Εκκρεμείς συντάξεις: Ξεκινά η πιστοποίηση δικηγόρων και λογιστών - Οι κυρώσεις σε περίπτωση αμέλειας ή δόλου

Αγγελική Μαρίνου
Μοιράσου το
Εκκρεμείς συντάξεις: Ξεκινά η πιστοποίηση δικηγόρων και λογιστών - Οι κυρώσεις σε περίπτωση αμέλειας ή δόλου
Τα σεμινάρια θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης, με ευθύνη του e- ΕΦΚΑ, η βαθμολόγηση και η εγγραφή των ιδιωτών στο Μητρώο θα γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, ενώ σε περίπτωση εσφαλμένων συνταξιοδοτικών βεβαιώσεων λόγω αμέλειας ή δόλου προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τον καθορισμό των προϋποθέσεων, των κανόνων και της διαδικασίας πιστοποίησης επαγγελματιών (δικηγόρων και λογιστών) που θα εμπλακούν στην διαδικασία έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων.

Τα σεμινάρια θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης, με ευθύνη του e- ΕΦΚΑ, η βαθμολόγηση και η εγγραφή των ιδιωτών στο Μητρώο θα γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, ενώ σε περίπτωση εσφαλμένων συνταξιοδοτικών βεβαιώσεων λόγω αμέλειας ή δόλου προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο τιμοκατάλογος της κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης για τις βεβαιώσεις και τα σχέδια απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης που θα εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες διαμορφώνεται ως εξής:

Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης: 40 ευρώ όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. τ. ΙΚΑ), 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς
Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ή για αίτηση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών: 30 ευρώ.
Βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης: 30 ευρώ
Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής): 60 ευρώ. Αν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλέον του ενός.
Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση: 60 ευρώ. Αν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αποζημίωση ανέρχεται σε 80 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σε πρώτη φάση, οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες θα μπορούν να εκδίδουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και σχέδια αποφάσεων μόνο για τους πρώην φορείς ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.

Όλη η υπουργική απόφαση

Άρθρο 1 - Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση ορίζονται η ύλη και το πρόγραμμα επιμόρφωσης, ο φορέας επιμόρφωσης και ο φορέας πιστοποίησης των πιστοποιημένων επαγγελματιών, οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιμόρφωσης και εγγραφής στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών και για τη διαπίστωση της έναρξης λειτουργίας του, η διαδικασία και τα κριτήρια επιβολής κυρώσεων, κατηγορίες συντάξεων, για τις οποίες χορηγούνται βεβαιώσεις ή συντάσσονται σχέδια αποφάσεων από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες και άλλες λεπτομέρειες αναγκαίες για την εφαρμογή του άρθρου 255 του ν. 4798/2021.

Άρθρο 2 - Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

α. «πιστοποιημένοι επαγγελματίες»: οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 που συντάσσουν και εκδίδουν αντιστοίχως τα σχέδια αποφάσεων και τις βεβαιώσεις που προβλέπονται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 και είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών,

β. «επαγγελματίες που επιτρέπεται να πιστοποιηθούν» ή «επαγγελματίες»: οι επαγγελματίες της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, ήτοι:
α) μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με τριετή τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας και
β) λογιστές - φοροτεχνικοί, κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Α' τάξης, οι οποίοι έχουν υποβάλει την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998 (Α' 228),

γ. «κύκλος πιστοποίησης»: η διαδικασία που εκκινεί από την πρόσκληση που εκδίδεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 6 και λήγει με την πιστοποίηση των επαγγελματιών που επέτυχαν στις εξετάσεις του κύκλου αυτού, δ. «επιμορφούμενοι επαγγελματίες»: οι επαγγελματίες που συμμετέχουν σε ένα κύκλο πιστοποίησης,

ε. «σύγχρονη εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση που γίνεται με φυσική παρουσία ή διαμέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αξιοποιεί τη διάδραση μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων σε πραγματικό και προκαθορισμένο χρόνο,

στ. «ασύγχρονη τηλεκπαίδευση»: η τηλεκπαίδευση που γίνεται μέσω προετοιμασμένου οπτικοακουστικού υλικού που λαμβάνει ηλεκτρονικά ο επιμορφούμενος επαγγελματίας και παρακολουθεί κατά χρόνο που ο ίδιος επιλέγει,

ζ. «ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών»: το μητρώο που προβλέπεται στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, η εγγραφή στο οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κτήση της ιδιότητας του πιστοποιημένου επαγγελματία.

η. «κυρώσεις»: οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στις περ. α και β της παρ. 5 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021. Η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν θεωρείται διοικητική κύρωση.

Άρθρο 3 - Ύλη και πρόγραμμα επιμόρφωσης

Η ύλη, επί της οποίας επιμορφώνονται οι επαγγελματίες που πρόκειται να πιστοποιηθούν, αντιστοιχεί στα σχέδια αποφάσεων και στις βεβαιώσεις που συντάσσουν και εκδίδουν και είναι η εξής:

α. Νομοθεσία θεμελίωσης σύνταξης.

β. Νομοθεσία νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης και χρήσης του στην απονομή σύνταξης.

γ. Υπολογισμός της σύνταξης με τους κανόνες των ν. 4387/2016 και ν. 4670/2020.

δ. Δικαιολογητικά.

ε. Ιδιαιτερότητες - Διαδικασία θεμελίωσης.

στ. Ψηφιακή απονομή σύνταξης - Διαδικασία.

ζ. Εκπαίδευση χρήσης εφαρμογών και μηχανογραφικών συστημάτων.

Η περιγραφή των θεματικών του φακέλου εκπαίδευσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 4 Επιμόρφωση

1. Η επιμόρφωση των πιστοποιούμενων επαγγελματιών παρέχεται από τον e-ΕΦΚΑ χωρίς αντάλλαγμα. Η επιμόρφωση καλύπτει το σύνολο των σχεδίων αποφάσεων και των βεβαιώσεων που συντάσσουν και εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες.

2. Για την πραγματοποίηση της επιμόρφωσης που παρέχει, ο e-ΕΦΚΑ μπορεί να συνεργάζεται με τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, καθώς και με άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που έχουν εξειδίκευση και εμπειρία στην επιμόρφωση.

3. Το ειδικότερο αντικείμενο της συνεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

α. παροχή εκπαιδευτών/επιμορφωτών

β. παροχή ψηφιακής πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

γ. παροχή χώρων για τη διά ζώσης εκπαίδευση

δ. παραγωγή ή/και εμπλουτισμό εκπαιδευτικού υλικού.

4. Επιτρέπεται και σε ιδιωτικούς φορείς να παρέχουν υπηρεσίες επιμόρφωσης των πιστοποιούμενων επαγγελματιών.

Άρθρο 5 - Φορέας πιστοποίησης

Ως φορέας πιστοποίησης ορίζεται ο e-ΕΦΚΑ και οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται από τον Διοικητή του. Ο Διοικητής μπορεί να αναθέσει μέρος των αρμοδιοτήτων αυτών σε ένα ή περισσότερους Υποδιοικητές του e-ΕΦΚΑ. Η πιστοποίηση υποστηρίζεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από πενταμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και αποτελείται από μέλη που έχουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε ζητήματα ασφαλιστικού δικαίου και εκπαίδευσης. Ένα μέλος της Επιτροπής προτείνεται από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, και ένα μέλος προτείνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Άρθρο 6 - Κύκλοι πιστοποίησης - υποβολή αιτημάτων από επαγγελματίες

1. Πριν από την έναρξη κάθε κύκλου πιστοποίησης, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ προσδιορίζει τον ανώτατο αριθμό των επαγγελματιών που θα μπορούν να συμμετάσχουν στον κύκλο αυτό, βάσει των τεχνικών δυνατοτήτων για την παροχή επιμόρφωσης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

2. Κάθε κύκλος πιστοποίησης εκκινεί με πρόσκληση προς υποβολή αιτημάτων, η οποία γίνεται με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ. Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και στις ιστοσελίδες olomeleia.gr και oe-e.gr.

