Στα 100,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Motor Oil το β' τρίμηνο του 2015, έναντι ζημιών κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω των υψηλότερων περιθωρίων διύλισης και του ισχυρού δολαρίου στο διάστημα αυτό.

Ο τζίρος της εταιρίας το β' τρίμηνο ανήλθε στα 2,03 δισ. ευρώ, από 2,3 δισ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στο εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 871.288 χιλιάδες ευρώ ή 19,24% σε σχέση με το Α΄εξάμηνο του 2014. Η μείωση οφείλεται στη σημαντική υποχώρηση του μέσου όρου των τιμών (σε δολάρια) των προϊόντων πετρελαίου (κατά 44%).

Σημαντικό μέρος της μείωσης του ενοποιημένου κύκλου εργασιών αντισταθμίστηκε από την αξιοσημείωτη ισχυροποίηση του δολαρίου Η.Π.Α. (μέση ισοτιμία) έναντι του Ευρώ (κατά 18,57%) και την αύξηση του όγκου πωλήσεων (κατά 1,31%). 

Tα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το α' εξάμηνο 2015 για τον Όμιλο σε 287,46 εκατ. ευρώ έναντι 61,49 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2014.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στο Α' εξάμηνο σε 193,42 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 16,02 εκατ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2014 και τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 141,90 εκατ. έναντι ζημιών 15,7 εκατ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2014.

Προοπτικές

Οπως αναφέρει η εταιρία στην εξαμηνιαία έκθεση, οι δραστηριότητες των εταιριών διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, καθώς και η κερδοφορία τους, είναι συνάρτηση σειράς εξωγενών παραμέτρων και κυρίως των τιμών του αργού, των περιθωρίων διύλισης, της ισοτιμίας Ευρώ / Δολαρίου Η.Π.Α και της εξέλιξης των επιτοκίων.

Σε λειτουργικό επίπεδο η εταιρία, μέσω των εξαγωγών που ιστορικά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της, είναι σε θέση να χρηματοδοτεί την αγορά αργού στα τρέχοντα επίπεδα τιμών διασφαλίζοντας την αδιάκοπη τροφοδοσία του διυλιστηρίου της με πρώτη ύλη μη επηρεαζόμενη από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί αναφορικά με την κίνηση κεφαλαίων (capital controls) στην Ελλάδα.

Για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρίας αναμένονται ικανοποιητικά λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα του Διυλιστηρίου να πραγματοποιεί περιθώρια στο ανώτερο εύρος του κλάδου σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εργασιών.

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων μετά από φόρους αναμένεται πρόσθετη επιβάρυνση, τόσο για το δεύτερο εξάμηνο καθώς και για το σύνολο της χρήσης, εξαιτίας της πρόσφατης αύξησης του φορολογικού συντελεστή σε 29% από 26% προηγουμένως.