Στα 1,695 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη για τον όμιλο Flexopack το α’ εξάμηνο του 2015  έναντι 2,107 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014, παρουσιάζοντας μείωση 19,55%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου σε 3,972 εκατ. ευρώ, έναντι 4,554 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 29,394 εκατ. ευρώ, έναντι 28,292 εκατ. ευρώ και ο εταιρικός σε 31,776 εκατ. ευρώ, έναντι 27,865 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 3,90% και 14,03% αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου σε 3,972 εκατ. ευρώ, έναντι 4,554 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,78% και σε εταιρικό επίπεδο σε 4,570 εκατ. ευρώ έναντι 4,515 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,22%.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον όμιλο σε 2,449 εκατ. ευρώ, έναντι 2,763 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 11,37% και για την εταιρεία σε 2,994 εκατ. ευρώ έναντι 2,698 εκατ. Ευρώ δηλαδή αυξημένα κατά 10,97%.

Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) ανήλθαν για τον όμιλο σε 1,691 εκατ. ευρώ, έναντι 2,107 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,74% και για την εταιρεία σε 2,242 εκατ. ευρώ, έναντι 2,046 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 9,58%.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα του εταιρικού, λόγω ιδίως του γεγονότος ότι ο εταιρικός κύκλος εργασιών περιλαμβάνει και πωλήσεις προϊόντων προς την νεοσύστατη θυγατρική στην Αυστραλία «FLEXOPACK PTY LTD» , τα οποία την 30.6.2015 δεν είχαν διατεθεί ακόμη από την εν λόγω θυγατρική σε πελάτες εκτός ομίλου. Η εν λόγω αναντιστοιχία εκτιμάται ότι θα αρθεί με την σταδιακή εντονότερη δραστηριοποίηση της θυγατρικής.