Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.E. (ΚΟ)

1.24€
Μεταβολή -10.79%
Τελ. ενημ: 17:25:01 - 2021-06-18
 • Υψηλό Ημέρας 1.8
 • Χαμηλό Ημέρας 0.975
 • Άνοιγμα 1.35
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 1.39
 • Όγκος 150
 • Τζίρος 191.5
 • Αγορά 0,00€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 68037299.2
 • Αριθμος Μετοχών 53154140
 • Κωδ. ISIN GRS111003026
 • BBGID BBG000BGGRL1
 • Κλάδος Τρόφιμα

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες1,2001,500-14,6717.517454.336
30 Ημέρες0,9252,200-8,5734.415862.137
3 Μήνες0,9252,200-8,5736.790112870
6 Μήνες0,9252,200-5,8839.746133473
12 Μήνες0,9252,200-17,2046.033168259
2021-06-11 | 14:51:37
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ABEE 11/06/2021

Κατά την περίοδο από 22/06/2021 έως και 21/07/2021, πρόκειται να εκποιηθούν 855 μετοχές, προερχόμενες από κλασματικά υπόλοιπα, της εταιρίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ISIN: GRS111003026), μέσω του Μέλους Διαπραγμάτευσης EUROBANK EQUITIES. 

 

2021-05-28 | 09:45:06
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣH ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Κ.

 

 Αγιος Στέφανος 28 Μαΐου 2021


Η εταιρεία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δηλώνει τα ακόλουθα:

(α) Η Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ δεν περιλαμβάνεται στην εξαγορά της Chipita ABEE από τη Mondelez International που ανακοινώθηκε την Τετάρτη 26 Μαΐου.

(β) Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση της Mondelez International και της Chipita AE, η ολοκλήρωση της ως άνω εξαγοράς εξαρτάται μεταξύ άλλων από την έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού. Συνεπώς δεν μπορεί να προβλεφθεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συναλλαγής αυτής.

ΑΠΑΝΤΗΣH ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Κ.
2021-05-25 | 13:01:55
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Αγ. Στέφανος, 25 Μαΐου 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΑΠΑΡΤΙΑ : 49.625.180 κοινές μετοχές & δικαιώματα ψήφου

Aναλογία μετοχικού κεφαλαίου: 93,36% του Μετοχικού Κεφαλαίου

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΥΡΗ ΘΕΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΓΚΥΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ

1.

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

 

49.625.180

93,36%

0

0%

0

0%

2.

Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων, για τη χρήση 2020, στους Μετόχους της Εταιρείας από τoν Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

 

-

-

-

-

-

-

3.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2020 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

 

49.625.180

93,36%

0

0%

0

0%

4.

Υποβολή, προς συζήτηση, στη Γενική Συνέλευση της έκθεσης αποδοχών για την οικονομική χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

 

49.625.180

93,36%

0

0%

0

0%

5.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2021.

49.625.180

93,36%

0

0%

0

0%

  6.

Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής τους.

49.623.390

93,36%

0

0%

1.790

0,003%

7.

Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

49.625.180

93,36%

0

0%

0

0%

8.

 

Άλλα θέματα.

- Έγκριση της πολιτικής καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

49.625.180

93,36%

0

0%

0

0%

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
2021-05-25 | 13:01:09
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άγιος Στέφανος, 25 Μαΐου 2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

Η «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι, στις 25 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, η οποία συνεδρίασε με απαρτία 93,36% του μετοχικού κεφαλαίου και στην οποία παρέστησαν, αυτοπροσώπως και δι' αντιπροσώπου, δύο (2) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 49.625.180 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα (με 49.625.180 έγκυρες ψήφους) τις ακόλουθες αποφάσεις για τα κατωτέρω θέματα 1, 3, 4, 5, 7 και 8 και κατά πλειοψηφία (με 49.623.390 έγκυρες ψήφους) την απόφαση για το θέμα 6:

 

 1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020-31.12.2020), με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο. Επίσης αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2020.
 2. Υποβλήθηκε, στους Μετόχους της εταιρείας, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2020.
 3. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020.
 4. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2020.

Σημειώνεται ότι η ψήφος των Μετόχων, εν προκειμένω, έχει αμιγώς συμβουλευτικό χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

 1. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020 και παρείχε τη σχετική άδεια για προκαταβολή αμοιβών, παροχών και εν γένει αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για υπηρεσίες που παρείχαν ή/ και θα παρέχουν (κατά περίπτωσίν), εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021 (1.1.2021 έως 31.12.2021).
 2. Εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», ΑΜ ΣΟΕΛ Ε120, η οποία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013 και τέλος, ως προς την αμοιβή των ελεγκτών, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων και τη σύνταξη και χορήγηση έκθεσης ελέγχου, περιλαμβανομένης κάθε εν γένει σχετικής, με τον έλεγχο, δαπάνης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.
 3. Ενέκρινε την παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
 4. Άλλα θέματα:

-          Ενέκρινε την πολιτική καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
2021-04-29 | 11:00:55
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000

(εφεξής η «Εταιρεία»)

σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2021, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την25η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.
 2. Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων, για τη χρήση 2020, στους Μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2020 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
 4. Υποβολή προς συζήτηση, στη Γενική Συνέλευση, της έκθεσης αποδοχών για την οικονομική χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2021.
 6. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής τους.
 7. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
 8. Άλλα θέματα.

