Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 11 Νοεμβρίου, στις 16:00 στην έδρα της εταιρείας, συγκαλεί η Jumbo. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η επικύρωση της απόφασης που ελήφθη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για τη διανομή στους μετόχους έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού 24.490.756,62 ευρώ και η λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2014/2015.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση τα θέματα της γενικής συνέλευσης των μετόχων έχουν ως εξής:

  1. Έγκριση και επικύρωση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της από 12.12.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας περί διανομής στους μετόχους της εταιρίας έκτακτου μερίσματος συνολικού ποσού ευρώ 24.490.756,62, το οποίο αποτελούσε μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη συνολικού ποσού ευρώ 64.997.338,00 της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2012 έως 30.6.2013.
  2. Έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005 και 4 Ν. 3556/2007, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών  Ελεγκτών-Λογιστών επ' αυτών.
  3. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 1.7.2014 έως 30.6.2015 της εταιρίας και λήψη αποφάσεων: α. Περί μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 έως 30.06.2015 και μεταφοράς εις νέον χρήσης ποσού ευρώ 26.482.141,48 προς ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρίας (το οποίο λαμβάνεται από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης ποσού ευρώ 101.717.465,04 πλέον υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων ποσού € 28.374.255,46 συνολικό ποσό 130.091.720,50 , μετά την αφαίρεση των φόρων συνολικού ποσού ευρώ 27.054.061,74, του τακτικού αποθεματικού ποσού ευρώ 3.763.546,21 και του ειδικού αποθεματικού για μελλοντική κεφαλαιοποίηση-διανομή ποσού ευρώ 72.791.971,07) και β. Περί χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
  4. Έγκριση της από 9.7.2015 εκλογής ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Νικολάου Βελισσαρίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Βίκτωρα-Χάιμ Ασσέρ.
  5.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015.
  6.     Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων  της εταιρικής χρήσης από 1.7.2015 μέχρι 30.6.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
  7.     Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2014 μέχρι 30.6.2015 και ειδικά για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2014 έως και την  31.10.2014.
  8.     Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με διετή θητεία.
  9.     Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων αυτής.
  10.     Έγκριση τροποποίησης της παρ. α' του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας (Σκοπός) προς διεύρυνση του σκοπού αυτής. Διατύπωση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.