Στα 113.408.386,14 ευρώ διαμορφώθηκε το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Μυτιληναίος μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 11.691.586,20 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 116.915.862 μετοχών της από τα 1,07 ευρώ στα 0,97 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά και την ανωτέρω μείωση το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των 113.408.386,14 ευρώ διαιρούμενο σε 116.915.862 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,97 ευρώ η κάθε μία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Την 09.06.2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 370695, η με αριθμό 62296/09.06.2015 απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (ΑΔΑ: ΩΔΓΜ465ΦΘΘ-ΔΓΡ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή της 15/10/2015 ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή στους μετόχους ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 19/10/2015 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,97 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του δ.σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι που θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 20/10/2015, για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 23/10/2015. Η καταβολή του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς».