Σε 72.630 ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας α’ εξαμήνου του 2015 της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ έναντι κερδών 915.337 το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Τα αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν εκτάκτως με το ποσό του 1.175.954 λόγω ΦΠΑ που επιβλήθηκε κατόπιν φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2008-2012, επί πλέον του ήδη καταβληθέντος κατά τις εν λόγω χρήσεις.

Οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 30% και ανήλθαν σε 39,5 εκατ. από 30,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014.

To ΕΒΙTDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 32,4% και ανήλθε σε 2,841 εκατ. ευρώ από 2,146 εκατ. το 2014.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 586.836 έναντι 1.024.399 ευρώ το 2014, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας σε 72.630 έναντι 915.337 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Μετά από την επιβάρυνση του επιπλέον ΦΠΑ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφτασαν το 1.248.584 ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2015, αυξημένα κατά 36,4% από το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 25,8% και ανήλθε σε 10,851 εκατ. ευρώ (14,622 εκατ. στις 30.6.2104). Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 69% και ανήλθαν σε 14,806 εκατ. ευρώ (8,738 εκατ. στις 30.6.2014).

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.6.2015 ήταν 55%.