Παροχή Φορολογικών Κινήτρων σε Επιχειρήσεις για εξοικονόμηση Ενέργειας και Νερού - Πρακτικός οδηγός

Viber Whatsapp Μοιράσου το
Παροχή Φορολογικών Κινήτρων σε Επιχειρήσεις για εξοικονόμηση Ενέργειας και Νερού - Πρακτικός οδηγός
Η ανάγκη αντιμετώπισής των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Διεθνείς οργανισμοί, Ενώσεις Κρατών, Κράτη, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και πλήθος επιστημόνων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θέτουν το ζήτημα αυτό υψηλά στην καθημερινή πολιτική ατζέντα. 

Η ανάγκη αντιμετώπισής των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Διεθνείς οργανισμοί, Ενώσεις Κρατών, Κράτη, μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και πλήθος επιστημόνων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θέτουν το ζήτημα αυτό υψηλά στην καθημερινή πολιτική ατζέντα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναληφθεί διεθνώς σημαντικές πρωτοβουλίες με σκοπό να ωθήσουν επιχειρήσεις και πολίτες στην υιοθέτηση «πράσινων πρακτικών».

Σε αυτό συμβάλλουν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες φέρνουν πιο κοντά στην καθημερινότητα μας «πράσινες τεχνολογίες και λύσεις». Από την άλλη η εφαρμογή πολιτικών στην λογική «του καρότου και του μαστίγιου» συμβάλλουν στην αλλαγή στάσης ακόμα και των πιο δύσπιστων. Η πολιτική επιδίωξη να ενθαρρυνθούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο οργανισμών και επιχειρήσεων είναι πλέον κοινά αποδεκτή.

Όπως αντίστοιχα γίνονται προσπάθειες να αποθαρρυνθούν πρακτικές που ρυπαίνουν ή να σπαταλούν πολυτίμους πόρους και θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα του πλανήτη. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο ενέκρινε -με μεγάλη πλειοψηφία- μια συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της αγοράς άνθρακα, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές κατά 62% μέχρι το 2030 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005). από ευρύτερους πολιτικούς χώρους.

Φορολογικά κίνητρα

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν θεσμοθετηθεί μια σειρά από φορολογικά κίνητρα με σκοπό την ενθάρρυνση της «πράσινης μετάβασης».
Δυστυχώς όμως, πολλές επιχειρήσεις -μικρές ή ακόμα και μεγαλύτερες- δεν γνωρίζουν ότι μπορούν τα επωφεληθούν συγκεκριμένων φορολογικών κινήτρων. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που υλοποιούν επενδύσεις (ή έχουν ήδη υλοποιήσει επενδύσεις) που συμβάλλουν στην «πράσινη μετάβαση» χωρίς να αιτηθούν να λάβουν το φορολογικό κίνητρο που δικαιούνται.

Η δυσκολία των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τα συγκεκριμένα κίνητρα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην περιορισμένη ενημέρωση. Φαίνεται ότι δεν αρκεί να νομοθετούνται κίνητρα αλλά αυτά πρέπει να επικοινωνούνται με τρόπο απλό και κατανοητό, ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται στην πράξη. Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας είναι εύκολο να αντιληφθεί κάποιος γιατί υπάρχουν δυσκολίες στον εντοπισμό και στην αξιοποίηση διατάξεων που αποσκοπούν στο να δώσουν κίνητρα και οφέλη στους φορολογούμενους (είτε επιχειρήσεις είτε ιδιώτες).

Με το παρόν άρθρο θα εστιάσουμε στα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται προς επιχειρήσεις για επενδύσεις παγίων δαπανών που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση Ενέργειας και Νερού.

Συνοπτικά:

Τα φορολογικά κίνητρα που συνοδεύουν τις επενδύσεις σε πάγια που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση Ενέργειας και Νερού αφορούν στην δυνατότητα αναγνώρισης -για φορολογικούς σκοπούς- επιπρόσθετων αποσβέσεων (μέχρι 100% των κανονικών αποσβέσεων). Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρουσιάσουν αυξημένες φορολογικά δαπάνες και να μειώσουν τα φορολογητέα τους κέρδη και κατά συνέπεια τον τελικό φόρο εισοδήματος τους.

Ακόμα και επιχειρήσεις με ζημίες μπορούν να κάνουν χρήση του κινήτρου, καθώς οι ζημίες που θα προκύψουν μπορούν να μεταφερθούν για συμψηφισμό στην επόμενη 5ετία.

Το συγκεκριμένο κίνητρο αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το ύψος της μέγιστης ενίσχυσης (μείωσης φόρου εισοδήματος) που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση. Καθώς, ανάλογα με τις πάγιες δαπάνες που θα πραγματοποιήσει θα έχει δυνατότητα να πραγματοποιήσει αντίστοιχες επιπρόσθετες αποσβέσεις.

Τέλος, η εφαρμογή του συγκεκριμένου φορολογικού κινήτρου μπορεί να γίνει -υπό προϋποθέσεις- και σε επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή νερού που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν.

Συνεπώς, με αφορμή την προετοιμασία της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του 2022, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απευθυνθούν στον αρμόδιο Λογιστή – Φορολογικό Σύμβουλο τους προκειμένου να εξετάσουν εάν μπορούν να λάβουν την σχετική ωφέλεια και να μειώσουν τον φόρο εισοδήματος τους.

Αναλυτικότερα:

Μορφή κινήτρου: Επιπρόσθετη φορολογική απόσβεση κατά 100%

Με το συγκεκριμένο κίνητρο παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν επιπρόσθετες αποσβέσεις κατά 100%, σε σχέση με τις φορολογικές αποσβέσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν χωρίς την εφαρμογή του κινήτρου.

Με άλλα λόγια, μια επιχείρηση μπορεί να αναγνωρίσει για φορολογικούς σκοπούς μέχρι και την διπλάσια δαπάνη από αυτή που πραγματικά πραγματοποίησε και άρα να μειώσει τα φορολογητέα της κέρδη και κατά συνέπεια τον τελικό φόρο εισοδήματος που θα κληθεί να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Υπαγόμενες επιχειρήσεις: Το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή μεγέθους. Ειδικότερα, υπάγονται νομικές οντότητές, νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, δηλαδή εντάσσονται, Ατομικές Επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, ΑΜΚΕ, ΝΕΠΑ, υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, κλπ.

Μπορούν να ενταχθούν ακόμα και επιχειρήσεις που εντάσσονται σε Όμιλο επιχειρήσεων, χωρίς περιορισμούς (de minimis ή άλλους).

Μέγιστη ωφέλεια: Δεν υφίσταται περιορισμός στην μέγιστη ωφέλεια που μπορεί να λάβει κάποια επιχείρηση.

Συνδυασμός με επιδοτήσεις: Ναι.

Υπάρχει δυνατότητα μια επιχείρηση να λάβει επιδότηση (χρηματική ενίσχυση) για την επένδυση που θα πραγματοποιήσει για την ενεργειακή εξοικονόμηση ή εξοικονόμηση νερού, (π.χ. μέσω Αναπτυξιακού Νόμου, ΕΣΠΑ ή άλλου προγράμματος επιδότησης) και ταυτόχρονα να λάβει φορολογική ενίσχυση μέσω επιπρόσθετων αποσβέσεων.

Υπολογισμός του κινήτρου:

Ο συντελεστής επιπρόσθετων αποσβέσεων είναι ίσος με τον συντελεστή αποσβέσεων που ορίζονται στην φορολογική νομοθεσία, με μέγιστο όριο το 10% ετήσια επιπρόσθετη απόσβεση. Δηλαδή, στην περίπτωση που ο συντελεστής απόσβεσης του παγίου είναι μεγαλύτερος του 10% τότε η επιπρόσθετη απόσβεση περιορίζεται στο 10%.

Παραδείγματος χάρη, πάγιο με συντελεστή απόσβεσης 20% (5 έτη ωφέλιμη ζωή) θα έχει επιπρόσθετη ετήσια απόσβεση 10%. Στην περίπτωση αυτή οι συνολικές επιπρόσθετες αποσβέσεις θα περιοριστούν στο 50% της αξίας κτήσης του παγίου (10% Χ 5 έτη).

Για πάγια με συντελεστή απόσβεσης μέχρι και 10% ο συντελεστής επιπρόσθετης απόσβεσης θα είναι ίσος με τον συντελεστή κανονικής απόσβεσης του παγίου (π.χ. για πάγιο με συντελεστή απόσβεσης 4% ο συντελεστής επιπρόσθετης απόσβεσης θα είναι 4%).

Εξαιρέσεις: Δεν ενισχύονται πάγια στοιχεία επιχειρήσεων που εντάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

 1. αεροσκάφη,
 2. σιδηροδρομικοί συρμοί,
 3. πλοία και σκάφη,
 4. μέσα μεταφοράς ατόμων και
 5. μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων

Σημειώνεται ότι μπορούν να ενταχθούν εταιρείες με δραστηριότητα σχετική με τα ανωτέρω πάγια (π.χ. αεροπορικές εταιρείες, ναυτιλιακές, μεταφορικές, κλπ) στο παρόν κίνητρο, αλλά όχι για αποσβέσεις που αφορούν τα πιο πάνω πάγια.

Για παράδειγμα:

Μεταφορική εταιρεία μπορεί να εγκαταστήσει σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών των εγκαταστάσεων της σε ηλεκτρική ενέργεια. Η δαπάνη αυτή εντάσσεται στο κίνητρο επιπρόσθετων αποσβέσεων.

Όμως η αγορά ηλεκτρικού οχήματος μεταφοράς εμπορευμάτων δεν μπορεί να λάβει την ενίσχυση, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία παγίου ρητά εξαιρείται από το συγκεκριμένο κίνητρο επιπρόσθετων.

Σημειώνεται ότι ειδικά για την περίπτωση ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων παρέχονται αντίστοιχα φορολογικά κίνητρα (βλ. σχετικό άρθρο Πώς μπορούν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις να μειώσουν τη φορολογία εισοδήματος τους)

Κατηγορίες δαπανών που εντάσσονται

1. Σε ότι αφορά την ενεργειακή εξοικονόμηση μπορούν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε:

1.Α. «Κτίρια και Εγκαταστάσεις», και ειδικότερα στις πιο κάτω υποκατηγορίες:

 • θερμομόνωση,
 • αεροστεγάνωση,
 • κουφώματα,
 • υαλοπίνακες,

1.Β. «Μηχανήματα εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού», και ειδικότερα στις πιο κάτω υποκατηγορίες:

 • αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης/κλιματισμού/μηχανικού αερισμού,
 • θερμοστατικές κεφαλές,
 • λέβητας συμπύκνωσης φυσικού αερίου (Φ.Α.),
 • Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ),
 • συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για κάλυψη των αναγκών ενέργειας της επιχείρησης:

i.αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης
ii.ενεργειακά αποδοτικοί λέβητες βιομάζας
iii.ηλιοθερμικά συστήματα
iv.φωτοβολταϊκά και λοιπά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή, υπό σχήμα ενεργειακού συμψηφισμού ή αυτοπαραγωγής.

 • φωτισμός (αναβάθμιση φωτισμού με αντικατάσταση λαμπτήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης (πχ. LED),
 • Συστήματα και Αυτοματισμοί Διαχείρισης Ενέργειας (BEMS).

1.Γ Λοιπές παρεμβάσεις που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας στις διεργασίες παραγωγής.

2. Σε ότι αφορά την εξοικονόμηση νερού μπορούν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε:

2.Α. «Κτίρια και Εγκαταστάσεις», και ειδικότερα στις πιο κάτω υποκατηγορίες:

 • εγκαταστάσεις συστημάτων συλλογής και χρήσης όμβριων υδάτων,
 • εγκαταστάσεις συστημάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωσή τους,
 • εγκαταστάσεις συστημάτων ποιοτικής αναβάθμισης νερού με σκοπό την εξοικονόμηση,
 • κατασκευή / αντικατάσταση δικτύων μεταφοράς νερού με σκοπό τη μείωση διαρροών (ή την εξοικονόμηση) νερού,
 • οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση εξυπηρετεί το σκοπό της εξοικονόμησης νερού.

2.Β. «Μηχανήματα εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού», και ειδικότερα στις πιο κάτω υποκατηγορίες:

 • μηχανολογικός ή άλλος εξοπλισμός ο οποίος συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού ή συνδέεται με τις εγκαταστάσεις της παραγράφου Α.
 • συστήματα ελέγχου και μείωσης των διαρροών.

2.Γ. «Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό», εξοπλισμός ο οποίος συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού ή συνδέεται με τις ανωτέρω κατηγορίες 2.Α και 2.Β.

2.Δ. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης νερού σε αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων που βεβαιώνονται μέσω της τεχνικής έκθεσης εργασιών.

Έναρξη επιπρόσθετων αποσβέσεων: Η έναρξη των επιπρόσθετων αποσβέσεων γίνεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου χαρακτηρίζονται οι επενδύσεις ως υπαγόμενες στις διατάξεις οι συναφείς με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού επενδυτικές δαπάνες.

Ένταξη επενδύσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί: Είναι δυνατή -υπό προϋποθέσεις- η ένταξη στα κίνητρα επενδύσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ακόμα και σε προηγούμενα έτη.

Επιχείρηση που έχει ήδη ολοκληρώσει επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού ακόμα και σε προηγούμενα έτη, μπορεί -υπό προϋποθέσεις- να ενταχθεί στο παρόν κίνητρο.

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 2022: Ειδικά για το κλείσιμο της χρήσης 2022 και την υποβολή της φορολογικής δήλωσης της χρήσης που έληξε στις 31/12/2022, οι επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει επενδύσεις σχετικά με εξοικονόμηση ενέργειας ή νερού θα πρέπει να συμβουλευτούν τον αρμόδιο λογιστή – φορολογικό σύμβουλο τους προκειμένου επωφεληθούν της μείωσης φόρου εισοδήματος που προκύπτει από αυτές τις επενδύσεις στην δήλωση που θα υποβληθεί για την χρήση 2022.

Πιο κάτω παραθέτουμε δύο (2) παραδείγματα με την εφαρμογή του κινήτρου:

1ο παράδειγμα: Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία αποφασίζει να αντικαταστήσει τα παλαιά κουφώματα της ξενοδοχειακής της μονάδας με νέα ενεργειακά κουφώματα, ώστε να μειώσει τις ενεργειακές απώλειες του κτιρίου. Η σχετική δαπάνη αντικατάστασης είναι κόστους 1 εκ. ευρώ. Η συγκεκριμένη δαπάνη αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης (Κτιριακά) που αποσβένεται με συντελεστή 4% το έτος. Συνεπώς, το 1ο έτος θα έχει λογιστικές αποσβέσεις 40.000 ευρώ (1.000.000 Χ 4%), όμως για σκοπούς φορολογίας θα αναγνωριστούν επιπλέον αποσβέσεις κατά 100%, οπότε το συνολικό φορολογικό έξοδο απόσβεσης θα διαμορφωθεί στις 80.000 ευρώ. Η αυξημένη φορολογική απόσβεση των 40.000 ευρώ (φορολογικό κίνητρο) έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του φόρου εισοδήματος της Α.Ε. κατά 8.800 ευρώ ετησίως (40.000 ευρώ Χ 22% συντελεστής φορολογίας). Η ωφέλεια αυτή θα συνεχιστεί για τα υπόλοιπα 25 έτη μέχρι την πλήρη απόσβεση του παγίου, οπότε το συνολικό όφελος της ΑΕ (στην 25ετία) από τις επιπρόσθετες αποσβέσεις θα διαμορφωθεί σε 220.000 ευρώ λιγότερο φόρο εισοδήματος.

2ο παράδειγμα: Συστήνεται νέα ΙΚΕ με αντικείμενο δραστηριότητας την θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Η επιχείρηση θα κατασκευάσει θερμοκήπια για την παραγωγή λαχανικών, ενώ για την λειτουργία της επένδυσης θα απαιτούνται σημαντικές ποσότητες νερού και ενέργειας. Για τον λόγο αυτό, η επιχείρηση έχει αποφασίσει για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της να αναπτύξει μονάδα φωτοβολταϊκών (υπό το σχήμα του ενεργειακού συμψηφισμού), ενώ για την αποδοτικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων η εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει σε σύστημα συλλογής και χρήσης όμβριων υδάτων. Παράλληλα θα εγκατασταθεί στα θερμοκήπια σύστημα «Γεωργίας Ακριβείας» με ειδικούς αισθητήρες για την παρακολούθηση των επιπέδων υγρασίας, θερμοκρασίας, και λοιπών δεδομένων ώστε να ρυθμίζουν τις ανάγκες σε νερό και θερμότητα με βάση τις πραγματικές ανάγκες των φυτών και να αποφεύγεται η σπατάλη πόρων αλλά και να μεγιστοποιηθεί η απόδοση της καλλιέργειας.

Η δαπάνη για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση διαμορφώνεται σε 500.000 ευρώ και για την διαχείριση όμβριων υδάτων σε 100.000 ευρώ οι οποίες θα αποσβένονται με συντελεστή 10%. Ενώ, θα υπάρχει και δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος «Γεωργίας Ακριβείας» όπως αισθητήρων και εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ και λογισμικό) ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των δεδομένων της μονάδας και την ρύθμιση αυτών στα επιθυμητά επίπεδα με κόστος 80.000 ευρώ και συντελεστή απόσβεσης 20%.

Συνεπώς, η κανονική ετήσια απόσβεση θα διαμορφωθεί σε:

α) 60.000 ευρώ (500.000+100.000) Χ 10%) για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και το σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων, πλέον

β) 16.000 ευρώ (80.000 Χ 20%) που θα αφορά στο σύστημα «Γεωργίας Ακριβείας».

Για τις ανωτέρω επενδύσεις η επιχείρηση θα μπορεί να κάνει χρήση επιπρόσθετων φορολογικών αποσβέσεων που θα διαμορφωθούν σε:

α) 60.000 ευρώ επιπρόσθετης απόσβεσης για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και το σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων (100% επιπρόσθετη απόσβεση), και

β) 8.000 ευρώ (80.000 Χ 10%) επιπρόσθετης απόσβεσης που θα αφορά στο σύστημα Γεωργίας Ακριβείας. Σημειώνεται, ότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε περιορισμό του ποσοστού επιπρόσθετης απόσβεσης στο 50% της κανονικής, καθώς εφαρμόζεται ο περιορισμός για 10% μέγιστη επιπρόσθετη ετήσια απόσβεση.

Συνεπώς, η εταιρεία θα πραγματοποιήσει επιπρόσθετες ετήσιες αποσβέσεις 68.000 ευρώ (60.000 + 8.000), ενώ η ετήσια ωφέλεια λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος θα είναι 14.960 ευρώ (68.000 ευρώ Χ 22% συντελεστής φορολογίας).

Αν υποθέσουμε ότι το 1ο έτος η εταιρεία δεν θα έχει κέρδη, καθώς είναι νεοσύστατη, υπάρχει δυνατότητα η ζημία της χρήσης (συμπεριλαμβανομένων και των επιπρόσθετων αποσβέσεων) να μεταφερθεί για συμψηφισμό με κέρδη επόμενων χρήσεων (εντός της επόμενης 5ετίας). Η ωφέλεια αυτή θα συνεχιστεί για τα υπόλοιπα 10 έτη μέχρι την πλήρη απόσβεση των παγίων που εντάσσονται στο συγκεκριμένο κίνητρο, οπότε το συνολικό όφελος της ΑΕ (στην 10ετία) από τις επιπρόσθετες αποσβέσεις θα διαμορφωθεί σε 140.800 ευρώ λιγότερο φόρο εισοδήματος (60.000 ευρώ Χ 22% Χ 10 έτη + 8.000 ευρώ Χ 22% Χ 5 έτη).

Υπαγωγή επένδυσης στις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις

Για την υπαγωγή των επενδύσεων στις συγκεκριμένες διατάξεις κρίσιμος είναι ο ρόλος του αρμόδιου Οικονομολόγου, Λογιστή ή Φορολογικού Συμβούλου της επιχείρησης προκειμένου να συμβουλεύσει την επιχείρηση, να αξιολογήσει το σύνολο των κριτηρίων και δεδομένων, αλλά και να εφαρμόσει ορθά τις κείμενες διατάξεις προκειμένου η επιχείρηση να λάβει την φορολογική ωφέλεια που δικαιούται. Εξίσου σημαντικό είναι να φροντίσει να υπάρχουν διαθέσιμα το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση της ορθής χρήσης της συγκεκριμένης διάταξης, σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου (όπως εκθέσεις μηχανικών, παραστατικά, κλπ).

Η ορθή χρήση της συγκεκριμένης διάταξης είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί (σε μεταγενέστερο φορολογικό έλεγχο) ότι η επιχείρηση δεν έκανε ορθή χρήση και έλαβε ωφέλεια που δεν δικαιούτο, θα κληθεί να αποδώσει τον φόρο που απέφυγε πλέον των όποιων προσαυξήσεων.
Συνεπώς, η στενή συνεργασία της επιχείρησης με τον εξειδικευμένο Λογιστή – Φορολογικό Σύμβουλο είναι κρίσιμη προκειμένου να αξιοποιεί το σύνολο των κινήτρων ή άλλων φορολογικών και όχι μόνο ωφελημάτων που ισχύουν κάθε φορά.

* *Ο κ. Παρασκευάς Θάνος είναι Διευθυντής Εταιρικής Υποστήριξης & Φορολογικού Σχεδιασμού του Γραφείου Καράμπελα Α.Ε. (www.taxnet.gr)

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

13:33

«Αν εκεί που ψαρεύεις, δεν υπάρχουν ψάρια, μετακινήσου. Το ίδιο ισχύει και για τις επενδύσεις»: Οι 10 συμβουλές ζωής του δισεκατομμυριούχου Τσάρλι Μάνγκερ

13:30

Μαρινάκης για Γλυπτά Παρθενώνα: Kάποια πράγματα δεν τίθενται σε διαπραγμάτευση

13:26

«Επίθεση φιλίας» από Ερντογάν ενόψει της επίσκεψης στην Ελλάδα

13:23

Ισχυρό «σήμα» από τη Wood για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας - Τα ελληνικά ομόλογα θα πλησιάσουν τα γαλλικά

13:22

Σκρέκας: Οι τιμές στα χριστουγεννιάτικα είδη είναι μειωμένες μεσοσταθμικά κατά 20%

13:21

Συνέδριο Υπερταμείου: Το 1ο Growthfund Summit στις 5 Δεκέμβρη

13:18

Ινδία: Ξεπέρασε το ορόσημο των 4 τρισ. η χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων εταιρειών

13:15

Visa Innovation Program Europe Summit: Η fintech καινοτομία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

13:10

Αυγενάκης: Το ΥπΑΑΤ θα εκπονήσει το νέο πλαίσιο για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

13:02

ΟΟΣΑ: Ανάπτυξη 2,4% το 2023 στην Ελλάδα και αυξανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα - Οι προκλήσεις

12:46

ΕΛΣΤΑΤ: 23.350 ενάρξεις νέων επιχειρήσεων στο γ' τρίμηνο - Μόλις τρεις πτωχεύσεις

12:38

Η Σερβία θεωρεί δίκαιο το αίτημα της Ελλάδας για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

12:33

Βορίδης: Εθελοντική η υπαγωγή στο τεκμαρτό εισόδημα

12:25

Σδούκου: Προς τετραπλασιασμό της δυνατότητας εξαγωγών φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας

12:24

Κομισιόν: Nέες πιέσεις στο οικονομικό κλίμα της Ελλάδας τον Οκτώβριο - Στις 106,4 μονάδες

12:20

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις συναλλαγές Οκτωβρίου - Δείτε αν κερδίσατε από 1.000 ως 50.000 ευρώ

12:13

Σχοινάς: Πιο αντιβρετανική συμπεριφορά από του Σούνακ δεν υπάρχει

12:12

Στουρνάρας: Ρίχνει τον πήχη για την ανάπτυξη το 2024 και 2025 - Θα αργήσουν οι μειώσεις επιτοκίων

12:08

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα επικαιροποιημένα Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης

12:05

Ημέρα των Ευχαριστιών: Αγοραστική «φρενίτιδα» στις ΗΠΑ με πάνω από 200 εκατ. καταναλωτές

11:56

Γερμανία: Αντιμέτωπες με έλλειψη εργατικού δυναμικού οι μισές εταιρείες - Κενές 1,8 εκατ. θέσεις

11:54

FT για Energean: Πώς μια εταιρεία φυσικού αερίου κράτησε αναμμένα τα φώτα του Ισραήλ

11:50

Αυτοκίνητο: Τα ραντάρ στους δρόμους μπορούν να μειώσουν ως και 60% τον αριθμό των τροχαίων

11:42

Παναμάς: Ο πρόεδρος Κορτίσο δεσμεύεται να κλείσει το μεγαλύτερο μεταλλείο χαλκού της κεντρικής Αμερικής

11:35

Νότιο Αιγαίο: Εκτοξεύτηκε η επιβατική κίνηση το 2022 - Πάνω από 6,5 εκατ. επιβάτες

11:28

ΗΠΑ: Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε το 2022 μετά την υποχώρηση της Covid-19

11:22

Κασσελάκης: Χωρίς μισόλογα ενάντια στον θάνατο χιλιάδων Παλαιστινίων αμάχων, υπέρ της απελευθέρωσης των ομήρων

11:15

Κοντογεώργης για Γλυπτά Παρθενώνα: Συνεχίζουμε τη δουλειά για να εκπληρωθούν οι πόθοι όλων

11:12

Pinduoduo: Εκτίναξη 315% στα έσοδα από συναλλαγές - «Πόλεμος» στο e-commerce με Alibaba

11:06

Μασούτης: Η φοροδιαφυγή αντιμετωπίζεται με περισσότερους ελέγχους, ψηφιακά εργαλεία και θέσπιση πραγματικών κριτηρίων

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider