Διεύρυνση ζημιών ύψους 14,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε το α’ εξάμηνο του 2015 ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έναντι ζημιών 0,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Στο ίδιο διάστημα, οι πωλήσεις παρουσιάζονται αυξημένες κατά 15,5% κυρίως λόγω των υψηλότερων πωλήσεων στον κλάδο των κατασκευών.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου, προσαρμοσμένη για μη ταμειακά αποτελέσματα, ανήλθε σε 53,8 εκατ. ευρώ, έναντι 47,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, αυξημένη κατά 13,7%, θετικά επηρεασμένη κυρίως από τον τομέα των ΑΠΕ. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2014, ενώ οι συνολικές επενδύσεις του oμίλου το α΄ εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 20,2 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και του τομέα Βιομηχανίας Μαγνησίας.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διατηρήθηκε στο επίπεδο των 430 εκατ. ευρώ, σταθερός σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2015. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2015 ανέρχονταν σε 306,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 736,4 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 560,9 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες:

Στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου διαμορφώνεται στο υψηλό επίπεδο των 3 δισ. ευρώ, ισχυροποιώντας την θέση του ομίλου και ενισχύοντας τις προοπτικές μελλοντικής κερδοφορίας. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους ανήλθε σε 361,1 εκατ. ευρώ έναντι 332,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,6%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων (EBITDA-προσαρμοσμένα για μη ταμειακά έξοδα) του τομέα ανήλθαν σε κέρδη 5,8 εκατ. ευρώ έναντι 15,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014. 
Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 3,1 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε 2,7 εκατ. λειτουργική ζημία προ αποσβέσεων.

Στον τομέα των παραχωρήσεων, δεδομένης της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με την μέθοδο της καθαρής θέσης, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2014. Υπενθυμίζεται ότι στον κλάδο των παραχωρήσεων, ο όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) θα αυξήσει σημαντικά την συμμετοχή του στο προσεχές διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο όμιλος θα έχει επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 185 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.

Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από θερμικές πηγές και της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, τα καθαρά αποτελέσματα για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2014. Σημειώνεται ότι ο τομέας της παραγωγής ενέργειας από θερμικές πηγές ενοποιείται με την μέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας ενοποιείται ολικά. 

Στον τομέα των ΑΠΕ, ο όμιλος, λειτουργεί 648 MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Επιπλέον, 237 MW είτε κατασκευάζονται είτε είναι έτοιμα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή τους.  

Τα έσοδα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθαν σε 66,8 εκατ. ευρώ, έναντι 52,8 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 26, 6%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 47,9 εκατ. ευρώ, έναντι 33,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2014, αυξημένα κατά 41,3%.