Νέα γραπτή δοκιμασία από το ΑΣΕΠ - Τι είναι τα προσαρμοστικά τεστ και η διαχείριση εργασιακών σεναρίων

Viber Whatsapp Μοιράσου το
Νέα γραπτή δοκιμασία από το ΑΣΕΠ - Τι είναι τα προσαρμοστικά τεστ και η διαχείριση εργασιακών σεναρίων
Η βαθμολογία που θα λάβουν οι υποψήφιοι, θα ληφθεί υπόψη αρχικά για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων της Ανεξάρτητης Αρχής.

Σε γραπτή ηλεκτρονική εξέταση διακρίβωσης δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τον συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της θέσης τους, θα υποβληθούν οι υποψήφιοι που διαγωνίζονται για την ανάληψη θέσεων ευθύνης μέσω των Προσκλήσεων του ΑΣΕΠ.

Η βαθμολογία που θα λάβουν οι υποψήφιοι, θα ληφθεί υπόψη αρχικά για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων της Ανεξάρτητης Αρχής, που εφαρμόζει αυτή τη μέθοδο των πολλαπλών τεστ μόνο σε διαγωνισμούς που αφορούν στην επιλογή οργάνων διοίκησης σε φορείς του Δημοσίου.

Το πρόγραμμα της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων θα καταχωρισθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και θα περιλαμβάνει τρεις ενότητες δοκιμασιών: Παραγωγικός Συλλογισμός, Επαγωγικός Συλλογισμός και Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων.

Η εξέταση για τις δύο πρώτες ενότητες, του Παραγωγικού Συλλογισμού και του Επαγωγικού Συλλογισμού, θα πραγματοποιηθεί μέσω προσαρμοστικών τεστ (Computerized Adaptive Testing - CAT) που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και/ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων.

Τα προσαρμοστικά τεστ (CAT) αποτελούν μια δοκιμασμένη μέθοδο δημιουργίας δοκιμασιών αξιολόγησης και αξιοποιούνται διεθνώς επί δεκαετίες σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για σκοπούς επιλογής υποψηφίων. Η μέθοδος CAT υιοθετεί μία σύγχρονη μεθοδολογία ηλεκτρονικής εξέτασης για την αξιολόγηση δεξιοτήτων, η οποία βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα και προσαρμόζει, σε πραγματικό χρόνο, το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων στην επίδοση του υποψήφιου.

Οι ερωτήσεις των τεστ CAT δεν είναι βαθμολογικά ισοδύναμες. Η δοκιμασία ξεκινά με την εμφάνιση σε όλους τους υποψήφιους μιας μέτριου βαθμού δυσκολίας ερώτησης. Εάν ο υποψήφιος απαντήσει σωστά στην ερώτηση αυτή, τότε η επόμενη ερώτηση που θα κληθεί να απαντήσει θα είναι μια μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας ερώτηση, ενώ εάν απαντήσει λανθασμένα στην πρώτη ερώτηση, τότε η επόμενη ερώτηση που θα κληθεί να απαντήσει θα είναι μια μικρότερου βαθμού δυσκολίας ερώτηση. Αυτή η ροή/διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί το σύνολο των ερωτήσεων, που περιλαμβάνει η εκάστοτε δοκιμασία.

Η εξέταση για την τρίτη ενότητα της Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα αφορούν προσομοίωση
εργασιακών καταστάσεων, οι οποίες θα είναι βαθμολογικά ισοδύναμες μεταξύ τους.

Στην εν λόγω διαδικασία θα μπουν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι των εξής Προσκλήσεων του ΑΣΕΠ:

- 2ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου του «Οίκου Ναύτου»,

- 4ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη συνολικά 7 θέσεων που αφορούν σε όργανα διοίκησης στους φορείς «Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.», «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ» (ΟΣΕ ΑΕ), «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ» (ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ) και
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ),

- 5ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη της θέσης του Διοικητή του «Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου» (ΝΑΤ),

- 6ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών» (OAKA) και του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του «Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού»,

- 7ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων»,

- 8ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη συνολικά 8 θέσεων που αφορούν σε όργανα διοίκησης στον «Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΕ» (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ), στην «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (ΕΑΓΜΕ), στο «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας» (ΚΑΠΕ), στο «Πράσινο Ταμείο» και στον «Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης» (ΕΟΑΝ),

- 10ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης»
(ΕΜΣΤ) και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στο «Εθνικό Θέατρο» (ΕΘ),

- 11ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»,

- 12ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη της θέσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» (ΕΡΤ ΑΕ), και

- 14ΠΔΑ/2024 για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΔΔΑ).

