μετάθεση του χρόνου κατάθεσης μεταχρονολογημένωνεπιταγών που έληξαν πριν την 30-6-2015.

Ο Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Υποχρεώσεις ανήλθε σε 2,76 φορές επιβεβαιώνοντας την επάρκεια κεφαλαίων της Εταιρίας.

«Τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω capital controls για τους εισαγωγείς ανάλογων ειδών, επηρεάζουν την εταιρείας μας και δημιουργούν καθυστερήσεις στην ομαλή λειτουργία του συναλλακτικού κυκλώματος της , με αρνητική επίδραση στο κύκλο εργασιών του Η2 2015.

Κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις επί του κύκλου εργασιών και κατ' επέκταση της κερδοφορίας της εταιρείας», προστίθεται στην ανακοίνωση.