ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Ε.

3.01€
Μεταβολή -10.95%
Τελ. ενημ: 17:25:01 - 2021-06-18
 • Υψηλό Ημέρας 4.39
 • Χαμηλό Ημέρας 2.37
 • Άνοιγμα 3.33
 • Προηγούμενο Κλείσιμο 3.38
 • Όγκος 23.262
 • Τζίρος 73091.43
 • Αγορά 3,01€
 • Πώληση 0,00€
 • Κεφαλαιοποίηση 24978385.67
 • Αριθμος Μετοχών 8298467
 • Κωδ. ISIN GRS148003015
 • BBGID BBG000BGGZB4
 • Κλάδος Υλικό Υπολογιστών

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες3,0103,600-16,3951.38043334.122
30 Ημέρες3,0103,950-5,94301.6581.99246.094
3 Μήνες2,0003,95034,37862.9184.39640.741
6 Μήνες1,7403,95058,421.647.5037.41736.716
12 Μήνες0,8853,950152,941.997.5288.90919.594
2021-06-18 | 13:08:13
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.05 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 17η Ιουνίου 2021, έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις των κ.κ. Διονύσιου Αλυσανδράτου από τη θέση του Προέδρου (Μη Εκτελεστικού μέλους), Χαράλαμπου Δαυίδ από τη θέση του Συμβούλου (Μη Εκτελεστικού Μέλους) και Ανδρέα Θεοδώρου από τη θέση του Συμβούλου (Ανεξάρτητο -Μη εκτελεστικό Μέλος) και από τη θέση Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4548/2018, αποφάσισε να προβεί στην αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών με τους κ.κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, Μαρίνας Εφραίμογλου και Ιωάννη Αρτινού.

Εν' όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Λάμπρος

Παπακωνσταντίνου

Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό Μέλος

Αλέξιος

Σωτηρακόπουλος

Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης

Βασιλειάδης

Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Σάββας

Ασημιάδης

Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης

Αρτινός

Σύμβουλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος

Διάκαρης

Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μαρίνα

Εφραίμογλου

Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Σχετική ανακοίνωση της εκλογής των νέων μελών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για τις 30/06/2021, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, παρόλο που δεν υπάρχει σχετικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της πρόσκλησης που δημοσιεύθηκε προ των ως άνω παραιτήσεων στις 09/06/2021, η οποία Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει την εκλογή τους ή να τους αντικαταστήσει.

Ο κος Ιωάννης Αρτινός εκλέχτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα από τις 17/06/2021 μέχρι και την πραγματοποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, καθώς ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι και η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προτείνει στην γενική συνέλευση την αλλαγή της μορφής της, από επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ανεξάρτητη (μικτή) επιτροπή και το διορισμό τρίτων προσώπων σε αυτήν. Επομένως, ο διορισμός του κ. Αρτινού έχει μεταβατικό χαρακτήρα προσωρινά μέχρι τις 30/06/2021 και την αλλαγή της μορφής της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζει να είναι εξαετής από την αρχική εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 05/02/2026 παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2021-06-17 | 14:40:15
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 17η Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00, στα γραφεία της στην Αθήνα, συνήλθαν οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην μετ' αναβολή τεσσαρακοστή όγδοη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνεδρίασε την 4η Ιουνίου 2021 και αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί η συνεδρίασή της την 17η Ιουνίου 2021, στα γραφεία της Εταιρείας ειδικά για τα θέματα 1ο και 2ο της ημερήσιας διάταξης.

Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.631.423 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 8.255.681 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 67,86%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 68,21% επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 42.786 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται. 

Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως.

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας:

Α) ενέκρινε (i) την από 14 Μαΐου 2021 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορές σε είδος, (ii) την από 12 Μαΐου 2021 έκθεση αποτίμησης με τίτλο «Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή για τους σκοπούς των παραγράφων 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με το δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής» της PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία (εφεξής «PwC») η οποία υπογράφεται από την ορκωτό ελεγκτή Δέσποινα Μαρίνου, και (iii) την από 12 Μαΐου 2021 έκθεση αποτίμησης με τίτλο «Εκτίμηση στο πλαίσιο του ¶ρθρου 17 ν. 4548/2018 των εταιριών S.I.C.C. Holding Ltd και ESM Effervescent Sodas Management Ltd στο πλαίσιο εισφοράς στον Όμιλο Ιντεάλ ΑΕΒΕΔΕΣ» των ορκωτών ελεγκτών λογιστών κ.κ. Δέσποινα Μαρίνου και Φώτιου Σμυρνή της PwC.

B) αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,40 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης ευρώ 2,42 έκαστη, η οποία θα καλυφθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας στο Γ.Ε.ΜΗ., εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου των μετοχών (100%) των εταιρειών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Ltd» και «S.I.C.C. Holding Ltd», από τους μετόχους αυτών οι οποίοι και θα καλύψουν το νέο κεφάλαιο στο σύνολο του, με τη διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας να εμφανίζεται ως διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (η «Αύξηση»).

Γ) αποφάσισε από το σύνολο των Νέων Μετοχών,

 1. για την εισφορά του συνόλου των μετοχών της S.I.C.C. Holding Ltd, να διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους αυτής κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της, 16.609.651 νέες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,40 εκάστη και με τιμή διάθεσης ευρώ 2,42 η κάθε μια και συνολική αξία διάθεσης ευρώ 40.195.355,42. Ειδικότερα, από τις 16.609.651 Νέες Μετοχές, οι 8.470.922 Νέες Μετοχές θα διατεθούν στο επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund («VSEF») με εισφορά στην Εταιρεία του 51% των μετοχών της S.I.C.C. Holding Ltd και οι 8.138.729 Νέες Μετοχές θα διατεθούν στον κ. Στυλιανό Βυτόγιαννη, με εισφορά στην Εταιρεία του 49% των μετοχών S.I.C.C. Holding Ltd, καθώς το VSEF και ο κ. Στυλιανός Βυτόγιαννης θα καλύψουν, κατά την παραπάνω αναλογία, το νέο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις ως άνω 16.609.651 Νέες Μετοχές της Εταιρείας και
 2. για την εισφορά του συνόλου των μετοχών της ESM Effervescent Sodas Management Ltd, να διατεθούν στο μοναδικό μέτοχό αυτής, δηλαδή το VSEF, 6.567.141 νέες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,40 εκάστη και με τιμή διάθεσης ευρώ 2,42 η κάθε μια και συνολική αξία διάθεσης ευρώ 15.892.481,22, καθώς το VSEF θα καλύψει το νέο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις ως άνω 6.567.141 Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

Δ) αποφάσισε να γίνει καταβολή των εισφορών σε είδος της Αύξησης για τις  Νέες Μετοχές, ήτοι να εισφερθεί στην Εταιρεία το σύνολο των μετοχών των εταιρειών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited» και «S.I.C.C. Holding Ltd», από τους μετόχους αυτών, κατά τα ανωτέρω υπό (1) και (2), μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης περί της Αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

E) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, υποβολές και υπογραφή εγγράφων για λογαριασμό της Εταιρείας και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., με δικαίωμα παροχής περαιτέρω εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Σάββα Ασημιάδη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτούμενη πλειοψηφία 66,66% των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,21% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.631.423. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.631.423. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.631.423 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της Αύξησης με την προσθήκη της υποπαραγράφου (ικ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5, η οποία θα έχει ως εξής:

«(ικ) Με την από 17η Ιουνίου 2021 απόφαση της (μετ αναβολή) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,40 και με τιμή διάθεσης ευρώ 2,42 έκαστη, με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών των αλλοδαπών εταιριών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited», κατά 100%, και «S.I.C.C. Holding Limited», κατά ποσοστό 100%. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης του συνόλου των νέων μετοχών, ύψους ευρώ46.817.119,84, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ».

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω Αύξηση ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των ευρώ 12.590.103,60, διαιρούμενο σε 31.475.259 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,40 η κάθε μία.».

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτούμενη πλειοψηφία 66,66% των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,21% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.631.423. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.631.423. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.631.423 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).2021-06-09 | 19:35:17
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, (Συνεδρίαση 08-06-2021) καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 και της τυχόν επαναληπτικής την 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ.25, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4706/2020
 2. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017
 3. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας
 4. Παροχή Εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018
 5. Λοιπά θέματα

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετέχει το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2021, ήτοι κατά την 25η Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το ελληνικό κεντρικό αποθετήριο τίτλων, δηλαδή την ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την  Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση  την 12η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας). Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 25η Ιουνίου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής ), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  την 30η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ.6 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Στο Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, ωστόσο επί του παρόντος η εταιρεία δεν παρέχει τη δυνατότητα αυτή στους μετόχους της, καθώς δεν δύνανται να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις νομιμότητας που ορίζει το άρθρο 125 παρ.1 του Ν. 4548/2018.