3. Η ανακοίνωση προσδιορίζει την έναρξη και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων και τον μέγιστο αριθμό αριθμό επαγγελματιών που μπορούν να συμμετάσχουν στον κύκλο πιστοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 1. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας στα αιτήματα.

4. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες olomeleia.gr και oe-e. gr δέχονται αιτήματα από τους ενδιαφερομένους από την προσδιορισθείσα έναρξη της προθεσμίας μέχρι την προσδιορισθείσα λήξη αυτής. Αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται και μέσω αντίστοιχης πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ. Τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας στα αιτήματα. Όταν ο αριθμός των αιτημάτων υπερβεί τον ανώτατο αριθμό των επαγγελματιών που μπορούν να συμμετάσχουν στον αντίστοιχο κύκλο πιστοποίησης, όπως αυτός έχει προσδιορισθεί με την απόφαση της παρ. 1, τα αιτήματα ισχύουν αυτοδικαίως ως αιτήματα για τον αμέσως επόμενο διαθέσιμο χρονικά κύκλο πιστοποίησης. Σε περίπτωση που προγραμματίζεται η διενέργεια περισσότερων κύκλων πιστοποίησης παράλληλα ή σε κοντινή χρονική απόσταση, η διαδικασία υποβολής αιτημάτων μπορεί να γίνει ενιαία και να παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να επιλέξουν κύκλο πιστοποίησης. Στα αιτήματα των επαγγελματιών περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας τους που θα αναγράφονται στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών μετά την επιτυχή πιστοποίηση τους, ο ΑΦΜ, καθώς και ο τραπεζικός λογαριασμός με αριθμό ΙΒΑΝ, στον οποίον θα κατατίθεται η αποζημίωσή τους.

5. Αποκλείονται από τη συμμετοχή σε κύκλο πιστοποίησης αιτούντες, οι οποίοι:

α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021,

β. έχουν ήδη πιστοποιηθεί και

γ. έχουν συμμετάσχει σε κύκλο επιμόρφωσης τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης της εκάστοτε προθεσμίας για την υποβολή αιτημάτων, χωρίς όμως να έχουν πιστοποιηθεί.

6. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη διεξαγωγή περισσότερων του ενός κύκλων πιστοποίησης.

Άρθρο 7 - Οργάνωση επιμόρφωσης από τον e-ΕΦΚΑ

1. Η επιμόρφωση από τον e-ΕΦΚΑ διενεργείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αμέσως μετά την εγγραφή του υποψήφιου προς πιστοποίηση επαγγελματία σε κύκλο πιστοποίησης, αυτός λαμβάνει ηλεκτρονικά το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό.

2. Παρέχεται η δυνατότητα τουλάχιστον μιας ώρας σύγχρονης εκπαίδευσης (είτε διά ζώσης, είτε μέσω τηλεκπαίδευσης) ανά 50 επιμορφούμενους επαγγελματίες ανά κύκλο πιστοποίησης.

3. Οι εκπαιδευτές δέχονται, καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου πιστοποίησης, ηλεκτρονικά μηνύματα των επι-μορφούμενων επαγγελματιών, με τα οποία ζητούνται διευκρινίσεις σε σχέση με το αντικείμενο της επιμόρφωσης και αποστέλλουν προς όλους τους επιμορφούμενους επαγγελματίες κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πιστοποίησης τουλάχιστον δύο κείμενα με απαντήσεις στα πιο σημαντικά από τα ερωτήματα αυτά. Τα κείμενα αυτά προστίθενται στο συνοδευτικό υλικό της επιμόρφωσης. Η αποστολή του δεύτερου από τα κείμενα αυτά γίνεται το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης.

