Εργασιακά
31-12-2020 | 11:24

Επίδομα 534 ευρώ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αναστολές Δεκεμβρίου- Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Αγγελική Μαρίνου
Μοιράσου το
Επίδομα 534 ευρώ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αναστολές Δεκεμβρίου- Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Παρατείνεται έως την ερχόμενη Τρίτη 5 Ιανουαρίου η προθεσμία για τις δηλώσεις αναστολών σύμβασης μηνός Δεκεμβρίου.

Η προθεσμία αφορά τόσο τις αρχικές δηλώσεις όσο και τις ορθές επαναλήψεις, από εργοδότες που πλήττονται ή είναι κλειστοί με κρατική εντολή.

Για τις επιχειρήσεις που εντός του Δεκεμβρίου, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν πληττόμενες και στη συνέχεια έκλεισαν με κρατική εντολή, υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο - δήλωση αναστολής για κάθε κατηγορία.  

Δηλαδή οι επιχειρήσεις πρέπει να καθορίσουν στο ειδικό πεδίο του εντύπου, αν τα δηλωθέντα χρονικά διαστήματα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ΚΑΔ είναι κλειστό ή  πληττόμενο. 

Οι πληρωμές της ειδικής αποζημίωσης των 534 ευρώ θα γίνουν ταυτόχρονα για εργαζόμενους κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων όχι νωρίτερα από τις 12 Ιανουαρίου 2021.

 

Πως υποβάλλονται οι δηλώσεις

 

Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν ΚΑΔ ο οποίος εντός του μήνα Δεκεμβρίου, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι πληττόμενο και στη συνέχεια για το υπόλοιπο του μήνα είναι κλειστό από δημόσια αρχή, υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο - δήλωση αναστολής για κάθε [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] (πληττόμενο ή κλειστό από δημόσια αρχή αντίστοιχα).

Δηλαδή οι επιχειρήσεις πρέπει να καθορίσουν στο πεδίο [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] του εντύπου, αν τα δηλωθέντα χρονικά διαστήματα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ΚΑΔ είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής («Από Δημόσια Αρχή») ή είναι πληττόμενο («Πλήττομαι Σημαντικά»).

Αν για παράδειγμα το δηλούμενο ΚΑΔ της επιχείρησης:

- είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής από 01/12/2020 έως 12/12/2020, τότε υποβάλλεται πρώτη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από Δημόσια Αρχή», δηλώνοντας υποχρεωτικά το διάστημα από 01/12/2020 έως 12/12/2020. Επαναλειτουργεί και είναι πληττόμενο για το διάστημα από 13/12/2020 έως 31/12/2020, υποβάλλεται δεύτερη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Πλήττομαι Σημαντικά», όπου τα δηλωθέντα διαστήματα των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους δεν μπορούν να είναι «εκτός» του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή

- είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής από 01/12/2020 έως 12/12/2020, υποβάλλεται πρώτη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από Δημόσια Αρχή», επαναλειτουργεί και είναι πληττόμενο για το διάστημα από 13/12/2020 έως 29/12/2020, υποβάλλεται δεύτερη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Πλήττομαι Σημαντικά» και κλείνει με εντολή δημόσιας αρχής από 30/12/2020 έως και 31/12/2020, υποβάλλεται τρίτη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από Δημόσια Αρχή».

Σε περίπτωση που η επιχείρηση θέλει να υποβάλει δήλωση και για άλλον - άλλους ΚΑΔ, τότε επαναλαμβάνει για κάθε ΚΑΔ την ανωτέρω διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ). Μόνο οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ.

 

Μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων σε επιχειρήσεις στις πληγείσες περιοχές

 

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες στις περιοχές που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από 18 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2020, και είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A' 64), από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τη με αριθμ. οικ. 46153/1151/09-11-2020 (Β'5007) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. οικ. 50055/1267/7.12.2020 (Β' 5460) όμοιά της, καλούνται να υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση -υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από 18 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2020 στις πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75).

Η ανωτέρω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται απολογιστικά ανά μήνα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του υπουργείου Εργασίας, για τις δηλώσεις αναστολών Δεκεμβρίου σε δήμους στους οποίους έχουν επιβληθεί αυστηρά lockdown ισχύουν τα εξής:

 

Για το σύνολο της επικράτειας

 

Σύμφωνα με τη με αριθμ. οικ. 49989/12664/04-12-2020 (Β' 5391) ΚΥΑ, υποβάλλονται δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής και από επιχειρήσεις που πλήττονται, για το χρονικό διάστημα από 1/12/2020 έως και 14/12/2020 για εργαζόμενους καθώς και ορθές επαναλήψεις.

Ωστόσο, υποβάλλονται δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας και από επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής και από επιχειρήσεις που πλήττονται, για το χρονικό διάστημα από 13/12/2020 έως και 31/12/2020 για εργαζόμενους καθώς και ορθές επαναλήψεις.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής μέχρι 14/12/2020 και έχουν ήδη υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις αναστολών για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, μπορούν να προβούν σε ορθή επανάληψη αυτών εάν επαναλειτουργούν και πλήττονται από 13/12/2020.

 

Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδιλλίας

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 των με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.81746/18-12-2020 (Β' 5581) και αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.84017/29.12.2020 (Β' 5773) ΚΥΑ επιβλήθηκαν έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν έδρα ή υποκατάστημα:

α) Στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας - Ειδυλλίας από 18/12/2020 έως και 31/12/2020.

β) Στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας από 18/12/2020 έως και 29/12/2020.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποβάλλουν τις δηλώσεις αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις με αριθμ. οικ. 49989/12664/04-12-2020 (Β' 5391) και οικ.53124/1344/23.12.2020 (Β' 5734) ΚΥΑ.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της με αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 82293/18.12.2020 (Β' 5588) ΚΥΑ όπως παρατάθηκε με τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.83416/24.12.2020 (Β' 5725) ΚΥΑ και το άρθρο 6 των με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.84019/29.12.2020 (Β' 5774) και με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 84021/29.12.2020 (Β' 5775) ΚΥΑ, επιβλήθηκαν έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν έδρα ή υποκατάστημα:

α) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, από 19/12/2020 έως και 29/12/2020.

β) Στους Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, από 19/12/2020 έως και 31/12/2020.

γ) Στην Τοπική Κοινότητα Κέλλης του Δήμου Αμύνταιου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας από 30/12/2020 έως και 31/12/2020.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποβάλλουν τις δηλώσεις αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις με αριθμ. οικ.49989/12664/04-12-2020 (Β' 5391) ΚΥΑ και με αριθμ. οικ. 53124/1344/23.12.2020 ΚΥΑ (Β' 5734).

 

Διαβάστε επίσης

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.