 

ΙΙ.  Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

 

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://idealgroup.gr/category/anakoinoseis-ependyton/.Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα - υπεύθυνη: κα Κατερίνα Ψηφή) έως την 28η Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00, ήτοι τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας. Για τις ειδικότερες προϋποθέσεις υπογραφής και επικύρωσης των εντύπων πληρεξουσιότητας ίδετε κατωτέρω παράγραφο IV. Λοιπές Πληροφορίες.

 

III. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο

Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους Μετόχους να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω επιστολικής ψήφου πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τα ψηφοδέλτια είναι διαθέσιμα στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://idealgroup.gr/category/anakoinoseis-ependyton/ και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Κρέοντος, αρ. 25, Αθήνα, τηλ. 210 5193 982). Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση είτε να αποσταλούν συμπληρωμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα ηλεκτρονικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected],  το αργότερο έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Για τις ειδικότερες προϋποθέσεις υπογραφής και επικύρωσης της επιστολικής ψήφου (ψηφοδέλτιο) ίδετε κατωτέρω παράγραφο V. Λοιπές Πληροφορίες.

 

ΙV. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

Η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

(α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία δύναται να υποβληθεί στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

(δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το ελληνικό κεντρικό αποθετήριο τίτλων ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

 

V. Λοιπές πληροφορίες

 

 1. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 καθώς και στα άρθρα 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3. και 4.1.3.13.4. του Κανονισμού του Χ.Α., και της απόφασης 32 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. είναι διαθέσιμα ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://idealgroup.gr/category/anakoinoseis-ependyton/. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι διαθέσιμος και ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Κρέοντος, αρ.25, Αθήνα, τηλ. 210 5193 982), αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.
 2. Για την ταυτοποίηση των υπογραφόντων τόσο στο έντυπο πληρεξουσιότητας όσο και στην επιστολική ψήφο (ψηφοδέλτιο), ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

α) αν πρόκειται για Μέτοχο φυσικό πρόσωπο, το έντυπο πληρεξουσιότητας/ ψηφοδέλτιο θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής του Μετόχου από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα εάν διαμένει στην Ελλάδα ενώ αν διαμένει στην αλλοδαπή από την αρμόδια διοικητική αρχή της χώρας διαμονής του ή/και από συμβολαιογράφο ή/και από άλλο αρμόδιο υπάλληλο/φορέα ή/και από την Ελληνική Πρεσβεία ή/και από την Προξενική Αρχή του τόπου διαμονής του, ενώ

β) αν πρόκειται για Μέτοχο νομικό πρόσωπο, το έντυπο πληρεξουσιότητας/ ψηφοδέλτιο θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου του από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα εάν διαμένει στην Ελλάδα ενώ αν διαμένει στην αλλοδαπή από την αρμόδια διοικητική αρχή της χώρας διαμονής του ή/και από συμβολαιογράφο ή/και από άλλο αρμόδιο υπάλληλο/φορέα ή/και από την Ελληνική Πρεσβεία ή/και από την Προξενική Αρχή του τόπου διαμονής του. Στην περίπτωση αυτή, το έντυπο πληρεξουσιότητας/ ψηφοδέλτιο θα συνοδεύεται από νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου που θα αποδεικνύουν την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου, ήτοι αν πρόκειται για ημεδαπό νομικό πρόσωπο πρόσφατο πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. και αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο αντίστοιχο πιστοποιητικό από αλλοδαπή αρχή νομίμως επικυρωμένα.

 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2021

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 

2021-06-04 | 16:11:19
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση του άρθρου 133 παρ.2 του Ν.4548/2018

 

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 4η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00, στα γραφεία της στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 14.05.2021 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.635.073 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 8.255.681 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 68,26%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 42.786 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται. 

 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχου της Εταιρείας που κατέχει ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.5 του ν.4548/2018 και το άρθρο 27 παρ.1 εδάφιο α' του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του πρώτου και δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορά των μετοχών των εταιριών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited» και «S.I.C.C. Holding Limited» και την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, εν αναμονή της επιβεβαίωσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη μη υποχρέωση γνωστοποίησης της συναλλαγής. Αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 17η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα, 104 42. Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως.

