Αύξηση των πωλήσεων κατά 28,2% με ταυτόχρονη συρρίκνωση των ζημιών κατέγραψε η Εριουργία Τρία Άλφα Α.Ε. σύμφωνα με οικονομικά αποτελέσματα του α΄εξαμήνου.

Συγκεκριμένα κατά την χρονική περίοδο 01/01/2015 έως 30/06/2015 οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν συνολικά σε 109.956,33 ευρώ έναντι πωλήσεων 85.767,57 ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρονικής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,20%.

Ταυτόχρονα οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε ποσό 92.957,48 ευρώ έναντι ζημιών 143.466,98 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης περιόδου.

Μείωση καταγράφηκε και στα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) με τις ζημιές να ανέρχονται στις 66.069,36 ευρώ έναντι ζημιών ποσού 108.167,89 ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήση

Σύμφωνα με την ανακοίνωης της εταιρείας «το ευμετάβλητο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα έχει γίνει ευμετάβλητο σε συνδυασμό με τους κεφαλαιακούς ελέγχους που επιβλήθηκαν στη χώρα την 28η Ιουνίου 2015 επηρεάζουν τόσο τις εγχώριες συναλλαγές όσο κι εκείνες με ξένους προμηθευτές και πιστωτές.

Η αστάθεια του ελληνικού τραπεζικού τομέα που είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή ελέγχων κεφαλαίων έχει δημιουργήσει μια ακόμα πιο αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία, τη δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας.

Παρόλα αυτά σημειώνεται πως «οι δραστηριότητες της εταιρείας στην Ελλάδα συνεχίζονται χωρίς διακοπή χωρίς βέβαια η Διοίκηση να είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και την επίδραση που θα έχουν στις δραστηριότητες της».

Τέλος επισημαίνεται πως «η διοίκηση έχει αξιολογήσει ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2015».