Την προσφυγή της στη δικαιοσύνη εξετάζει η ΑΕΓΕΚ για το πρόστιμο που της επέβαλλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
Το πρόστιμο - ύψους 20.000 ευρώ - επεβλήθη στην ΑΕΓΕΚ για φερόμενη παράβαση του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3556/2007 κατά τη σύνταξη των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεών της, περιόδου 01.01.-31.03.2013, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 30.05.2013.
Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας θα εξεταστεί το ενδεχόμενο τυχόν προσφυγής της ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.