 

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την ισχύ της ψήφου του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ισοψηφίας. Κατόπιν της σχετικής τροποποίησης, η παράγραφος 8 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας θα έχει ως εξής:  «Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, με εξαίρεση την προβλεπόμενη υπό του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση, όπου απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών (αυξημένη πλειοψηφία).» 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

 

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

 

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

 

 

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01/01/2020 - 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1(γ) του Ν.4548/2018.

 

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

 

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, τις καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2020 αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, καθορίστηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση καταβολής αυτών για τη χρήση 2021 καθώς και για το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

 

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

 

 

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018, η οποία έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.idealgroup.gr.

 

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

 

Επί του όγδοου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.

 

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

 

Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» όπως διενεργήσει τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2021. Για τον καθορισμό της αμοιβής τους εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συμφωνήσει αυτήν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

 

Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τις συμβάσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 παρ.3 του Ν.4548/2018.  

 

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

2021-05-14 | 19:21:05
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, (Συνεδρίαση 14-05-2021) καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την 4η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 και της τυχόν επαναληπτικής την 17η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ.25, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η καθεμία και με τιμή διάθεσης €2,42, εκάστη, η οποία θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών των εταιριών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited», κατά 100%, και «S.I.C.C. Holding Limited», κατά 100%. Έγκριση των σχετικών εκτιμήσεων και δη αφενός του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Ν. 4548/2018. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης.
 3. Τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την ισχύ της ψήφου του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ισοψηφίας.
 4. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 
 5. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020).
 6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 - 31.12.2020, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. 
 7. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. 
 8. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.
 9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων  για την εταιρική χρήση 2021 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.
 10. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετέχει το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 4ης Ιουνίου 2021, ήτοι κατά την 30η Μαΐου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το ελληνικό κεντρικό αποθετήριο τίτλων, δηλαδή την ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την  Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών. Σημειώνεται ότι η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση  την 17η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας). Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την  30η Μαΐου 2021 (Ημερομηνία Καταγραφής ), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα αρχικής συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  την 4η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ.6 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Στο Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, ωστόσο επί του παρόντος η εταιρεία δεν παρέχει τη δυνατότητα αυτή στους μετόχους της, καθώς δεν δύνανται να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις νομιμότητας που ορίζει το άρθρο 125 παρ.1 του Ν. 4548/2018.

 

 

ΙΙ.  Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

 

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Ανήλικοι και πρόσωπα υπό δικαστική συμπαράσταση αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου/-ων γίνονται εγγράφως. Έντυπο πληρεξουσιότητας για τον διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://idealgroup.gr/category/anakoinoseis-ependyton/.Τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους πρέπει να κατατεθούν νομίμως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα - υπεύθυνη: κα Κατερίνα Ψηφή) έως την 2η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00, ήτοι τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με τα ίδια πιο πάνω μέσα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας. Για τις ειδικότερες προϋποθέσεις υπογραφής και επικύρωσης των εντύπων πληρεξουσιότητας ίδετε κατωτέρω παράγραφο IV. Λοιπές Πληροφορίες.

 

III. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο

Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους Μετόχους να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω επιστολικής ψήφου πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα ψηφοδέλτια είναι διαθέσιμα στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://idealgroup.gr/category/anakoinoseis-ependyton/ και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Κρέοντος, αρ. 25, Αθήνα, τηλ. 210 5193 982). Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην ως άνω διεύθυνση είτε να αποσταλούν συμπληρωμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα ηλεκτρονικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected],  το αργότερο έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Για τις ειδικότερες προϋποθέσεις υπογραφής και επικύρωσης της επιστολικής ψήφου (ψηφοδέλτιο) ίδετε κατωτέρω παράγραφο V. Λοιπές Πληροφορίες.

 

ΙV. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

Η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018:

(α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους,, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αίτηση, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξή της, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, το δε Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία δύναται να υποβληθεί στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. 

(δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από την Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Επισημαίνεται ότι για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή, ο ασκών το σχετικό δικαίωμα μέτοχος, οφείλει να αποδείξει τη μετοχική ιδιότητά του και τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που κατέχει κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού. Η εν λόγω απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το ελληνικό κεντρικό αποθετήριο τίτλων ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

 

V. Λοιπές πληροφορίες

 

 1. Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καθώς και των σχεδίων, αποφάσεων, πληροφοριών και λοιπών εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 καθώς και στα άρθρα 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3. και 4.1.3.13.4. του Κανονισμού του Χ.Α., και της απόφασης 32 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. είναι διαθέσιμα ιστοσελίδα της Εταιρείας: https://idealgroup.gr/category/anakoinoseis-ependyton/. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι διαθέσιμος και ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης, με αναφορά και των χωριστών συνόλων ανά κατηγορία μετοχών Τα ανωτέρω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς τους κ.κ. Μετόχους και σε έγχαρτη μορφή από Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Κρέοντος, αρ.25, Αθήνα, τηλ. 210 5193 982), αλλά και αποστέλλονται ταχυδρομικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητάει.
 2. Για την ταυτοποίηση των υπογραφόντων τόσο στο έντυπο πληρεξουσιότητας όσο και στην επιστολική ψήφο (ψηφοδέλτιο), ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

α) αν πρόκειται για Μέτοχο φυσικό πρόσωπο, το έντυπο πληρεξουσιότητας/ ψηφοδέλτιο θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής του Μετόχου από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα εάν διαμένει στην Ελλάδα ενώ αν διαμένει στην αλλοδαπή από την αρμόδια διοικητική αρχή της χώρας διαμονής του ή/και από συμβολαιογράφο ή/και από άλλο αρμόδιο υπάλληλο/φορέα ή/και από την Ελληνική Πρεσβεία ή/και από την Προξενική Αρχή του τόπου διαμονής του, ενώ

β) αν πρόκειται για Μέτοχο νομικό πρόσωπο, το έντυπο πληρεξουσιότητας/ ψηφοδέλτιο θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου του από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα εάν διαμένει στην Ελλάδα ενώ αν διαμένει στην αλλοδαπή από την αρμόδια διοικητική αρχή της χώρας διαμονής του ή/και από συμβολαιογράφο ή/και από άλλο αρμόδιο υπάλληλο/φορέα ή/και από την Ελληνική Πρεσβεία ή/και από την Προξενική Αρχή του τόπου διαμονής του. Στην περίπτωση αυτή, το έντυπο πληρεξουσιότητας/ ψηφοδέλτιο θα συνοδεύεται από νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου που θα αποδεικνύουν την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου, ήτοι αν πρόκειται για ημεδαπό νομικό πρόσωπο πρόσφατο πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. και αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο αντίστοιχο πιστοποιητικό από αλλοδαπή αρχή νομίμως επικυρωμένα.

 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

2021-05-14 | 19:18:27
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1.του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοινώνει τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για την χρήση 2021, αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα διεξαχθεί τελικά την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.

2021-05-14 | 19:09:05
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΣ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 04.06.2021 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.13.4, σε συνδυασμό με την παράγραφο 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορές σε είδος.

 


Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της έκθεσης.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ
2021-05-14 | 19:07:00
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 32 ΧΑ

Ανακοίνωση του ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ σύμφωνα με την απόφαση 32 του ΧΑ,  για την Έμμεση Εισαγωγή στο Χ.Α. των εταιρειών «S.I.C.CHolding Limited» και «ESM Effervescent Sodas Management Limited»μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» με εισφορά σε είδος των μετοχών των εταιρειών αυτών.


Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης καθώς και η Έκθεση Αποτίμησης και η Έκθεση Γνωμοδότησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 32 ΤΟΥ ΧΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Έκθεση Αποτίμησης PWC
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Έκθεση Γνωμοδότησης PWC
2021-05-14 | 18:43:58
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.1.7.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών τη διάθεση προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό, του Πληροφοριακού Σημειώματος για την Έμμεση Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των εταιρειών «S.I.C.CHolding Limited» και «ESM Effervescent Sodas Management Limited», μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΌΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» με εισφορά σε είδος των μετοχών των εταιρειών αυτών. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ
2021-04-29 | 13:54:48
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021, που έχει ως ακολούθως: 


13 Απριλίου 2021: Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 (01/01/2020 έως 31/12/2020).  


6 Σεπτεμβρίου 2021:  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.  


 Η ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος.