Καταργείται το «τέλος χαρτοσήμου» σε 600 συναλλαγές – Τι αλλάζει με το «ψηφιακό τέλος συναλλαγής»  

Κώστας Κετσιετζής
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Καταργείται το «τέλος χαρτοσήμου» σε 600 συναλλαγές – Τι αλλάζει με το «ψηφιακό τέλος συναλλαγής»  
Την κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου σε περισσότερες από 600 συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και πληρωμών υπέρ δημοσίου που επιβάλλεται σήμερα φέρνει το νομοσχέδιο για το μετασχηματισμό του χαρτοσήμου, μια επιβάρυνσης που μετράει σχεδόν ένα αιώνα ζωής καθώς θεσμοθετήθηκε το 1931.

Την κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου σε περισσότερες από 600 συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και πληρωμών υπέρ του δημοσίου που επιβάλλεται σήμερα φέρνει το νομοσχέδιο για το μετασχηματισμό του χαρτοσήμου, μιας επιβάρυνσης που μετράει σχεδόν ένα αιώνα ζωής καθώς θεσμοθετήθηκε το 1931. Το νέο «ψηφιακό τέλος συναλλαγής» θα επιβάλλεται μόνο σε 29 συναλλαγές, από τις οποίες βέβαια προέρχεται και το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων.

Όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου που αναμένεται να τεθεί σύντομη σε δημόσια διαβούλευση, η κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου θα έχει ένα κόστος περίπου 32 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο από τα περίπου συνολικά 400 εκατ. ευρώ που εισπράττει κάθε χρόνο.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προωθούνται επτά αλλαγές:

 1. καταργείται το Τέλος Χαρτοσήμου και αντικαθίσταται με το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής,
 2. καταργούνται οριστικά περισσότερες από 600 περιπτώσεις επιβολής του Τέλους Χαρτοσήμου,
 3. Αναφέρονται ρητά οι συναλλαγές στις οποίες θα επιβάλλεται το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής, η δήλωση, ο υπολογισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη του οποίου θα γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά μέσω ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ,
 4. αποκλείεται ρητώς η επιβολή του σε συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων έμμεσων φόρων,
 5. ορίζεται ότι το Τέλος επιβάλλεται σε συναλλαγές, όπου ο ένας τουλάχιστον συναλλασσόμενος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως από τον τύπο και τον τόπο κατάρτισης της συναλλαγής,
 6. αποσαφηνίζεται ποιος είναι ο υπόχρεος προς απόδοση του φόρου,
 7. καθορίζεται ενιαίος χρόνος απόδοσης του Τέλους.

Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο

Πλέον, το νέο Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής θα επιβάλλεται επί των συναλλαγών, ανεξάρτητα από τον τόπο κατάρτισής τους εφόσον ένας τουλάχιστον συμβαλλόμενος έχει φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν συντρέχει λόγος απαλλαγής για τους συμβαλλομένους. Οι συναλλαγές αυτές πρώτον κατονομάζονται ρητώς στον νόμο και δεύτερον δεν υπόκεινται σε άλλους έμμεσους φόρους.

Κατάργηση Τέλους Χαρτοσήμου

Σημειώνεται πως με τις προωθούμενες διατάξεις καταργείται το Τέλος Χαρτοσήμου σε περισσότερες από 600 περιπτώσεις συναλλαγών:

 • Πιο αναλυτικά, καταργείται το Τέλος Χαρτοσήμου σε μια σειρά από σημαντικές συναλλαγές όπως: χρησιδάνειο, ασφαλιστικές συναλλαγές, σύσταση και αύξηση κεφαλαίου μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων/οντοτήτων, ενέγγυες πιστώσεις τραπεζών υπέρ εισαγωγέων, συμβατικοί τόκοι δανείων και πιστώσεων.
 • Επιπρόσθετα, καταργείται σε περισσότερες από 100 συναλλαγές που αφορούν σε χαρτόσημα επί παραβόλων (πχ άδεια γάμου, επαγγελματικές άδειες κλπ.). Απαραίτητη επισήμανση: Η κατάργηση του Τέλους Χαρτοσήμου δεν συμπαρασύρει και την κατάργηση του παραβόλου για τις εν λόγω συναλλαγές. Οδηγεί ωστόσο σε μείωση της τελικής επιβάρυνσης.
 • Καταργείται, επίσης, σε περισσότερες από 500 συναλλαγές στις οποίες επιβαλλόταν Τέλος Χαρτοσήμου 2,4% ή 3,6% επί των κρατήσεων που αφορούν ΝΠΔΔ ή Δημόσιο (π.χ. Χαρτόσημο επί Κρατήσεων υπέρ Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων), υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) κα.

