Στα 8,24 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα μεικτά κέρδη του ομίλου ΕΛΤΟΝ το α’ εξάμηνο του 2015 σημειώνοντας αύξηση 4,94% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014. Τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 5,78 εκατ. ευρώ έναντι 5,52 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, αυξημένα κατά 4,68%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το α’ εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκαν σε 2,08 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 8,25% έναντι των 2,27 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν μείωση 15,59% και διαμορφώθηκαν το α’ εξάμηνο του 2015 σε 1,29 εκατ. ευρώ έναντι 1,53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου βρίσκεται στο 15,59% (έναντι 15,96% του α΄ εξαμήνου του 2014) και της εταιρείας στο 15,40% (έναντι 15,86% του πρώτου εξαμήνου του 2014). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) κατήλθαν στα 3,60 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 5,10% έναντι των 3,79 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου του 2014.

Μείωση κατά 7,42% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρείας που διαμορφώθηκαν στο α’ εξάμηνο του 2015 σε 2,46 εκατ. ευρώ έναντι 2,65 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2014. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 3,17 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 6,68% έναντι των 3,39 εκατ. ευρώ του α’ εξάμηνου 2014. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της μητρικής κατήλθαν σε 2,13 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 9,61% από τα 2,36 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου το α’ εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκαν σε 2,70 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 9,96% έναντι των 3,00 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής εταιρείας το α’ εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 1,76 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 16,37% έναντι των 2,10 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η γενική ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 173% για τον όμιλο και 166% για την εταιρεία. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου την 30/6/15 ανήλθε σε 15,430 εκατ. ευρώ από 14,782 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 31/12/2014 αυξημένος κατά 4,38% ενώ ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας την 30/6/2015 κατήλθε σε 12,862 εκατ.  από 13,333 την 31/12/2014 μειωμένος κατά 3,53%.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας: «Οι μεταβολές στα μεγέθη των EBITDA, EBIT, κερδών προ φόρων και κερδών μετά από φόρους έχουν ενσωματώσει και αντανακλούν το αυξημένο κόστος μισθοδοσίας, λόγω νέων προσλήψεων προσωπικού για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του ομίλου και της εταιρείας για επέκταση σε νέες αγορές και κλάδους. Βάσει των ανωτέρω, σαν γενική εικόνα, οι επιδόσεις του ομίλου και της μητρικής εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, για μια ακόμα και συνεχόμενη φορά, είναι βελτιωμένες παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον ως επιβράβευση των προσπαθειών της διοίκησης και των στελεχών του ομίλου».