Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε ο όμιλος Ελληνικά Καλώδια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 2,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,2 εκατ. ευρώ το 2014.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 221 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 26% έναντι του α’ εξαμήνου του 2014, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων. Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 110% λόγω της υλοποίησης σημαντικών έργων υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης, ενώ οι εξαγωγές παρέμειναν στα επίπεδα του 2014. Τα μεικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 24 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 532% έναντι του 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 21,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 357 χιλ. ευρώ το 2014, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) ανήλθε σε κέρδη 14,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,7 εκατ. ευρώ το 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,3 εκατ. ευρώ το 2014 και οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και αφορούσαν κυρίως εκταμιεύσεις για το επενδυτικό παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης στην θυγατρική Fulgor.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στον αυξημένο όγκο πωλήσεων και στις επιπρόσθετες πωλήσεις προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2014 είχαν επιβαρυνθεί λόγω υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο εργοστάσιο της Fulgor (κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού).