Ζημιές ύψους 682 χιλ. ευρώ παρουσίασε το α’ εξάμηνο του 2015 ο όμιλος Γαλαξίδι έναντι κερδών 82 χιλ ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.

Οι ζημιές προ φόρων για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε 876 χιλ. έναντι κερδών 158 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Για την εταιρεία οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 832,9 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 106,65 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

«Τα ζημιογόνα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου έναντι κερδών της αντίστοιχης περιόδου του 2014 οφείλονται κυρίως στην ποσοτική αύξηση των πωλήσεων του εξαμήνου 2015, κυρίως βιολογικών προϊόντων με συνέπεια τη μείωση των αποθεμάτων σε συνδυασμό με την μη επαρκή ανάπτυξή τους κατά τη χειμερινή περίοδο λόγω της φύσης του προϊόντος», αναφέρει στην οικονομική έκθεση της.