Καθαρά κέρδη 1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2015 σημείωσε ο όμιλος J&P ΑΒΑΞ έναντι 3 εκατ. ευρώ το 2014. 

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 253,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2015 έναντι 241,7 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 5,1%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα του ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2015 ήταν ελαφρά βελτιωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, όμως πρέπει να επισημανθεί ότι το αποτέλεσμα στο προηγούμενο έτος είχε επιβαρυνθεί από την διαγραφή στοιχείων ενεργητικού ύψους 17,6 εκατ. ευρώ.

Σε προ φόρων βάση, το αποτέλεσμα του ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2015 είναι ελαφρώς βελτιωμένο έναντι του 2014, από 2,4 εκατ. ευρώ σε 3,2 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση φόρων και των αποτελεσμάτων που 6 αναλογούν στις μη ελέγχουσες συμμετοχές, ο όμιλος παρουσίασε κέρδος 1,0 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2015 έναντι κέρδους 3,0 εκατ. ευρώ το 2014, καθώς η φορολογική επιβάρυνση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη το 2015.

Το συνολικό καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του ομίλου αυξήθηκε ελαφρά στα 17,0 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2015 έναντι 16,3 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου κατέγραψε σημαντική πτώση στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2015, υποχωρώντας κάτω από τα 500 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά μετά από περίοδο 2,5 ετών. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2015 διαμορφώθηκαν σε 212,2 εκατ. ευρώ έναντι 216,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2014, λόγω της μικρής ζημιάς μετά φόρων της περιόδου και της μείωσης του υπολοίπου κεφαλαιακών αποθεματικών.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου μειώθηκαν κατά 19 εκατ. ευρώ περίπου κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014, λόγω της περίπου ισόποσης μείωσης του μακροπρόθεσμου δανεισμού.