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

 

 

 

Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται, ως Μέτοχος, στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.»), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), ήτοι, εν προκειμένω, την Πέμπτη 20.05.2021. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της εταιρείας Ε.Χ.Α.Ε..

 

Έναντι της Εταιρείας, θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την ως άνω Ημερομηνία Καταγραφής.

 

Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 1η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στον Άγιο Στέφανο Αττικής 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής.

 

Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν Μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις.

 

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασίες για την συμμετοχή και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση μέσω αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα.

 

 

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(α) Με αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως την Κυριακή, 09.05.2021, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, όπως η παρούσα ημερήσια διάταξη, την Τετάρτη, 12.05.2021, ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.nikas.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή το 

σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Τα ανωτέρω θα είναι επίσης διαθέσιμα όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό «ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ». Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής, και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέσει στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018, όπως περιγράφεται κατωτέρω, υπό «ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ», έως την Τρίτη, 18.05.2021, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο έως τη Δευτέρα, 17.05.2021, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

(δ) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την Τετάρτη 19.05.2021, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρεία, καθώς και πάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

(ε) Ύστερα από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία θα υποβληθεί στην Εταιρεία έως την Τετάρτη, 19.05.2021, ήτοι, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

 

(στ) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των Μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της Ε.Χ.Α.Ε. και της Εταιρείας.

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε Μέτοχος μπορεί να συμμετέχει και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

 δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ηλεκτρονική γνωστοποίηση των ανωτέρω γεγονότων δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας.

Ο αντιπρόσωπος του Μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

Η γνωστοποίηση εκπροσώπου, ο διορισμός, η αντικατάσταση και η ανάκληση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Τα έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μετόχους για τη γνωστοποίηση εκπροσώπου και το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου/-ων μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της http://www.nikas.grέντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μετόχους για τη γνωστοποίηση εκπροσώπου και το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Αγ. Στέφανος Αττικής) έως την Κυριακή, 23.05.2021 και ώρα 09:30 π.μ., ήτοι τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού, αντικατάστασης και ανάκλησης εκπτροσώπου ή αντιπροσώπου/-ων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας ούτε επίσης ηλεκτρονική διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου. Αν ο δικαιούμενος να συμμετέχει δεν συμμορφώθηκε προς τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με τη γνωστοποίηση εκπροσώπου ή το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και την αποστολή των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων στην Εταιρεία, ως ορίζεται ανωτέρω, δικαιούται να μετέχει τελικά στη γενική συνέλευση μόνο έπειτα από άδεια της γενικής συνέλευσης.

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των Μετόχων στην ψηφοφορία.

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.nikas.gr).

Εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία μέσω διαδικτύου, αυτά διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Αγ. Στέφανος Αττικής), αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε Μέτοχο που τα ζητάει.

 

 

Αγ. Στέφανος, 16 Απριλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
2021-04-22 | 19:26:32
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020

Άγιος Στέφανος 22α Απριλίου 2021

 

Δελτιο Τυπου

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020

 

 

Ο Όμιλος εταιρειών Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

 

Κατά την Χρήση 2020 ο Ομιλος ΝΙΚΑΣ αύξησε τις πωλήσεις του κατά 11,71% και τα μερίδια στην συνολική αγορά αλλαντικών από 20,3% σε 21,4% σε όγκο πωλήσεων και από 19,1% σε 20,7% σε αξίες , διατηρώντας ηγετική θέση σε πολλές επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, βασιζόμενος στην σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων, και την συνεπή τιμολογιακή πολιτική.

 

Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 28,59%, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσεως και διαμορφώθηκαν σε €13.869 χιλ., έναντι €10.785 χιλ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να αυξάνεται κατά 3,15 ποσοστιαίες μονάδες.

 

Το συνολικό EBITDA του Ομίλου, διαμορφώθηκε σε κέρδη €3.002 χιλ έναντι κερδών €877χιλ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά €2.125 χιλ.

 

Σημαντική βελτίωση σημείωσαν τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου, τα οποία αυξήθηκαν κατά €2.219 χιλ και ανήλθαν στην Χρήση 2020 σε ζημίες €809 χιλ έναντι ζημιών €3.027 χιλ κατά την προηγούμενη Χρήση.

Σημείωση: Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ καθώς και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσεως από 1/1/2019 – 31/12/2019 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.nikas.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021.

Στοιχεία επικοινωνίας

Άρτεμις Ντούσια

Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

τηλ. 210-8187300

fax: 210-6216439

e-mail:  [email protected]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020