Τους πιθανούς κινδύνους που κρύβουν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι σε μια προσπάθεια πρόβλεψης των εξελίξεων για το β’ εξάμηνο του 2015 αναλύει η διοίκηση της Nexans Hellas.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

 • Η προϋπόθεση των συναλλαγών με μετρητά επηρεάζει σχεδόν το σύνολο της παραγωγής, καθιστώντας τη ροή πιο αργή κι επικίνδυνη
 •  Η συνεχής δυσκολία στη διακίνηση των πρώτων υλών, μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, κυρίως για τα εγχώρια προϊόντα, γεγονός που καθιστά τη ροή ακόμη πιο αργή
 • Η αποτυχία να εξαιρεθεί ο τομέας της βιομηχανίας από τους περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας διευρύνει τα ήδη μεγάλα προβλήματα στην τήρηση των εμπορικών και οικονομικών όρων και παραδόσεων στο εξωτερικό
 • Η προμήθεια των πρώτων υλών γίνεται πλέον με ιδιαίτερα χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες
 • Οι δυσμενείς συνθήκες που έχουν επεκταθεί στην αλυσίδα εφοδιασμού, και ιδίως για τις διεθνείς μεταφορές, θα επιβαρύνουν το σύνολο των επιχειρήσεων με πρόσθετα κόστη
 • Οι επιπτώσεις στις εξαγωγές αναμένεται επίσης να είναι σημαντικές, λόγω των καθυστερήσεων στη διαδικασία και για τη χορήγηση εγγυήσεων σε ξένους φορείς για την «καλή και έγκαιρη πληρωμή τους»
 • Οι καθυστερήσεις στην εισαγωγή πρώτων υλών από το εξωτερικό (από ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές αγορές) μπορεί να προκαλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις ακυρώσεις εκ μέρους των προμηθευτών
 • Δυσλειτουργία στον τομέα των παραγγελιών είναι πολύ πιθανή, λόγω της μεγάλης δυσκολίας που επιφέρει η αντικαταβολή κατά την παράδοση
 •  Υπάρχει ένα νέο περιβάλλον στην αγορά («οικονομία μετρητών») με τους προμηθευτές να ζητούν πληρωμές αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά, αποφεύγοντας κάθε μορφή πίστωσης
 • Υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες που διαπιστώθηκαν στην τιμολόγηση και είσπραξη των σχετικών εσόδων, με αρνητικές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση των δανείων και άλλων υποχρεώσεων. Όσον αφορά στην είσπραξη των απαιτήσεων που έχουν ωριμάσει (π.χ. επιταγές), κι εδώ υπάρχουν καθυστερήσεις που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις ταμειακές ροές, τη διενέργεια άλλων πληρωμών κ.λπ.
 • Οι ξένοι προμηθευτές ήδη ζητούν πιο δυσμενείς όρους συναλλαγών, όπως 100% προκαταβολή, ακόμα και σε μεγάλες και φερέγγυες ελληνικές επιχειρήσεις
 • Ως μέλος πολυεθνικού oμίλου με αξιοσημείωτη παρουσία στις ξένες χώρες, υπάρχουν συνεχή αιτήματα για ταξίδια και μετακινήσεις στελεχών και μελών του προσωπικού. Η έλλειψη ρευστότητας και η μη χρήση (ή/και αποδοχή) των ελληνικών πιστωτικών καρτών στο εξωτερικό, μπορεί να προκαλέσει αναβολές και ακυρώσεις ταξιδιών, καθυστερήσεις, παραβιάσεις συμβάσεων και φυσικά διακοπή / αναστολή της δραστηριότητάς της
 • Απώλεια πόρων για επενδύσεις σε εξοπλισμό, πάγια περιουσιακά στοιχεία, κ.λπ. λόγω αναστολής των επενδύσεων υπό τις παρούσες ασταθείς πολιτικές συνθήκες.
 •  Αύξηση των δαπανών για την εκτέλεση έργων
 •  Η αβεβαιότητα και η επιβολή ελέγχου κίνησης κεφαλαίων καθυστερούν και/ή αναστέλλουν την είσοδο των νέων (εγκεκριμένων) συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους που ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε οριστική απώλεια των πόρων και την μακροπρόθεσμη πτώση των πωλήσεων
 • Λόγω της μείωσης της παραγωγής, της μείωση των πωλήσεων, των δυσκολιών διανομής κ.λπ. οι τρέχουσες ανάγκες ικανοποιούνται ανάλογα με την περίσταση και από το προσωπικό ασφαλείας. Επιπλέον, επανεξετάζονται οι μετατοπίσεις του προσωπικού, καθώς και οι άδειες, ο αριθμός του προσωπικού, οι προσλήψεις, κ.λπ.
 • Μπορεί να υπάρξει κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και επιβολή κυρώσεων «αθέτησης» για παράβαση των συμβατικών όρων, στασιμότητα των τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. ημερομηνίες λήξης των δανείων, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος «forward forex», κ.λπ.)
 • Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στις τράπεζες, οι σημαντικότερες δυσκολίες που παρατηρούνται στην καταβολή των πληρωμών οφείλονται στις διαφορετικές πολιτικές και διαδικασίες που ισχύουν σε κάθε τράπεζα για τη μεταφορά χρημάτων
 •  Η περιορισμένη πρόσβαση σε άλλα τραπεζικά προϊόντα (π.χ. εγγυητικές επιστολές) μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Οι εξαγωγές και οι παραγγελίες με ενέγγυες πιστώσεις (Letters of Credit) μπορεί να έχουν δυσκολίες εφαρμογής λόγω των περιορισμών στις τράπεζες. Το ίδιο μπορεί ισχύει για όλους τους όρους πληρωμής συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της τράπεζας (π.χ. CAD)

Σύμφωνα επίσης με τη διοίκηση της  Hellas «η εταιρεία, παρά τις δυσκολίες που σημείωσε, συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς καμία σημαντική διακοπή. Ωστόσο, η διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και τις προκύπτουσες μελλοντικές επιπτώσεις στη λειτουργία, τη χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και την οικονομική θέση.

Παρά το γεγονός αυτό, με βάση την εκτίμηση της διοίκησης και με την υπόθεση ότι το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης θα πρέπει να συμφωνηθεί και να εφαρμοστεί, δεν υπάρχει σημαντική αρνητική επίδραση στις δραστηριότητες της εταιρείας που να αναμένεται μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Ως εκ τούτου, η διοίκηση έχει συμπεράνει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης που απαιτούνται αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2015.

Σε αυτό το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η διοίκηση αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της για να εξασφαλίσει ότι όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στις δραστηριότητες του oμίλου».