Παραγωγικός Συλλογισμός

Το τεστ Παραγωγικού Συλλογισμού αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να οδηγούνται σε λογικά συμπεράσματα και να επιλύουν προβλήματα, ή να
ολοκληρώνουν εργασιακά σενάρια με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες, οι οποίες κάποιες φορές μπορεί να είναι ελλιπείς. Σε αυτό το τεστ οι ερωτήσεις θα είναι σε διαδραστική μορφή και μπορεί να περιέχουν ημερολόγια, εργασιακές ατζέντες κ.ο.κ. Οι ερωτήσεις θα περιλαμβάνουν επίσης συνοπτικές πληροφορίες και οδηγίες σε γραπτή μορφή.

Η διαδραστική μορφή του τεστ σημαίνει ότι, αντί να δίνονται έτοιμες εναλλακτικές απαντήσεις για κάθε ερώτηση, οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαμορφώσουν τις απαντήσεις, αλληλοεπιδρώντας με τα επιμέρους στοιχεία των ερωτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα κληθούν να κατανοήσουν (και να συνδυάσουν) τις πληροφορίες και τις οδηγίες που παρέχονται για κάθε ερώτηση, ώστε να οδηγηθούν στη σωστή απάντηση, την οποία θα πρέπει να διαμορφώσουν κάνοντας κλικ ή σύροντας τα στοιχεία της ερώτησης.

Επαγωγικός Συλλογισμός

Το τεστ Επαγωγικού Συλλογισμού αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να αναγνωρίζουν μοτίβα και κανόνες λογικής που εφαρμόζονται σε ακολουθίες
αφηρημένων σχημάτων και να χρησιμοποιούν τους κανόνες αυτούς για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων.

Σε αυτό το τεστ θα παρουσιαστούν ερωτήσεις σε μορφή εικόνων, οι οποίες περιέχουν σχήματα, γραμμές και μοτίβα. Οι ερωτήσεις δεν θα περιλαμβάνουν κείμενα, αριθμητικά δεδομένα ή επιπλέον γραπτές πληροφορίες/οδηγίες. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να κατανοήσουν τα μοτίβα και τους κανόνες λογικής που διέπουν τα διαφορετικά σχήματα σε μια ερώτηση, ώστε να αναγνωρίσουν σωστά το κομμάτι που λείπει ή το επόμενο βήμα σε μια αλληλουχία εικόνων.

Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων

Το τεστ Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ένα εύρος υποθετικών εργασιακών καταστάσεων (case studies), τα οποία σχετίζονται με διευθυντικούς/διοικητικούς ρόλους.

Σε αυτό το τεστ θα παρουσιαστούν ερωτήσεις σε μορφή γραπτών κειμένων. Σε κάθε ερώτηση περιγράφεται ένα εργασιακό σενάριο, το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί μέρος της εργασιακής πραγματικότητας ενός διευθυντικού/διοικητικού στελέχους, και το οποίο απαιτεί κάποιου είδους διαχείριση. Το κάθε σενάριο ακολουθείται από τέσσερεις εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες δηλώνουν πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαβάσουν προσεκτικά το κάθε σενάριο και έπειτα να επιλέξουν ποια από τις τέσσερεις αυτές επιλογές, κατά την κρίση τους, περιγράφει την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Παπαϊωάννου: Γιατί καθυστερεί και πότε αναμένεται η έκδοση των αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ

Ακίνητα: Νέα «στέγη» ψάχνουν ΑΣΕΠ, ΣΔΟΕ, Αρχές Οικονομικού Εγκλήματος στην Αθήνα – Πόσο ενοίκιο δίνουν

gazzetta
gazzetta reader insider insider