Στα 32,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Μυτιληναίου το α’ εξάμηνο του 2015 σημειώνοντας αύξηση 35,9% έναντι του α’ εξαμήνου του 2014.    

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας:  

«Στο α' εξάμηνο του 2015, ο κύκλος εργασιών του ομίλου, διαμορφώθηκε στα 636,5 εκατ. ευρώ, έναντι των 653 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (μείωση 2,5%). Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 118,7 εκατ. ευρώ από 120,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2014 (μείωση 1,3%).

Τα αποτελέσματα του ομίλου δεν περιλαμβάνουν ποσό 22,3 εκατ. ευρώ από την αξία των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ), παρά την ύπαρξη τελικής πρότασης από τη ΡΑΕ, λόγω κωλυσιεργίας του αρμόδιου υπουργείου. Εάν το έσοδο αυτό είχε υπολογιστεί, θα αύξανε τα EBITDA κατά 22,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη του oμίλου κατά 18,0 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, σχετικά με τις επιμέρους επιδόσεις των τομέων δραστηριότητας, ο Τομέας Μεταλλουργίας  και Μεταλλείων παρουσίασε την ισχυρότερη επίδοση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, ο τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών 297,7 εκατ. ευρώ, έναντι 204,8 εκατ. ευρώ το 2014, σημειώνοντας αύξηση 45%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 65,4 εκατ., έναντι 23,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, καταγράφοντας αύξηση 176%. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτυπώνει τα αποτελέσματα της επιτυχημένης στρατηγικής για τη δραστική μείωση κόστους και την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της Αλουμίνιον της Ελλάδος σε διεθνές επίπεδο. Κατά το α εξάμηνο του 2015, οι τιμές πώλησης αλουμινίου διαμορφώθηκαν σε συγκρίσιμα επίπεδα σε σχέση με το 2014, ενώ καταγράφηκε σημαντική ενίσχυση της ισοτιμίας ΔΟΛ. ΗΠΑ / ΕΥΡΩ και αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

Ο Τομέας Έργων EPC παρουσίασε μειωμένη επίδοση με τη ΜΕΤΚΑ να καταγράφει κύκλο εργασιών 257,6 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2015, έναντι 361,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κυρίως λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού προόδου της εκτέλεσης των έργων στην Συρία. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 46,2 εκατ. ευρώ από 57,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2014 παρουσιάζοντας μείωση 19,8%. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 29,2 εκατ. ευρώ έναντι 54,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Καταγράφοντας το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του ενοποιημένου κύκλου εργασιών σε αγορές εκτός της Ελλάδας, η ΜΕΤΚΑ έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην υπο-Σαχάρια Αφρική όπου διαπραγματεύεται σημαντικές συμβάσεις για την κάλυψη επειγουσών αναγκών ηλεκτροδότησης σε αναπτυσσόμενες χώρες της περιοχής.

Ο Τομέας Ενέργειας, ο οποίος επηρεάζεται έντονα από το εγχώριο περιβάλλον, κατέγραψε κύκλο εργασιών 86 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2015, έναντι 90 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η αποδοτικότητα των μονάδων του ομίλου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προμήθειας φυσικού αερίου από την αγορά LNG, συνετέλεσε στην κατά 5,9% αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο α εξάμηνο, ενόσω η συνολική εγχώρια παραγωγή ηλεκτρισμού παρουσίασε μείωση της τάξεως του 8,2% και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτες χώρες αύξηση 85%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 42,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το α' εξάμηνο του 2014, μείωση που συνδέεται άμεσα με την παρατεταμένη καθυστέρηση οριστικοποίησης του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ενέργειας από τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του μηχανισμού διασφάλισης ισχύος ή του νέου μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας.

Για λόγους συντηρητικής αποτίμησης, δεν υπολογίστηκαν τα προβλεπόμενα ΑΔΙ ύψους 22,3 εκατ., όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Εφόσον ολοκληρωθούν έγκαιρα οι σχετικές διαδικασίες, το ποσό αυτό θα λογιστικοποιηθεί στα αποτελέσματα του β' εξαμήνου 2015.

Σύμφωνα με όλες τις αναθεωρημένες προβλέψεις, μετά την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και την περίοδο παρατεταμένης τραπεζικής αργίας, το 2015 αναμένεται να αποτελέσει το έβδομο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία τα τελευταία οχτώ χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο που συνθέτει ίσως το πιο αντίξοο περιβάλλον των τελευταίων δεκαετιών για την ελληνική οικονομία ο όμιλος Μυτιληναίος στηριζόμενος στο εξωστρεφές προφίλ του, τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους και τη συνετή διαχείριση των κινδύνων κατορθώνει να αυξάνει την κερδοφορία του, να ενδυναμώνει περαιτέρω την οικονομική του θέση, να διατηρεί τις χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και συνεχίζει να στηρίζει πολύπλευρα την ελληνική οικονομία και κοινωνία που δοκιμάζονται.

Το επόμενο διάστημα ο όμιλος, με γνώμονα το συμφέρον των Ελλήνων και ξένων μετόχων και των εργαζομένων του, θα συνεχίσει να ενδυναμώνει στρατηγικά την παρουσία του στις διεθνείς αγορές».