Άρθρο 8 - Εξετάσεις - Τράπεζα Ερωτημάτων

Ο φορέας πιστοποίησης καταρτίζει τράπεζα ερωτημάτων, κατόπιν εγκρίσεως από την επιτροπή του άρθρου 5. Τα ερωτήματα συντάσσονται με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών και, ειδικότερα, με τέσσερις (4) πιθανές απαντήσεις για κάθε ερώτημα. Για κάθε ενότητα από τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 συντάσσονται τουλάχιστον δεκαπλάσια ερωτήματα από αυτά που θα τεθούν στις εξετάσεις. Η τράπεζα ερωτημάτων μπορεί να τροποποιείται ή να αντικαθίσταται από τον φορέα πιστοποίησης, κατόπιν γνώμης της επιτροπής του άρθρου 5, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης. Τα ερωτήματα μπορούν να περιλαμβάνονται και ως επιμέρους απαντήσεις σε πρακτικό θέμα.

Άρθρο 9 - Διενέργεια εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις για κάθε κύκλο πιστοποίησης διενεργούνται μόνο μία φορά, εξ αποστάσεως σε ημέρα και ώρα που καθορίζει ο φορέας πιστοποίησης. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφαλισθεί η ταυτοπροσωπία των εξεταζόμενων επαγγελματιών, καθώς και ότι οι εξεταζόμενοι δεν λαμβάνουν βοήθεια από τρίτους ούτε προσφεύγουν σε οιασδήποτε μορφής βοηθήματα για τις απαντήσεις τους.

2. Η διάρκεια και οι λοιπές λεπτομέρειες των εξετάσεων καθορίζονται από τον φορέα πιστοποίησης, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 5. Μετά τη λήξη της διάρκειας των εξετάσεων δεν επιτρέπεται η υποβολή ή η διόρθωση απαντήσεων. Τα ερωτήματα λαμβάνονται από την τράπεζα ερωτημάτων του άρθρου 8.

3. Επιτρέπεται σε πιστοποιούμενο επαγγελματία να ζητήσει να εξετασθεί, αντί για τις εξετάσεις του κύκλου πιστοποίησης του e-ΕΦΚΑ στον οποίον Ζήτησε να συμμετάσχει, σε εξετάσεις άλλου κύκλου πιστοποίησης, μετά από αίτημα του που υποβάλλεται το αργότερο δύο (2) ώρες πριν από την καθορισθείσα έναρξη των εξετάσεων. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται δύο φορές.

Άρθρο 10 - Βαθμολόγηση - πιστοποίηση

1. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων γίνεται αυτοματοποιημένα και εξάγεται βαθμός αμέσως μετά τη λήξη της διάρκειας των εξετάσεων.

2. Για κάθε ορθή απάντηση προστίθεται ένας βαθμός στη βαθμολογία του εξεταζομένου, σε περίπτωση που δεν παρέχεται απάντηση σε ερώτημα δεν προστίθεται ούτε αφαιρείται βαθμός και σε περίπτωση εσφαλμένης απάντησης αφαιρείται μισός βαθμός από τη βαθμολογία του εξεταζομένου.

3. Δεν μπορεί να πιστοποιηθεί εξεταζόμενος, του οποίου η συνολική βαθμολογία υπολείπεται του 70% της μέγιστης βαθμολογίας. Επίσης, δεν πιστοποιούνται εξεταζόμενοι που έλαβαν βαθμολογία κατώτερη από τη βαθμολογία που έλαβε το 75% των υπολοίπων εξεταζομένων της ίδιας εξέτασης.

4. Αποκλείεται από τις εξετάσεις και δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε οποιονδήποτε κύκλο πιστοποίησης ή να εγγραφεί στο μητρώο του άρθρου 11 επαγγελματίας, ο οποίος υπέπεσε σε σοβαρή παράβαση σε σχέση με την ταυτοπροσωπία και την εν γένει ακεραιότητα των εξετάσεων. Ο αποκλεισμός γίνεται με απόφαση του φορέα πιστοποίησης.

Άρθρο 11 - Εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών

1. Με διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια κάθε εξέτασης, οι επιτυχόντες εγγράφονται στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών. Η διαπιστωτική πράξη αυτού του άρθρου που εκδίδεται μετά την πρώτη εξέταση που γίνεται σύμφωνα με την παρούσα υπέχει και θέση διαπιστωτικής πράξης για την έναρξη λειτουργίας του ειδικού μητρώου πιστοποιημένων επαγγελματιών.

2. Ως προς τα προσωπικά δεδομένα των πιστοποιημένων επαγγελματιών ο e-ΕΦΚΑ ενεργεί υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που απορρέουν από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019 (Α' 137).

Άρθρο 12 - Στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο

Στο μητρώο καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία των πιστοποιημένων επαγγελματιών:

α. Αύξων αριθμός μητρώου πιστοποιημένου επαγγελματία

β. Ημερομηνία πιστοποίησης

γ. Ονοματεπώνυμο

δ. Αριθμός μητρώου του οικείου επαγγελματικού συλλόγου

ε. Έδρα

στ. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που παρέχει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας.

Άρθρο 13 - Κυρώσεις

1. Εάν από τους ελέγχους της παρ. 4 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 διαπιστωθεί ότι ο πιστοποιημένος επαγγελματίας έχει εκδώσει εσφαλμένες ή ελλιπείς βεβαιώσεις που αφορούν σε τρεις τουλάχιστον ασφαλισμένους, η πιστοποίηση του ανακαλείται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και διαγράφεται από το ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών. Εάν, κατόπιν αποδοχής προσφυγής είτε του πιστοποιημένου επαγγελματία, είτε του ασφαλισμένου, που έχει ασκηθεί κατά των πράξεων μεταρρύθμισης ή ανάκλησης συντάξεων της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, προκύψει ότι δεν είχε χωρήσει σφάλμα του πιστοποιημένου επαγγελματία, η πιστοποίηση του αποκαθίσταται αυτοδίκαια και επανεγγράφεται αμέσως εκ νέου στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών.

2. Εάν διαπιστωθεί ότι το σφάλμα ή οι ελλείψεις στις βεβαιώσεις που εκδίδει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο, καλείται προς παροχή εξηγήσεων από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, με κλήση που επιδίδεται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα παροχής των εξηγήσεων. Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας δικαιούται να καταθέσει, εντός της προθεσμίας αυτής ή μαζί με την εμφάνιση του για παροχή εξηγήσεων, και έγγραφο υπόμνημα παροχής εξηγήσεων. Μετά τις προφορικές ή έγγραφες εξηγήσεις ή, εάν αυτές δεν έχουν παρασχεθεί, μετά την πάροδο της προθεσμίας που τάχθηκε, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, εάν εξακολουθεί να θεωρεί ότι συντρέχει δόλος ή βαρεία αμέλεια του πιστοποιημένου επαγγελματία. Το ύψος του προστίμου επιβάλλεται με βάση την ένταση του πταίσματος που επέδειξε ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, την τυχόν υποτροπή του, καθώς και το ύψος των ποσών που καταβλήθηκαν ή θα μπορούσαν να καταβληθούν αχρεωστήτως.

