Την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές της από το Πρωτοδικείο Αθηνών αναμένει η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες μετά από την εκδίκαση της υπόθεσης στις 21 Ιουλίου 2015.

Ειδικότερα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του αιτήματος της εταιρείας προσδιορισμού δικασίμου κατά προτίμηση στο Τμήμα Διακοπών του Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδικάσθηκε στις 21.07.2015 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αίτηση περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 106β, 106στ & 106θ του Ν.3588/2007 και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης. Παράλληλα διατηρήθηκαν τα προληπτικά μέτρα προστασίας υπέρ της εταιρείας μέχρι την έκδοση της απόφασης.

Σημειώνεται ότι κατά την εκδίκαση άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση προς υποστήριξη της αίτησης όλα τα συμβαλλόμενα στην συμφωνία εξυγίανσης μέρη, ήτοι οι δανείστριες τράπεζες της εταιρείας και συγκεκριμένα η Τράπεζα Eurobank Ergasias , η Τράπεζα Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς, η εταιρεία ιχθυοτροφών ΒΙΟΜΑΡ HELLENIC ΑΒΕΕΙ, η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, η μέτοχος της εταιρείας LINNAEUS CAPITAL PARTNERS BV καθώς και οι εργαζόμενοι της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι οι πιστωτές που συμμετέχουν στην συμφωνία εξυγίανσης και οι οποίοι άπαντες άσκησαν πρόσθετη παρέμβαση προς υποστήριξη της αίτησης της εταιρείας κατά τη δικάσιμο της 21.07.2015, εκπροσωπούν συνολικά το 94,37% του συνόλου των απαιτήσεων καθώς και το 100% επί των εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών, η δε συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας μας ποσού 69,280 εκατομμυρίων ευρώ ως εισφορά σε είδος στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», όπως ορίζει ειδικότερα το άρθρο 106θ ΠτΚ, καθώς και τμήματος του παθητικού της, ποσού 29,593 εκατομμυρίων ευρώ και σε επίπεδο ομίλου παθητικό ποσού 48 εκατομμυρίων.

Η συμφωνία προβλέπει, ότι ποσοστό 81,95% του συνόλου των υποχρεώσεων της εταιρείας μας, το οποίο δεν θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» θα καλυφθεί με την απόκτηση από τις πιστώτριες τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές της εταιρείας μετοχών της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ», τις οποίες θα αποκτήσει η εταιρεία μας κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ». Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης η εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ποσού 12,4 εκατομμυρίων ευρώ με παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και έκδοση 41.261.980 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή υπέρ της εταιρείας μας.

Τονίζεται ότι η εν λόγω συμφωνία έχει ήδη εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» και «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» ενώ τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» εντός προθεσμίας τριών μηνών από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Τέλος, σημειώνεται, ότι για την υλοποίηση της ως άνω συμφωνίας θα πρέπει πρώτα αυτή να επικυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.