Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Χαϊδεμένος κατά το ποσό των 166.815 ευρώ μέσω αντίστοιχης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 ευρώ σε 1,18 ευρώ αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2015.

Μετά την ως άνω μείωση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 9.842.085 Ευρώ, διαιρούμενο σε 8.340.750 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,18 Ευρώέκαστη. Την 06 -07 - 2015 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. 72372/06-07-2015 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή των Χρηματιστηριακών Αγορών ενημερώθηκε στις 05- 08- 2015 για την εν λόγω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, με επιστροφή κεφαλαίου και καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του ΧΑΑ σε συνδυασμό με την υπ΄αριθμ. 26 απόφαση του ΧΑΑ όπως ισχύει . Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την ανακοίνωση του οικονομικού ημερολογίου ως ημέρα αποκοπής ορίζεται η Τετάρτη, 09-09-2015.

Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται με την νέα ονομαστική αξία 1,18 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 ευρω ανά μετοχή .

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (recorddate) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την Πέμπτη , 10-9-2015 .

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τετάρτη 16-09-2015.