Δήλωση και απόδοση Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής

Το Τέλος Συναλλαγής για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση μέσω νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ. Η δήλωση και απόδοση του Τέλους γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από εκείνον της συναλλαγής.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος (η βεβαίωση και απόδοση του γίνεται με βάση τις προθεσμίες των παρακρατούμενων φόρων), τα μισθώματα (η απόδοσή του γίνεται μέσω της υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος) και η περίπτωση τρεχούμενου δοσοληπτικού λογαριασμού (η δήλωση και η απόδοση γίνεται εντός του πρώτου μήνα του επόμενου φορολογικού έτους).

Για συναλλαγές με το Δημόσιο, το Τέλος Συναλλαγής καταβάλλεται ηλεκτρονικά πριν την κατάρτιση ή έκδοση της οικείας πράξης.

Συντελεστές του Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής

Σημειώνεται ότι οι συντελεστές του Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών αποσαφηνίζονται και ορίζονται ως εξής:

1) 3,60% σε όλα τα μισθώματα ακινήτων, στα τιμολόγια είσπραξης αποζημιώσεων νόμιμων τόκων και τόκων υπερημερίας και στις συναλλαγές ή συμβάσεις μεταξύ φυσικών προσώπων που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και συμβάλλονται για πράξεις που δεν αφορούν αυτήν καθώς και στις περιπτώσεις όπου ο ένας συμβαλλόμενος είναι Δημόσιο, Δήμος, ΝΠΔΔ.

2) 2,40% εφόσον όλοι οι συμβαλλόμενοι ή συναλλασσόμενοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ή τουλάχιστον ένας έχει τη νομική μορφή της ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ.

3) 1,20% εφόσον πρόκειται για καταβολή αμοιβής σε φυσικά πρόσωπα ή μέλη διοίκησης και για κατάθεση ή ανάληψη από τα χρηματικά διαθέσιμα νομικών προσώπων και οντοτήτων.

4) 0,30% επί των προσκομιζόμενων επιταγών (“πινάκια”) σε πιστωτικά ιδρύματα.

Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής για δάνεια, καταθέσεις και αναλήψεις

Σε δάνεια που υπόκεινται σε Τέλος Συναλλαγής (δάνεια μεταξύ ιδιωτών/εταιρείες τα οποία δεν είναι τραπεζικά) επιβάλλεται ανώτατο όριο στο Τέλος Συναλλαγής ύψους 150.000 ευρώ ανά δανειακή σύμβαση αλλά ανεξαρτήτως του τόπου που συνήφθη το δάνειο. Με τον τρόπο αυτό δεν θα υφίστανται πλέον οι λόγοι παράκαμψης της νομοθεσίας. Έτσι, το δημόσιο θα εισπράττει τα τέλη που μέχρι τώρα έχανε καθώς οι σχετικές συμβάσεις συνάπτονταν στο εξωτερικό. Η επιβάρυνση δε για τις εταιρίες και τους ιδιώτες θα είναι σε λογικά επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, υπάγονται σε Τέλος Συναλλαγής:

 • με συντελεστή 3,6% τα δάνεια μεταξύ ιδιωτών,
 • με συντελεστή 2,4% τα δάνεια μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν αμφότερα επιχειρηματική δραστηριότητα ή όπου ο ένας τουλάχιστον συμβαλλόμενος είναι ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ,
 • με συντελεστή 1,2% οι εγγραφές στα βιβλία νομικών προσώπων περί καταθέσεων και αναλήψεων.
 • με συντελεστή 2,4% τα ομολογιακά δάνεια του ν. 4548/2018 εκτός εάν διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης.

Σημειώνεται ότι εξαιρούνται του Τέλους οι συμβατικοί τόκοι των δανείων.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρούμε άλλη μία μεταρρύθμιση της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Αφήνουμε στο παρελθόν, όπου και ανήκει, το παρωχημένο ισχύον πλαίσιο για το Τέλος Χαρτοσήμου που χρονολογείται από το 1931. Και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε παθογένειες δεκαετιών που προκαλούσαν σύγχυση στους πολίτες και ασάφεια στην εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον συνολικό εκσυγχρονισμό του φορολογικού μας συστήματος καταργώντας, παράλληλα, την υποχρέωση πληρωμής του εν λόγω Τέλους για πάνω από 600 συναλλαγές που επηρεάζουν θετικά την τσέπη των πολιτών και των επιχειρήσεων».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας σημείωσε: «Είναι ένα νοικοκύρεμα που έχει στόχο να απαλλάξει τους πολίτες, τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις αλλά και την Πολιτεία από γραφειοκρατικές διαδικασίες που τους επιβάρυναν μέχρι σήμερα. Σκοπός της ρύθμισης είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου επιβολής φόρου στις συναλλαγές, η απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας, ο εξορθολογισμός της βάσης επιβολής του φόρου επί συναλλαγών, καθώς και η μείωση των διοικητικών βαρών».

