Αγορά σπιτιού με επιδότηση στεγαστικού δανείου κατά 75% - Τα «μυστικά» για τη διαδικασία της αίτησης

Αγγελική Μαρίνου
Μοιράσου το
Αγορά σπιτιού με επιδότηση στεγαστικού δανείου κατά 75% - Τα «μυστικά» για τη διαδικασία της αίτησης
Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους ξεκινούν την Δευτέρα 3 Απριλίου -Δικαιούχοι είναι νέοι ή νέα ζευγάρια ηλικίας 25-39 ετών που δεν έχουν σπίτι - Το επιτόκιο δανείου θα επιδοτείται κατά 100% για τρίτεκνους ή πολύτεκνους.

Τα 5.000 πρώτα άτοκα ή χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε νέους έως 39 ετών, θα χορηγήσουν οι τράπεζες το προσεχές διάστημα, στα πλαίσια του προγράμματος «Σπίτι μου».

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους ξεκινούν την Δευτέρα 3 Απριλίου και δικαιούχοι είναι νέοι ή νέα ζευγάρια ηλικίας 25-39 ετών, που δεν έχουν σπίτι στο όνομά τους και παράλληλα έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 16.000 ευρώ (για άγαμους) και 24.000 ευρώ (για ζευγάρι). Για το κάθε παιδί ανεβαίνει το ανώτατο εισοδηματικό όριο κατά 3.000 ευρώ, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το μέγιστο εισόδημα είναι στα 27.000 ευρώ ( συν 3.000 ευρώ για το κάθε παιδί πλην του πρώτου).

Τα επιλέξιμα ακίνητα είναι κατοικίες εμπορικής αξίας (δηλαδή της αξίας που θα αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς) έως 200.000 ευρώ, εμβαδού έως 150 τ.μ. και παλαιότητας τουλάχιστον 15 ετών, εντός οικιστικής περιοχής. Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και η διάρκεια τα 30 έτη ενώ μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Eurobank, Attica Bank, Παγκρήτια, καθώς και οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας και Χανίων, οι οποίες ανακοίνωσαν τα αρχικά επιτόκια χορήγησης των επιδοτούμενων δανείων ως εξής:

Κριτήρια επιλεξιμότητας ακινήτου

Τα κατάλληλα για κατοικία ακίνητα περιλαμβάνουν όσα, στην περίπτωση άγαμου και άτεκνου δικαιούχου, έχουν μέγεθος έως 50 τ.μ., ενώ για τους υπόλοιπους το μέγεθος αυξάνεται κατά 10 τ.μ. ανά μέλος της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένων και κυοφορούμενων τέκνων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης).

Επιπλέον, κατάλληλο θεωρείται ένα ακίνητο επί του οποίου ο αιτών διαθέτει είτε πλήρη κυριότητα, είτε επικαρπία σε ποσοστό συνιδιοκτησίας ανώτερο από 50%.

Περαιτέρω, το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος. Στην περίπτωση που ο τόπος εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής, το ακίνητο θεωρείται κατάλληλο εάν βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής. Εάν το ακίνητο βρίσκεται σε νησί, πλην της Κρήτης, τότε κρίνεται κατάλληλο εάν συμφωνεί και με τον τόπο εργασίας στο ίδιο νησί.

Εξάλλου το ακίνητο πρέπει να έχει χρήση κατοικίας. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει δανειοδότηση μόνο για ακίνητα που:

  • Θα χρησιμοποιηθούν ως κατοικία
  • Έχουν αξία έως €200.000, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συμβόλαιο αγοράς
  • Έχουν μέγεθος έως 150 τ.μ.
  • Έχουν παλαιότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη κατά τον χρόνο της αγοράς, όπως προκύπτει από την άδεια κατασκευής
  • Βρίσκονται εντός οικιστικής περιοχής, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 4 του ν. 5006/2022 (Α’ 239).

Ο πωλητής του ακινήτου απαγορεύεται να αποτελεί συγγενή (του αγοραστή ή του έτερου μέλους ζευγαριού), εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, Α’ ή Β βαθμού, ή
πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή, όπως παππούδες/γιαγιάδες σε σχέση με εγγόνια, αδέλφια σε σχέση μεταξύ τους, ή γονείς σε σχέση με τέκνα

Η πιστοποίηση του βαθμού συγγένειας πραγματοποιείται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

Πότε το δάνειο είναι άτοκο

Το επιτόκιο δανείου θα επιδοτείται κατά 100% για όλη τη διάρκεια του δανείου σε περιπτώσεις:

• Νέων ζευγαριών που έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης,
• Νέοι ή νέα ζευγάρια που, κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου (έως 30 έτη), καταστούν τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι. Η επιδότηση επιτοκίου θα ξεκινά μετά την υποβολή στην Τράπεζα των απαιτούμενων δικαιολογητικών σχετικά με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων ένταξης στη κατηγορία των τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών και θα αφορά το υπόλοιπο διάστημα αποπληρωμής του δανείου.

Καταγγελία δανείου - Έξοδα δανειολήπτη

Το πιστωτικό ίδρυμα καταγγέλλει το δάνειο μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) ημερών καθυστέρησης. Ωστόσο ο οφειλέτης μπορεί να προβεί σε ρύθμιση με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των τραπεζών, με τους εξής περιορισμούς:

  • η ρύθμιση δεν θα πρέπει να μειώνει το ποσό της σύμβασης δανείου κατά τρόπο που το τελικώς επιστρεφόμενο κεφάλαιο θα είναι μικρότερο του συνολικού ποσού που έχει εκταμιευθεί,
  • ούτε να αυξάνει το επιτόκιο το οποίο θα παραμένει το ίδιο ή μειωμένο προς εξυπηρέτηση της ρυθμισμένης οφειλής,
  • ούτε να αυξάνει την διάρκεια αποπληρωμής πέραν της ανώτατης διάρκειας των τριάντα (30) ετών,
  • ούτε να προβαίνει σε κεφαλαιοποίηση τόκων ή τόκων υπερημερίας.

Το ποσό του διαχειριστικού κόστους που περιλαμβάνει όλα τα πάγια και εφάπαξ έξοδα του δανειακού φακέλου των τραπεζών για τη διαχείριση και έλεγχο επιλεξιμότητας των ωφελούμενων, καταβάλλεται από το Πρόγραμμα κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου. Ο δανειολήπτης δεν επιβαρύνεται επιπλέον για τα έξοδα φακέλου.

Τα λοιπά έξοδα για την αγορά του ακινήτου (π.χ. νομικός έλεγχος, τεχνική εκτίμηση ακινήτου, κλπ.), δημοσιοποιούνται για το κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που
συμμετέχει στο Πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και βαρύνουν τον δανειολήπτη. Τέλος, θα καταβάλλονται από τον δανειολήπτη έξοδα που σχετίζονται με την εγγραφή του βάρους επί του ακινήτου όπως:
• δαπάνη για την έκδοση της δικαστικής απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου,
• τέλος για την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης,
• έξοδα για την υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικών,
• περίληψη της δικαστικής απόφασης και την έκδοση των πιστοποιητικών,
• έξοδα για τη δήλωση των δικαιωμάτων προσημείωσης, εφόσον λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο,
• έξοδα άρσης προσημείωσης,

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση dypa.gov.gr/spitimou οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να μπουν και να συγκρίνουν τα επιτόκια της κάθε τράπεζας που συμμετέχει στο πρόγραμμα, προκειμένου να επιλέξουν εκείνη που τους συμφέρει για να υπογράψουν την σύμβαση.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Χατζηδάκης: Από την Δευτέρα 3 Απριλίου οι αιτήσεις για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια σε νέους

«Σπίτι μου»: Η χαρτογράφηση των διαθέσιμων ακινήτων, έως 150.000 και 200.000 ευρώ - Ερωτηματικά και ανάγκη διεύρυνσης