Θέλετε να επενδύσετε στα Αμοιβαία Κεφάλαια και δεν είσαστε βέβαιοι για την ακριβή τους λειτουργία; Τότε αξίζει να διαβάσετε αυτό το άρθρο και να ενημερωθείτε…

Πως λειτουργούν

Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μια από τις παλαιότερες μορφές συλλογικών επενδύσεων, ενώ στην Ελλάδα το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο δημιουργήθηκε το 1972. Από τότε μέχρι σήμερα ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει περάσει πολλές ανακατατάξεις, ενώ ως επενδυτικό εργαλείο έχει γνωρίσει μεγάλη διάδοση στη χώρα μας.

Σκοπός των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων από διάφορους επενδυτές και η επένδυση τους ως ενιαία περιουσία υπό κοινή διαχείριση από μια Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), η οποία εισπράττει προμήθεια που εκφράζεται ως ποσοστό επί του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το σύνολο του χαρτοφυλακίου του και τοποθετείται κυρίως σε ομόλογα, μετοχές και προθεσμιακές καταθέσεις ανάλογα με το είδος του και τον σκοπό του. Το ενεργητικό του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε ημέρα και δημοσιεύεται από την ΑΕΔΑΚ.

Ο επενδυτής, αγοράζει μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου και για αυτό ονομάζεται μεριδιούχος και συμμετέχει στα πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές σε ποσοστό ανάλογο με το ύψος των κεφαλαίων που έχει τοποθετήσει. Όλοι οι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να λάβουν το κεφάλαιο τους και τα κέρδη τους, ρευστοποιώντας το ποσοστό που τους ανήκει, όταν αυτοί το αποφασίσουν.

Κατηγορίες

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον επενδυτικό τους προσανατολισμό, την πολιτική που εφαρμόζουν και το χρονικό ορίζοντα των επενδύσεων τους. Ανάλογα με το είδος τους προσελκύουν επενδυτές διαφορετικού προφίλ: Από αυτούς που αναζητούν επενδύσεις με μικρό ρίσκο αλλά και μικρές αποδόσεις έως αυτούς που θέλουν να επενδύσουν με μεγάλο ρίσκο και πιθανές μεγάλες αποδόσεις.

Ειδικότερα, τα Αμοιβαία Κεφάλαια διακρίνονται σε:

   - Διαχείρισης Διαθεσίμων: Επενδύουν σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς σε ποσοστό τουλάχιστον 65% του ενεργητικού τους και δευτερευόντως σε ομολογίες. Δεν επιτρέπεται να επενδύουν σε μετοχές. Είναι χαμηλού επενδυτικού κινδύνου, με χρονικό ορίζοντα βραχυ-μεσοπρόθεσμο.

   - Ομολογιακά: Επενδύουν κυρίως σε Ομόλογα, τα οποία πρέπει να ξεπερνούν το 65% του ενεργητικού τους και σε προθεσμιακές καταθέσεις. Επίσης, ο νόμος τους παρέχει τη δυνατότητα να επενδύουν ποσοστό έως 10% του ενεργητικού τους σε μετοχές. Είναι χαμηλού - μεσαίου επενδυτικού κινδύνου και ο χρονικός ορίζοντας είναι μέσο-μακροπρόθεσμος.

   - Μετοχικά: Επενδύουν κυρίως σε μετοχές, σε ποσοστό τουλάχιστον 65% του ενεργητικού τους. Είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου με χρονικό ορίζοντα μεσο - μακροπρόθεσμο.

   - Μικτά: Συνδυάζουν επένδυση σε μετοχές, ομόλογα, προθεσμιακές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς σε ποσοστό για κάθε κατηγορία μικρότερο του 65% του ενεργητικού τους και κατ’ ελάχιστον 10% του ενεργητικού τους σε μετοχές και 10% σε ομολογίες. Είναι μεσαίου επενδυτικού κινδύνου με μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

   - Funds of funds: Επενδύουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους σε τουλάχιστον πέντε άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διασπορά και κατά συνέπεια μικρότερο ρίσκο.

Εκτός, όμως από τον τύπο τους τα Αμοιβαία Κεφάλαια διαχωρίζονται και από την γεωγραφική κατανομή των επενδύσεων τους. Έτσι έχουμε τα Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού που επενδύουν στην Ελλάδα και σε Ελληνικά επενδυτικά προϊόντα, τα Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού που επενδύουν σε επενδυτικά προϊόντα άλλων χωρών εκτός της Ελλάδας, και τα Διεθνή Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν και εντός και εκτός Ελλάδας.

Συμβουλή

Η επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια απαιτεί καλή γνώση της αγοράς και των οικονομικών εξελίξεων, ενώ οι προηγούμενες αποδόσεις τους δεν εξασφαλίζουν και τις μελλοντικές.

Για αυτό το λόγο καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε κάποιον οικονομικό σύμβουλο ή τον ασφαλιστή σας αν η επένδυση σας γίνεται μέσω ενός αποταμιευτικού / επενδυτικού unit linked ασφαλιστικού προγράμματος.