Βελτιωμένες πωλήσεις και EBITDA παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2015, η Τζιρακιάν.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 17% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 στα 7.357 χιλ. ευρώ έναντι 6.281 χιλ. ευρώ

Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανέρχονται σε 91 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 53 χιλ. ευρώ κατά το α' εξάμηνο του 2014. Ειδικότερα, το β' τρίμηνο της τρέχουσας περιόδου, τα EBITDA ανήλθαν σε 123 χιλ. ευρώ  έναντι  28 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Η βελτίωση που έχει επιτευχθεί γίνεται περισσότερο εμφανής από το γεγονός ότι η ζημία σε επίπεδο EBITDA κατά το Α' Εξάμηνο του 2013 ήταν -1.050 χιλ. ευρώ.

«Αν λάβουμε υπ' όψη μας την πτώση των διεθνών τιμών του χάλυβα, η οποία επέδρασσε αρνητικά στο αποτέλεσμα λόγω της μείωσης του περιθωρίου στα υφιστάμενα αποθέματα, καθώς και την πολιτική αβεβαιότητα που ανέκοψε την ισχνή ανάπτυξη του 2014, οι λειτουργικές επιδόσεις της εταιρείας αποδεικνύουν ότι η ανασυγκρότηση της ήταν επιτυχής. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η επιχείρηση έχει αναδομηθεί σε νέες στέρεες βάσεις, που την καθιστούν ικανή να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται από την περαιτέρω επιδείνωση του οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι μετοχές της εταιρείας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον αρθούν οι λόγοι ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης, με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3.1.2.6 του κανονισμού του ΧΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρείας μεταφέρθηκαν στην κατηγορία Επιτήρησης από την συνεδρίαση της 11.09.2013, σύμφωνα με την από 05.04.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., κατ' εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.4 του κανονισμού του Χ.Α., επειδή οι λογιστικές ζημιές της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2012 είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας.