Tip of the Day

Τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση για να λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ

06-02-2023 | 07:02
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Αίτηση για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν κατασκευαστές, εισαγωγείς και πάροχοι υπηρεσιών.

To σήμα EU Ecolabel, το επίσημο εθελοντικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιβαλλοντική αριστεία το οποίο εισήχθη το 1992, το οποίο αναγνωρίζεται πανευρωπαϊκά αλλά και παγκοσμίως επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κάθε στάδιο ζωής του προϊόντος, βοηθά στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και τους δίνει πράσινα διαπιστευτήρια.

Αίτηση για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν κατασκευαστές, εισαγωγείς και πάροχοι υπηρεσιών ενώ έμποροι χονδρικής και έμποροι λιανικής πώλησης μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, αλλά μόνο για προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο με τη δική τους εμπορική ονομασία

Μια αίτηση για οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να καλύπτει ένα μεμονωμένο προϊόν ή μια σειρά προϊόντων, ανεξαρτήτως του αριθμού εμπορικών ονομασιών ή σημάτων που χρησιμοποιούνται για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Κατά συνέπεια, ο αιτών πρέπει να υποβάλει όλες τις εμπορικές ονομασίες και τους εσωτερικούς αριθμούς αναφοράς κατασκευαστή του εν λόγω προϊόντοςκατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση σκευάσματος, πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο της αίτησης όλες οι χημικές ουσίες και τα μείγματα που χρησιμοποιούνται στο προϊόν.

Οι αιτήσεις για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ υποβάλλονται μέσω ενιαίας αίτησης που καλύπτει όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Κάθε χώρα έχει έναν εκπρόσωπο, τον λεγόμενο «αρμόδιο φορέα», ο οποίος αξιολογεί τις αιτήσεις. Η επιλογή της χώρας στην οποία θα πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας καθορίζεται από το κράτος μέλος του ΕΟΧ από το οποίο προέρχεται το προϊόν. Εάν το προϊόν σας προέρχεται από χώρα εκτός ΕΟΧ, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο κράτος μέλος του ΕΟΧ στην αγορά του οποίου διατίθεται (ή πρόκειται να διατεθεί) το προϊόν.

Στην Ελλάδα, ο αρμόδιος φορέας για την απονομή του οικολογικού σήματος στην Ελλάδα. Πρόκειται για το «Εθνικό Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος της ΕΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΣΑΟΣ».

Όλα τα κράτη μέλη του ΕΟΧ αξιολογούν τις αιτήσεις με βάση τα ίδια κριτήρια αλλά μεταξύ των κρατών υπάρχουν μικρές διαφορές όσον αφορά τις διαδικασίες και το ύψος των τελών για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων.

Ο αιτών είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση της αίτησης και για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων υποστηρικτικών αποδεικτικών στοιχείων, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται δοκιμές, κ.λπ. Επιπλέον, οφείλει να καταβάλει τέλος για την υποβολή της αίτησης, καθώς και ετήσιο τέλος για την κατοχή της άδειας, στην περίπτωση που αυτό ζητείται από τον αρμόδιο φορέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται οι αιτούντες να υποχρεωθούν να καταβάλουν τέλη για επιτόπιες εξακριβώσεις, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Μετά την απονομή της άδειας χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν επίσης να επιβάλουν τέλη για την επέκταση /τροποποίηση των αδειών και για τις επιτόπιες εξακριβώσεις.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης

Το πρώτο βήμα για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αίτησης είναι να έρθετε σε επαφή με τον αρμόδιο φορέα, ο οποίος θα σας βοηθήσει με την κατάρτιση της αίτησής σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων αρμόδιων φορέων για το οικολογικό σήμα της ΕΕ διατίθενται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html

Αρχικά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό εργαλείο ECAT (ο ηλεκτρονικός κατάλογος για το οικολογικό σήμα της ΕΕ), για να καταχωρίσετε την αίτησή σας για άδεια χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ.

Είναι απαραίτητο τα στοιχεία που καταχωρούνται να είναι ακριβή και να τεκμηριώνονται· ο αρμόδιος φορέας μπορεί να προβαίνει σε περαιτέρω ελέγχους εάν το κρίνει σκόπιμο.

Κατόπιν, θα πρέπει να υποβληθεί στον σχετικό αρμόδιο φορέα φάκελος στον οποίο θα περιλαμβάνονται το έντυπο της αίτησης και όλα τα ανωτέρω υποστηρικτικά έγγραφα. Εάν η αίτησή σας εγκριθεί, θα πρέπει να φυλάξετε αντίγραφο του φακέλου, το οποίο και θα πρέπει να ενημερώνετε καθ᾽ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειάς σας.

Εν συνχεία, αφού παραλάβει την αίτηση, ο αρμόδιος φορέας εξετάζει τα έγγραφα τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένου τυχόν υλικού που έχει αποσταλεί απευθείας από τους προμηθευτές, και αποστέλλει απάντηση στον αιτούντα εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Ο αρμόδιος φορέας καταρτίζει κατάλογο τυχόν πρόσθετων εγγράφων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τα κριτήρια της ομάδας προϊόντων για το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Ο κατάλογος διαβιβάζεται στον αιτούντα, ο οποίος πρέπει να μεριμνήσει για την παροχή των σχετικών πληροφοριών. Επισημαίνεται ότι ο αρμόδιος φορέας δύναται να απορρίψει μια αίτηση εάν δεν λάβει επαρκή έγγραφα τεκμηρίωσης εντός 6 μηνών από την αποστολή του αιτήματος για περαιτέρω πληροφορίες. Αφού εγκριθούν όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να προβεί σε επιτόπια επίσκεψη στον αιτούντα και/ή στους προμηθευτές του. Ο αρμόδιος φορέας αποφασίζει για τις αιτήσεις κατά περίπτωση και δύναται να επιβάλλει τέλος για την έκδοση απόφασης. Και στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Τέλος, μετά την αξιολόγηση και την έγκριση της αίτησης από τον αρμόδιο φορέα, εκδίδεται σύμβαση, στην οποία ορίζεται το φάσμα των προϊόντων που καλύπτονται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εμπορικών ονομασιών ή εσωτερικών αριθμών αναφοράς κατασκευαστή. Στη σύμβαση αυτή καθορίζονται οι όροι χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ, σύμφωνα με την τυποποιημένη σύμβαση που παρατίθεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, της 25ης Νοεμβρίου 2009. Μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον αιτούντα, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση πιστοποιητικού ή το πιστοποιητικό αποστέλλεται απευθείας, ανάλογα με τον αρμόδιο φορέα. Στο εν λόγω πιστοποιητικό αναφέρονται: ο αριθμός της άδειας που μπορεί να χρησιμοποιείται με τον λογότυπο του οικολογικού σήματος της ΕΕ, η επίσημη επωνυμία του αιτούντος, το φάσμα των προϊόντων για τα οποία απονέμεται το οικολογικό σήμα της ΕΕ, όλες οι συναφείς εμπορικές ονομασίες υπό τις οποίες πωλείται το προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα της στήλης Tip of the Day

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

23:54

Διάστημα: Επιστήμονες εντόπισαν μαύρη τρύπα να ξυπνά σε πραγματικό χρόνο

23:45

Ουκρανία: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος την Τετάρτη σε όλη τη χώρα

23:32

Ισραήλ: «Εγκρίθηκαν τα επιχειρησιακά σχέδια επίθεσης στον Λίβανο», λέει ο στρατός - Αντιδρά το Πεντάγωνο

23:25

ΗΠΑ: Καύσωνας με θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή στα κεντρικά και βορειοανατολικά

23:19

Σε υψηλά επτά εβδομάδων το πετρέλαιο - Ξεπέρασε τα 85 δολάρια το brent

23:07

Σε ρυθμούς... Nvidia η Wall Street - Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

22:50

ABBank: Μερίδιο 5% απέκτησε ο Τέλης Μυστακίδης – Εν αναμονή των εγκρίσεων για εξαγορά του 48%

22:48

Υεμένη: Το ελληνόκτητο εμπορικό πλοίο Tutor βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα

22:35

Τσίπρας για Κεντροαριστερά: «Νικηφόρα Προοδευτική Συμμαχία με προοπτική διακυβέρνησης»

22:27

Τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις «έσπρωξαν» υψηλότερα τον χρυσό

22:18

Νέος πρόεδρος του ΣΕΒ εξελέγη ο Σπ. Θεοδωρόπουλος

22:04

Εμπορικός πόλεμος ΕΕ - Κίνας: Ρελάνς Πεκίνου με στόχο τις εισαγωγές χοιρινού

21:46

Μαρινάκης: Απαράδεκτη η ανακοίνωση κατά Κασσελάκη - «Αδιανόητο να γράφονται και να λέγονται»

21:33

Κικίλιας: Drones για τον εντοπισμό πυρκαγιών και εμπρηστών - 147.000 δηλώσεις για καθαρισμούς οικοπέδων

21:18

Προσλήψεις - εξπρές στο Δημόσιο - Το σχέδιο για απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών του ΑΣΕΠ

21:09

Ανδρουλάκης: Η επιλογή Κόστα θα δώσει πνοή σε μία νέα εποχή σύγκλισης μεταξύ βορρά - νότου

20:55

Μ. Ανατολή: Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ απειλεί τη Χεζμπολάχ με «ολοκληρωτικό πόλεμο»

20:38

Μπλίνκεν: «Πρέπει να σταματήσει» η στήριξη της Κίνας στη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία

20:36

Αγγελής: Να αποσυνδεθεί από την καθολική πρόσβαση στην φαρμακευτική καινοτομία, η παροχή κινήτρων στην βιομηχανία

20:22

Η Nvidia έγινε η πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο - Στην 2η θέση η Microsoft

20:19

Πιερρακάκης: H Τεχνητή Νοημοσύνη στο σχολείο θα βοηθήσει στην εφαρμογή της προσωποποιημένης μάθησης

20:12

Μπάρκιν (Fed): Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία πριν γίνουν αλλαγές στα επιτόκια

20:06

Πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο της Μήλου - Εστάλη 112 για την παραλία Τσιγκράδο

20:05

Athens Riviera Forum: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα εκτοξεύει τον τουρισμό της Αθήνας

20:01

Πυροσβεστική: 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα

19:55

Γαλλία: Θολό το τοπίο σχετικά με τον διορισμό του νέου πρωθυπουργού μετά τις βουλευτικές εκλογές

19:51

Στην Doppler με 35% η SMERC του Ν. Καραμούζη - Στο 25,99% το ποσοστό Στ. Σταυρόπουλου

19:43

Intracom: Από 1η Ιουλίου το μέρισμα των 0,047 ευρώ ανά μετοχή

19:34

Ιράν: Τέσσερις νεκροί, 120 τραυματίες από τον σεισμό στη βορειοανατολική πόλη Κασμάρ

19:32

Ανοδικά οι ευρωαγορές παρά την επιτάχυνση του πληθωρισμού