Επικουρική Ασφάλιση: Τι θα ισχύσει για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα ασφαλιστούν στο ΤΕΚΑ

Αγγελική Μαρίνου
Μοιράσου το
Επικουρική Ασφάλιση: Τι θα ισχύσει για τους δημοσίους υπαλλήλους που θα ασφαλιστούν στο ΤΕΚΑ
Στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης υπάγονται υποχρεωτικά πλέον όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία.

Τους όρους ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων στο νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) περιγράφει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Τόσο το τακτικό προσωπικό όσο και οι μετακλητοί υπάλληλοι που εργάζονται στο Δημόσιο έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στο ΤΕΚΑ, όπως και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Υπογρεωτικά ασφαλίζονται στο ΤΕΚΑ όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1ης 1.2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα και υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Ποιους αφορά

Στην υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται:

- όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τακτικοί και μετακλητοί, λειτουργοί του Δημοσίου καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανεξαρτήτως ηλικίας, που αναλαμβάνουν από 01/01/2022 και εφεξής για πρώτη φορά εργασία / ή διορίζονται στο Δημόσιο Τομέα, χωρίς προηγούμενη απασχόληση, ασφάλιση, προϋπηρεσία, εφόσον υφίσταται μέχρι την ημερομηνία αυτή, υποχρέωση υπαγωγής της εν λόγω κατηγορίας τους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. Κατά συνέπεια, τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α αντί της υπαγωγής τους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.

- Εργαζόμενοι οι οποίοι αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία στην Ελλάδα από 01/01/2022, αλλά έχουν προηγούμενη απασχόληση στο εξωτερικό, γιατί έχουν εργαστεί είτε σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης ή σε Τρίτη χώρα, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α., δεδομένου ότι, η επικουρική ασφάλιση δεν εμπίπτει στο υλικό πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας (Κανονισμοί Ε.Ε. 883/2004 και 987/09), καθώς και των Διμερών Συμβάσεων.

- Περιπτώσεις εργαζομένων που διορίζονται στο Δημόσιο από 01/01/2022 και εφεξής, οι οποίοι είχαν κάνει πρακτική άσκηση στο παρελθόν πχ. για την απόκτηση του πτυχίου τους ΤΕΙ και ασφαλίστηκαν για τον κίνδυνο του εργατικού ατυχήματος 1%, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.

Ποιοι εξαιρούνται

Εξαιρούνται της υπαγωγής στο Τ.Ε.Κ.Α κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων όπου δεν προβλέπεται υπαγωγή τους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α ( τ. ΕΤΕΑΕΠ ) είτε γιατί υπάγονται σε επικουρικά Ταμεία εκτός του e - Ε.Φ.Κ.Α. (π.χ. διορισμός από 01/01/2022 Ενστόλων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπάρχει υποχρέωση υπαγωγής τους π.χ. στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ κ.λπ.) είτε γιατί δεν προβλέπεται για την κατηγορία των υπαλλήλων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία επικουρική ασφάλιση γενικότερα ( π.χ. Φορείς για τους οποίους δεν υπάρχει επικουρική ασφάλιση για το προσωπικό τους).

Επίσης περιπτώσεις εργαζομένων που διορίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι από 01/01/2022 στο Δημόσιο, οι οποίοι προγενέστερα ασφαλίστηκαν ως μη μισθωτοί/ ελεύθεροι επαγγελματίες, ευνόητο είναι ότι, δεν υπάγονται από 01/01/2022 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. καθόσον δεν θεωρούνται νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι υφίσταται ασφάλιση στο Κλάδο Σύνταξης μέχρι την 31/12/2021 με την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου.

Προαιρετική υπαγωγή από 1/1/2023

Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά μετά από αίτησή τους, οι ήδη ασφαλισμένοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e- Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1ης.1.1987 και εξής. Τα πρόσωπα αυτά από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Προαιρετικά, υπάγονται μετά από σχετική αίτησή τους οι ήδη ασφαλισμένοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί του Δημοσίου, κλπ. εφόσον έχουν γεννηθεί από 01/01/1987 και εφεξής.

Οι εν λόγω κατηγορίες ασφαλισμένων μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του νέου Ταμείου υποβάλλοντας αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2023 έως 31/12/2023.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται προς τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας τους και κοινοποιείται τόσο στις αρμόδιες Υπηρεσίες του e -Ε.Φ.Κ.Α, όσο και του Τ.Ε.Κ.Α., προκειμένου να λάβουν γνώση.

Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά μετά από αίτησή τους, και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου.

Οι κατηγορίες αυτες ασφαλισμένων μπορούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμά τους από 1/1/2023 οποτεδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που προβλέπεται σε αυτήν. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος τα πρόσωπα αυτά δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 35 ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του Ταμείου .

Επίσης, διευκρινίζεται ότι, σε όλες τις περιπτώσεις προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου κλπ. από την έναρξή της και εφεξής διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Εισφορές

Το ύψος των απαιτητών εισφορών επικουρικής ασφάλισης ανέρχεται σήμερα στο 6,5% των ασφαλιστέων αποδοχών των εργαζομένων δημοσίων υπαλλήλων (δηλ. 3,25% για τον εργοδότη Δημόσιο και 3,25% για τον εργαζόμενο), ενώ από 01/06/2022 το ποσοστό βαίνει μειούμενο και διαμορφώνεται στο 6% συνολικά ( δηλ. 3% για τον εργοδότη Δημόσιο και 3% για τον εργαζόμενο).

Οι ασφαλιστικές εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου κ.λπ. δηλώνονται από τους εκκαθαριστές του Δημοσίου σε μηνιαία βάση στην Α.Π.Δ. και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΤΕΚΑ: Σε λειτουργία η ιστοσελίδα του νέου Ταμείου - Το καλοκαίρι η εξατομικευμένη πληροφόρηση

ΤΕΚΑ: Η επενδυτική στρατηγική του νέου Επικουρικού Ταμείου και οι δικλείδες προστασίας των ασφαλισμένων - Ο ρόλος του ΕΦΚΑ

Όλες οι ειδήσεις

11:08

Κεραμέως: Στις 12 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία με επιπλέον 8.500 εκπαιδευτικούς

11:02

Ελ Εριάν: H Fed θα συνεχίσει τις επιθετικές κινήσεις στα επιτόκια παρά τη μείωση του πληθωρισμού

10:45

Ευρωαγορές: Επιφυλακτικά υψηλότερα με το «βλέμμα» στην πορεία της οικονομίας

10:38

Υποτονική συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο - Κρατάει τις 880 μονάδες ο ΓΔ

10:17

Καιρός: Δεύτερη ημέρα αστάθειας με τοπικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

09:57

Twitter: Σχέδιο για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου

09:47

Δεκαπενταύγουστος: Τουλάχιστον 26.000 επιβάτες θα αναχωρήσουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά

09:31

Θάσος: Υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά - Επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις

09:23

Βρετανία: Συρρικνώθηκε η οικονομία το β' τρίμηνο - «Αγκάθι» το κόστος ζωής

09:06

CDC: Δεν συστήνεται πλέον ο περιορισμός σε καραντίνα των Αμερικανών μαθητών που έχουν εκτεθεί στην Covid

08:58

Ν. Κορέα: Προεδρική χάρη στον de facto ηγέτη του ομίλου Samsung - Είχε καταδικαστεί για διαφθορά

08:52

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Άλλα δύο πλοία με φορτία δημητριακών αναχώρησαν από ουκρανικά λιμάνια

08:44

Ρίσι Σούνακ: Υπόσχεται μείωση των οικιακών λογαριασμών ενέργειας κατά 200 λίρες

08:36

Γερμανία: Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ μηνύει τη Βουλή για αφαίρεση προνομίων

08:27

Washington Post: Απόρρητα έγγραφα για τα πυρηνικά των ΗΠΑ έψαχνε το FBI στην έπαυλη Τραμπ

08:17

ΗΠΑ: Νεκρός ο άνδρας που προσπάθησε να εισβάλει σε κτίριο του FBI - Πιθανόν οπαδός του Τραμπ

08:13

Αργεντινή: Στο 7,4% ο πληθωρισμός, η μεγαλύτερη αύξηση εδώ και 20 χρόνια - «Βουλιάζει» το πέσο

08:03

Ζελένσκι σε κρατικούς αξιωματούχους: Σταματήστε να μιλάτε στα ΜΜΕ για τις τακτικές της Ουκρανίας

07:58

Αυγουστιάτικη πανσέληνος: Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία

07:51

Πύρινος «εφιάλτης» στη Γαλλία - Η Ευρώπη σπεύδει σε βοήθεια

07:41

Έξυπνα τρικ για πακετάρισμα βαλίτσας

07:38

Ακίνητα: Έρχονται αντικειμενικές αξίες σε 2.167 νέες περιοχές

07:37

Αέριο: Κρίσιμο ορόσημο τα τέλη Σεπτεμβρίου για τον διαγωνισμό της αποθήκης Καβάλας

07:35

Οι καλύτεροι ευρωπαϊκοί προορισμοί για να αγοράσετε ένα δεύτερο σπίτι

07:33

Η ευκαιρία της εξόδου, η ατυχία και το μεγάλο στοίχημα

07:32

ΕΛΑΣ: Πώς θα θωρακίσετε το σπίτι σας από τους «ληστές των διακοπών»

07:31

SOS για αποβιομηχάνιση - Τι ποσοστό παράγει η ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα; - Άλλος για Βουλγαρία;

07:24

Στο μυαλό του Καραμανλή και του Σαμαρά - Τι τηνικάδαι αφίξαι ώ Κρίτων;

23:54

FBI: Ένοπλος επιχείρησε να εισβάλλει στις εγκαταστάσεις του στο Σινσινάτι

23:39

ΓΓΠΠ: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 την Παρασκευή