Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν €4,44 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2015 για τον όμιλο Dionic έναντι ζημιών € 2,9 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Σε 21,1 εκατ. έναντι 21,4 € της αντίστοιχης περιόδου του 2014 διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Dionic  στο εξάμηνο, μειωμένος κατά 1,3%.

Τα μεικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε € 5,69 εκατ. έναντι € 6,45 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου, διαμορφώθηκαν σε € 0,06 εκατ. έναντι κερδών € 1,68 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Οι ζημιές προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε € 0,9 εκατ. έναντι κερδών € 0,53 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2014 ενώ τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε € 5,46 εκατ. έναντι ζημιών € 1,86 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν €4,44 εκατ. έναντι ζημιών € 2,9 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Σημειώνεται ότι η εταιρεία βρίσκεται στην κατηγορία επιτήρησης από τον Απρίλιο του 2014. H διοικούσα επιτροπή της ΕΧΑΕ στη συνεδρίασή της 9ης Απριλίου 2014, εξέτασε την πλήρωση των κριτηρίων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης της εταιρείας DIONIC σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 του κανονισμού του Χ.Α.

Η διοικούσα επιτροπή της ΕΧΑΕ την 10.4.2014 αποφάσισε την υπαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην κατηγορία επιτήρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου 3.1.2.4 του κανονισμού του Χ.Α., καθώς διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ομίλου DIONIC είναι σημαντικό.

Η διοίκηση στα πλαίσια των ενεργειών για τη βελτίωση της ρευστότητας του ομίλου, πέρα από την προσπάθεια αναδιάρθρωσης των δανειακών του υποχρεώσεων, έχει ήδη δρομολογήσει και άλλες ενέργειες, οι σημαντικότερες εκ των οποίων αφορούν:

(α) την επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις μελλοντικές ταμειακές ροές και την ρευστότητα του ομίλου καθώς και την επίτευξη σημαντικής κερδοφορίας, στο δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται.

(β) τη διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του ομίλου με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την περιστολή του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της ρευστότητας.