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής δήλωσε: «Η αντικατάσταση του απαρχαιωμένου Τέλους Χαρτοσήμου του 19ου αιώνα από ένα σύγχρονο Τέλος Συναλλαγών, το οποίο εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συναλλαγές, εκ των προτέρων γνωστές στους φορολογουμένους, και αποδίδεται ψηφιακά, είναι διπλά επωφελής για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Προσφέρει ασφάλεια δικαίου, εξαλείφοντας λόγους, που προκαλούσαν προστριβές με τη Φορολογική Διοίκηση και προσφυγές στα δικαστήρια, και ταυτόχρονα γλιτώνει τους φορολογουμένους από ταλαιπωρία, καθώς καταβάλλεται απλά και γρήγορα, με ψηφιακή διαδικασία. Το νέο Τέλος Συναλλαγών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού του φορολογικού μας συστήματος».

Καταργούμενες περιπτώσεις τελών χαρτοσήμου που συνεισπράττονται μέσω της εφαρμογής e-paravolo

Οι πρώτες 14 είναι οι περιπτώσεις με την μεγαλύτερη συχνότητα εφαρμογής σήμερα:

1 Η άδεια άσκησης επαγγέλματος από γιατρούς, φαρμακοποιούς και ελεύθερους επαγγελματίες (εφόσον, βάσει διάταξης νόμου προβλέπεται η έκδοση τέτοιας άδειας)
2 Οι άδειες γάμου θρησκευτικού ή πολιτικού και η πράξη διαζυγίου
3 Η άδεια λειτουργίας ιαματικών πηγών
4 Η ανανέωσή λειτουργίας ιαματικών πηγών
5 Η άδεια λειτουργίας τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων
6 Η ανανέωση λειτουργίας τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων
7 Η άδεια μεταβολής ή προσθήκης επωνύμου, καθώς και η ανανέωσή της
8 Οι άδειες οπλοφορίας, προς άσκηση στη σκοποβολή
9 Η άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου
10 Η ανανέωση της άδειας ειδικού καπνεργοστασίου
11 Κυβερνητικά πιστοποιητικά των πλοίων με ελληνική σημαία, που εκδίδονται από την Αρχή ή εξουσιοδοτημένο από αυτήν οργανισμό, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή
12 Τα έγγραφα εθνικότητας πλοίων, καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών
13 Τα πιστοποιητικά πλοϊμότητας ελληνικών αεροσκαφών καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών
14 Παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