Άρθρο 14

Κατηγορίες αποφάσεων και βεβαιώσεων που δεν εκδίδονται ή συντάσσονται από πιστοποιημένους επαγγελματίες

Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες δεν εκδίδουν τις βεβαιώσεις και δε συντάσσουν τα σχέδια αποφάσεων που προβλέπονται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 255 του ν. 4798/2021, πλην αυτών που αφορούν τους πρώην φορείς: ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

23:54

Ευλογιά των πιθήκων: Ο EMA εγκρίνει νέα τεχνική για τη χορήγηση του εμβολίου

23:36

Πλεύρης: Οι ασθενείς με διαβήτη θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται αδιάλειπτα από τον ΕΟΠΥΥ

23:28

Ινδονησία: Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ θα παραστούν στη σύνοδο της G20 στο Μπαλί

23:18

ΥΠΟΙΚ: Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων πρώτης αρωγής για τους πληγέντες από τις φωτιές στην Αττική

23:07

Wall Street: Κυριάρχησε το αρνητικό πρόσημο - Απώλειες 2,5% για τον Nasdaq

22:43

WTI: Η σημερινή άνοδος περιόρισε στο 1,4% τις εβδομαδιαίες απώλειες

22:31

ΝΑΤΟ: Αντιπροσωπείες της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Τουρκίας θα συναντηθούν στο Ελσίνκι

22:09

Σολτς: «Δεν υπήρχε τίποτα» δήλωσε ο καγκελάριος για το σκάνδαλο Cum-Ex

21:51

Πεντάγωνο: Ανακοίνωσε νέο πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία, ύψους 775 εκατ. δολαρίων

21:35

Επιχειρηματικά Πάρκα: Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου μέχρι τις 2/9

21:13

Χρυσός: Άγγιξε χαμηλό τριών εβδομάδων - 5η συνεχόμενη ημέρα απωλειών

20:56

Συνολικά 35 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

20:51

Walmart: Επεκτείνει την κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων των εργαζομένων για ιατρικούς λόγους όπως η άμβλωση

20:39

Washington Post: Η FSB έπειθε τη ρωσική ηγεσία ότι η Ουκρανία είναι αδύναμη

20:21

Ισπανία: 14 πτήσεις της Easyjet ακυρώθηκαν λόγω απεργίας των πιλότων

20:07

Attica Bank: Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης

20:05

Σπάει τα φρένα η τιμή του φυσικού αερίου – Υπό αίρεση οι εκτιμήσεις για πληθωρισμό 9% φέτος

19:47

Σερβία: Έπεσε η στάθμη του Δούναβη, έκαναν την εμφάνισή τους γερμανικά πολεμικά πλοία από το 1944

19:39

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ο Δημήτρης Θεοδωρακάτος νέος Επικεφαλής της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων

19:35

Bloomberg: Η Τράπεζα Κύπρου απέρριψε πρόταση εξαγοράς από την Lone Star Funds έναντι 1,51 ευρώ ανά μετοχή

19:23

Gazprom: Ο Nord Stream 1 θα διακόψει τη λειτουργία του τρεις μέρες στα τέλη Αυγούστου

19:07

Οι αυξημένες τιμές παραγωγού στη Γερμανία «έριξαν» τις ευρωπαϊκές αγορές

19:02

Σουηδία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Μάλμε - Δύο τραυματίες

18:57

Φινλανδία: Η Σάνα Μάρι υποβλήθηκε σε τεστ για ναρκωτικά, διαβεβαιώνει ότι ουδέποτε έκανε χρήση

18:44

Ελιζέ: Ο Πούτιν συμφωνεί για αποστολή της ΙΑΕΑ στη Ζαπορίζια - Προειδοποιεί για τον κίνδυνο «καταστροφής»

18:26

Ιταλία - Δημοσκόπηση: Κοντά στο 50% η στήριξη προς τη συντηρητική συμμαχία

18:22

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Συκά Φθιώτιδας

18:08

Σκάνδαλο Cum-Εx: Ενώπιον εξεταστικής καταθέτει ο Σολτς

17:51

Γκουτέρες: Χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για την πρόσβαση στα ουκρανικά σιτηρά

17:39

Κέρδη άνω του 2% για το Χρηματιστήριο στην εβδομάδα κόντρα στις διεθνείς αγορές