Τεχνολογία
12-04-2021 | 18:31

Από τις 15 Απριλίου η διάθεση των νέων μετοχών της Forthnet

Newsroom
Μοιράσου το
Από τις 15 Απριλίου η διάθεση των νέων μετοχών της Forthnet
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Από την ερχόμενη Πέμπτη, 15 Απριλίου, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 34.605 νέων μετοχών της Forthnet που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, «από την 15.04.2021 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το "Χ.Α.") των 34.605 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (στο εξής "Νέες Μετοχές"), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά δέκα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (10.381,50€) λόγω μετατροπής τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πέντε (34.605) Μετατρέψιμων Ομολογιών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το "ΜΟΔ"), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις από 11.10.2016, 27.06.2017, 29.08.2017, 26.09.2017, 15.11.2017, 27.12.2017, 28.02.2018, 28.03.2018, 10.05.2018, 21.05.2018, 05.02.2019, 27.02.2019, 10.12.2019, 10.09.2020, 30.09.2020, 03.12.2020 και 24.03.2021 ανακοινώσεις της Εταιρείας. 

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν τρία εκατομμύρια εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (103.074.767,40 €) και είναι διαιρεμένο σε τριακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ (343.582.558) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μια. Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα οκτώ (343.582.558). 

Σε συνέχεια της ως άνω μετατροπής, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται σε 263.560, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1128% του συνόλου των εκδοθεισών μετατρέψιμων ομολογιών.

Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας (άρθ. 71 παρ. 4 σε συνδ. με άρθ. 4 παρ. 4 Ν. 4548/2018), πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την με αρ. 556/23.03.2021 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων την 31.03.2021 (αριθμός ανακοίνωσης 2352926).

Σημειώνεται, τέλος, ότι δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή και της εξαίρεσης του εδ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 2017/1129. 

Κατά τη συνεδρίασή της, στις 09.04.2021, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των οικείων δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ως άνω δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, υπεύθυνος κ. Δημήτριος Μπακρατσάς (τηλ. +30 210 6602529), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.