15 Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Κουρέα - Κομμωτή
16 Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών & Ποδιών
17 Τέλος Καλλυντικών επί Χονδρικής Αξίας Πωλήσεων
18 Τέλος Ετοιμότητος Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
19 Αξία Πάγιου Τέλους Φαρμακοτεχνικών Μορφών
20 Αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας (πτυχία, διπλώματα, άδειες γενικές και ειδικές)
21 Πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων) Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης
22 Πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων) Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης
23 Αποδεικτικά ναυτικής ή αεροναυτικής ικανότητας των πληρωμάτων των πλοίων, των αεροσκαφών, ως και του προσωπικού εδάφους
24 Πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων) Ζ΄και ανώτερης τάξης
25 Τέλος Χαρτοσήμου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
26 Για έκδοση πισ/κού Αξ/κών αλ/πών & καE207:E235τ/ρω πληρ/των
27 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης Ε/Γ Μικρού Σκάφους και Φ/Γ Πλοίου
28 Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης Ε/Γ και Φ/Γ Πλοίου
29 Πιστοποιητικό (Ανά)Καταμέτρησης
30 Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα
31 Για έκδοση προσωρινής άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας τηλεπικ/κου σταθμού
32 Έκδοση Άδειας Ναυπήγησης, Πλοία ολικού μήκους μέχρι 20 μέτρα [υ.α. 4113.297/01/2012 (Β' 334)]
33 Έκδοση Άδειας Μετασκευής, Πλοία ολικού μήκους από 20,01 μέτρα 100 μέτρα [υ.α. 4113.297/01/2012 (Β' 334)]
34 Χαρτοσήμανση Πιστ/κού (Ανά)Καταμέτρησης
35 Έκδοση Άδειας Μετασκευής, Πλοία ολικού μήκους άνω των 100,01 μέτρων [υ.α. 4113.297/01/2012 (Β' 334)]
36 Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο
37 Έκδοση Άδειας Ναυπήγησης, Πλοία ολικού μήκους από 20,01 μέτρα 100 μέτρα [υ.α. 4113.297/01/2012 (Β' 334)]
38 Διεθνές Πιστοποιητικό Προστατευτικού Συστήματος Υφαλοχρωματισμού
39 Για έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού καταμέτρησης
40 Εκδοση Πιστοποιητικού Ναυτικής Εργασίας
41 Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης Μικρών Σκαφών
42 Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης Πλοίων Εσωτερικού
43 Διεθνές Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης
44 Εκδοση SMC
45 Εκδοση ISSC σε πλοια με ελληνική σημαία
46 Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο
47 Διεθνές Πιστοποιητικό Ενεργειακής Αποδοτικότητας
48 Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα
49 Πιστοποιητικό Ασφάλειας Ραδιοεπικοινωνιών Φορτηγού Πλοίου
50 Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα
51 Πιστοποιητικό Ασφάλειας Κατασκευής Φορτηγού Πλοίου
52 Πιστοποιητικό Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου
53 Διεθνές Πιστοποιητικό Διαχείρισης Έρματος
54 Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας (1969)
55 Πιστοποιητικό Ασφάλειας Εξαρτισμού Φορτηγού πλοίου
56 Έκδοση ISMC
57 Χαρτοσήμανση Πιστ/κού AFS
58 Έκδοση DOC
59 Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους
60 Πιστοποιητικό Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου (Βραχέων Διεθνών Πλόων)
61 Πιστοποιητικό Απαλλαγής
62 Διεθνές Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Χημικών Χύδην
63 Έκδοση IISSC σε πλοία με ελληνική σημαία
64 Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ανυψωτικών Μέσων & Ανελκυστήρων Επιβατηγών Πλοίων
65 Πιστοποιητικό Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου (Κ.Ο. 98/18)
66 Έκδοση IDOC
67 Έκδοση ΒΕΑΜ
68 Χαρτοσήμανση ΠΓΦ
69 Εκδοση Αρχειου Διαρκούς Σύναψης (CSR)
70 Έκδοση Πιστοποιητικού Ανυψωτικών Μέσων
71 Χαρτοσήμανση ΠΠΡΛ
72 Χαρτοσήμανση ΠΠΡΠ
73 Χαρτοσήμανση Πιστ/κού Ανυψωτικών Μέσων
74 Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από τη Μεταφορά Επιβλαβών Υγρών Ουσιών Χύδην
75 Πιστοποιητικό Κατασκευής και Εξοπλισμού Δυναμικώς Υποστηριζόμενου Σκάφους
76 Άδεια Λειτουργίας Δυναμικώς Υποστηριζόμενου Σκάφους
77 Εκδοση IDOC
78 Πιστοποιητικό Ασφαλείας Φορτηγού Πλοίου
79 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Αλιευτικά Κ.Ο. 97/70)
80 Έκδοση ISSC σε πλοία με ξένη σημαία
81 Χαρτοσήμανση ΒΕΑΜ
82 Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Χημικών Χύδην
83 Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για τη Μεταφορά Υγροποιημένων Αερίων Χύδην
84 Διεθνές Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για τη Μεταφορά Υγροποιημένων Αερίων Χύδην
85 Άδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους
86 Πιστοποιητικό Ασφαλείας Πλοίου Ειδικού Προορισμού
87 Έκδοση Άδειας Ναυπήγησης, Πλοία ολικού μήκους άνω των 100,01 μέτρων [υ.α. 4113.297/01/2012 (Β' 334)]
88 Χαρτοσήμανση Πιστοποιητικού IBWMC
89 Έκδοση Πιστοποιητικών Αξιοπλοϊας
90 Έκδοση ΠΓΦ
91 Έκδοση Αδειας Λειτουργίας
92 Έκδοση ΠΠΡΛ
93 Έκδοση ΠΠΡΠ (Πλοία εκτός Δ/Ξ)
94 Έκδοση Πισ/κου Ασφ. Ραδ/νιών Φ/Γ πλοίου
95 Έκδοση Πιστ/κού Ανυψωτικών Μέσων
96 Έκδοση ISPPC
97 Έκδοση IAPPC
98 Έκδοση IOPPC (πλοία εκτός Δ/Ξ)
99 Έκδοση ΠΠΡΠ (Δ/Ξ πετρελαιοφ.&χημικά Δ/Ξ)
100 Έκδοση IOPPC (Δ/Ξ πετρελαιοφ.&χημικά Δ/Ξ)

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

«Σβήνουν» φόροι και πρόστιμα για 3 στους 10 φορολογούμενους με φορολογικές διαφορές

Σε σημείο καμπής η ελληνική οικονομία – Τα ανοιχτά μέτωπα και τι δείχνει το οικονομικό κλίμα

gazzetta
gazzetta reader insider insider