Μειωμένες κατά 30% ήταν οι ζημιές α’ εξαμήνου του 2015 της ΣΙΔΜΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3,1 εκατ. ευρώ από 4,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014. Ο όμιλος κατέγραψε ανοδική πορεία πωλήσεων και βελτίωση αποτελεσμάτων τόσο σε λειτουργικό επίπεδο όσο και σε προ φόρων κυρίως χάρη στην αυξημένη συνεισφορά της μητρικής εταιρείας και της θυγατρικής στη Βουλγαρία.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, οι πρωτοβουλίες για περαιτέρω περιορισμό του κόστους λειτουργίας που ξεκίνησαν στα μέσα του προηγούμενου έτους απέδωσαν ήδη καρπούς. Τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται ικανοποιητικά αν ληφθεί υπόψη πως η αγορά βρισκόταν το πρώτο εξάμηνο του έτους σε αδράνεια αναμένοντας την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους δανειστές.

Στα πλαίσια αυτά η ΣΙΔΜΑ σημείωσε αύξηση της δραστηριότητας της τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και oμίλου.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα 50,4 εκατ. ευρώ, έναντι 51,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 ή 1,8% χαμηλότερα αλλά με μείωση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων της κατά 3,6%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 65,9 εκατ. ευρώ παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με αυτόν του προηγούμενου χρόνου.

Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.023 χιλ. ευρώ από 51 χιλ. ευρώ πέρυσι, κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης λειτουργικών και υποστηρικτικών εξόδων κατά 14% ή 1 εκατ. ευρώ περίπου.

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 29,2 εκατ. ευρώ από 30,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3,6% ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 44,6 εκατ. από 44,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 750 χιλ. ευρώ, από 203 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, βελτιωμένα κατά 31% ή 0,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ανήλθαν σε ζημιές 2,0 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση τόσο των λειτουργικών αποτελεσμάτων όσο και των προ φόρων οφείλεται κυρίως στην περαιτέρω μείωση λειτουργικών και υποστηρικτικών εξόδων κατά 16% ή 0,7 εκατ. ευρώ περίπου.

Η θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 16% και συγκεκριμένα από 5,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε 4,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015. Οι θυγατρικές εταιρείες στα Βαλκάνια παρουσίασαν, η μεν SIDMA Bulgaria αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 13%, η δε SIDMA Romania μείωση κατά 13,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2014. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 8,0 εκατ. ευρώ έναντι 7,0 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών της SIDMA Romania ανήλθε στα 9,1 εκατ. ευρώ έναντι 10,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Η ρευστότητα του ομίλου ανήλθε στα 7,1 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας προέβη τα τελευταία χρόνια σε μία σειρά ενεργειών που αφορούσαν αφενός μεν το δραστικό περιορισμό του κόστους λειτουργίας του ομίλου και αφετέρου την ενδυνάμωση της δομής των λειτουργικών δραστηριοτήτων του. Η μείωση κόστους που επετεύχθη από την έναρξη της κρίσης ξεπερνά το 40%.

Ήδη εφέτος κατά το πρώτο εξάμηνο, η μείωση εξόδων έφτασε το 1 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό, ως αποτέλεσμα των μέτρων που έλαβε η διοίκηση το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Τα μέτρα αυτά αφορούσαν τη μείωση των δαπανών αμοιβών και εξόδων, την αναδιάρθρωση δομών και τον περιορισμό υποστηρικτικών δαπανών, χωρίς να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του ομίλου.

Επιπλέον η διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη διάθεση στοιχείων του ενεργητικού, την περαιτέρω μείωση της πίστωσης που παρέχεται στους πελάτες και την ταυτόχρονη διατήρηση/βελτίωση του ποσοστού μεικτού κέρδους.