Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (505.500) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών, αποφάσισε η β΄επαναληπτική Συνέλευση των μετόχων της Εριουργία Τρία Άλφα, με σκοπό την κάλυψη των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,50 ευρώ σε 1,00 ευρώ.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.011.0000 Ευρώ, διαιρούμενο σε 766.000 κοινές και 245.000 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μια.

To Υπουργείο Ανάπτυξης με κωδικό αριθμό καταχώρησης 422472 ή με αριθμό 98263/25.9.2015 (ΑΔΑ : ΩΞΚ 465ΦΘΘ-22Χ) απόφασή του, ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή της 8/10/2015 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 13/10/2015 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 1,00 ευρώ ανά μετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-2799322, κον Τζορμπατζάκη Μιχάλη).