Στις 24 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στη Ν. Κηφισιά η μετ' αναβολής συζήτηση επί του 4ου θέματος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου 2015.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 12 μέτοχοι εκπροσωπώντας 11.487.221 μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις.

Επί του 4ου θέματος, εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014, και ειδικότερα αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας. Αποφασίστηκε επίσης η καταβολή αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου προερχομένων από έκτακτα αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από φορολογημένα κέρδη προηγουμένων χρήσεων».