Στα 421 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ προβλέψεων του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας το β΄ τρίμηνο, αυξημένα κατά 18% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά την περαιτέρω δυσμενή πορεία της συναλλαγματικής ισοτιμίας της τουρκικής λίρας.
Τα καθαρά έσοδα του ομίλου από τόκους παρουσίασαν ανθεκτικότητα και διαμορφώθηκαν στα 750 εκατ. ευρώ ( μειωμένα κατά 3,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), παρά την αυξημένη εξάρτηση των εγχώριων δραστηριοτήτων από το μηχανισμό ELA και την περαιτέρω υποτίμηση της τουρκικής λίρας κατά το β΄ τρίμηνο. 
Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Τουρκία ενισχύθηκαν εντυπωσιακά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 8,3% σε όρους τουρκικής λίρας (2,2% σε όρους ευρώ)
Τα συνολικά έσοδα του ομίλου ενισχυμένα από τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε 972 εκατ. ευρώ κατά το β΄ τρίμηνο (αυξημένα κατά 10,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο)
Τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου ανήλθαν σε 552 εκατ. ευρώ ( αυξημένα κατά 5,2% έναντι του προηγούμενου τριμήνου), με το δείκτη αποτελεσματικότητας (δαπάνες προς έσοδα) να διαμορφώνεται στο 57%. 
Στην Ελλάδα, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 256 εκατ. ευρώ ( αυξημένα κατά 1,7% σε τριμηνιαία βάση), ενώ οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο
Ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση 90+ ημερών σε επίπεδο ομίλου σημείωσε σημαντική μείωση στα 133 εκατ. ευρώ κατά το β΄ τρίμηνο έναντι 477 εκατ. ευρώ κατά το α΄ τρίμηνο του έτους. 
Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση 90+ ημερών διαμορφώθηκε στα 41 εκατ. ευρώ έναντι 336 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των μέτρων αναδιάρθρωσης που αρχίζουν και αποδίδουν
Σε επίπεδο ομίλου, ο δείκτης καθυστερήσεων 90+ διαμορφώθηκε στο 24,6% από 24,3% κατά το α΄ τρίμηνο.
Στην Ελλάδα, τα ληξιπρόθεσμα δάνεια άνω των 90 ημερών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στο 32,1% από 32,0%, ως αποτέλεσμα της συγκράτησης των επισφαλειών στον τομέα της λιανικής τραπεζικής (142 εκατ ευρώ έναντι 377 εκατ. ευρώ κατά το α΄ τρίμηνο του 2015)
Παρά τις εκροές καταθέσεων και κατά το Β΄ τρίμηνο η Εθνική Τράπεζα διατηρεί το χαμηλότερο δείκτη δανείων προς καταθέσεις στον κλάδο
Οι καταθέσεις σε επίπεδο ομίλου μειώθηκαν κατά 7,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε 55,7 δισ. ευρώ αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες εκροές καταθέσεων στην Ελλάδα, λόγω της αυξανόμενης αβεβαιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του β΄ τριμήνου που κορυφώθηκε τον Ιούνιο. 
Ωστόσο, οι εκροές εγχώριων καταθέσεων επιβραδύνθηκαν σε 3,6 δισ. ευρώ από 4,8 δισ. ευρώ κατά το α΄ τρίμηνο. Μετά την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και τη σταδιακή και συνεχιζόμενη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η τάση αναστράφηκε και η μεταβολή των καταθέσεων κινήθηκε σε θετικό ρυθμό κατά το γ΄ τρίμηνο
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα αυξήθηκε σε 27,6 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου (ELA: 17,6 δισ. ευρώ) από 23,6 δισ. ευρώ το Μάρτιο, ωστόσο παρέμεινε στα χαμηλότερα επίπεδα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου. Στο τέλος του γ΄ τριμήνου, η άντληση ρευστότητας από το ευρωσύστημα μειώθηκε σε 25,6 δισ. ευρώ (ELA: 15,6 δισ. ευρώ), με την Εθνική Τράπεζα να διατηρεί απόθεμα εγγυήσεων αποδεκτών από το μηχανισμό ELA με δυνατότητα παροχής επιπλέον ρευστότητας ύψους περίπου 8 δις ευρώ. 
Τα υπόλοιπα χορηγήσεων του ομίλου υποχώρησαν κατά 0,9% έναντι του προηγούμενου τριμήνου στα 73.3 δισ. ευρώ λόγω της υποτίμησης της τουρκικής λίρας. Συγκεκριμένα τα δάνεια στην Ελλάδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα 45,8 δισ. ευρώ, ενώ στην Τουρκία, οι συνολικές χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αντικατοπτρίζοντας το θετικό πιστωτικό περιβάλλον.